LRF mötte rovdjursföreningen och Länsstyrelsen i Östergötland

Jonas Edlund

Fredagen den 13 januari mötte Jeanette Blackert och Jonas Edlund från LRFs regionstyrelse representanter ur Rovdjursföreningens ledning för Östergötland. Lovisa Häggström, rovdjurshandläggare i Östergötland, var också inbjuden till mötet. Syfte med mötet var att öka kunskapen och förståelsen mellan olika perspektiv och intressen, minska konflikter och söka ökad samsyn i länets rovdjursförvaltning.

Från LRFs sida handlar det om att rovdjuren inte ska försvåra tamdjurshållningen och livsmedelsproduktionen i länet och att lantbrukare behöver känna framtidstro. Från rovdjursföreningen, som har cirka 280 medlemmar i länet, är frågan att rovdjur ska kunna finnas i vår natur.

Det finns några gemensamma ståndpunkter, framför allt att förutsättningarna för förebyggande insatser är goda men även att möjligheten till skyddsjakt ska finnas vid behov.

-  LRF anser även att licensjakt behöver bli möjlig i länet framöver när nu vargen ökat i både antal och geografiskt. Det kan behövas en styrning i hur och var varg tillåts etableras för att värna lantbruk och djurhållning - både med hänsyn till livsmedelsstrategin men även för att värna biologisk mångfald i kulturlandskap och naturbetesmarker, säger Jeanette Blackert. 

En nationell förvaltningsplan för rovdjur är på gång från Naturvårdsverket. Den kommer länet att behöva anpassa sig till. Nya riktlinjer för skyddsjakt ska också komma under våren.

-  Vi hoppas att dessa styrdokument kommer att underlätta, i stället för försvåra, förutsättningarna för att driva lantbruk i närvaro av varg, säger Jonas Edlund.

Lovisa Häggström informerade under mötet om den pågående inventeringsperioden för rovdjur och nämnde att man särskilt önskar rapporter om rovdjur som uppehåller sig nära gårdar, människor och djur. Man vill tidigt få kännedom om detta för att utreda varför vargen är nära och försöka stoppa oönskade beteenden. Ser man varg närmre än cirka 100 meter bör man rapportera det. Även vid angrepp av lodjur behöver man göra akutåtgärder för att bryta mönster och risk för ytterligare angrepp. 

Lovisa Häggström informerade även om att det just nu görs en studie om födosöksval för varg. I studien vill man undersöka vilka viltarter vargen äter. Det signaleras om att det finns mer och mer rester av vildsvin och dovvilt i spillningen. I och med detta kommer även möjligheten att analysera DNA att öka. Studien genomförs i Östergötland, Sörmland, Stockholm, Jönköping, Skåne. Läs mer här:  https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/djur/jakt-och-vilt/stora-rovdjur/aktuell-rovdjursinformation.html 

Lovisa Häggström, hur många vargar och lodjur uppskattar ni finns i länet just nu?

- Länsstyrelsen kan konstatera att det har fötts valpar i länets vargrevir ” långbogen” under 2022. Exakt hur många vargar som finns i länet går inte att säga då unga vargar flyttar ut ur reviret samtidigt som vargar från andra revir kan befinna sig i länet. Det finns en omräkningsfaktor för vargrevir, då räknar man med att ett revir med föryngring innebär i genomsnitt tio vargar, varav några är inom reviret och några utanför. Inga nya etableringar av varg är fastställda, inventeringen pågår till och med den 31 mars.

Hur länge pågår årets inventering och hur kan LRFs medlemmar bidra med rapportering?

- Inventeringen av lodjur pågår till den sista februari och varg fram till den sista mars. Ser man stora rovdjur eller misstänker att det är spår efter stora rovdjur är det bäst att rapportera det på hemsidan www.skandobs.se (finns också som app). Det går att rapportera dolt.

Hur är möjligheten att söka bidrag till förebyggande åtgärder och underhåll för 2023?

- Det går att söka bidrag för rovdjursavvisande stängsel och röjning under rovdjursavvisande stängsel som tidigare år. Information om ansökan går att hitta på länsstyrelsens hemsida eller genom kontakt med länsstyrelsen i Östergötland. https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/djur/jakt-och-vilt/viltskador/stora-rovdjur.html