LRF släpper rollen som projektägare för Säkert Växtskydd

Traktor på sädesfält

LRF har tagit det strategiska beslutet att lämna projektägarskapet för Säkert växtskydd, en kampanj som under 25 år arbetat med att förbättra hanteringen av växtskydd inom svenskt lantbruk.

Beslutet markerar en övergång mot nya arbetsformer och en anpassning till dagens förutsättningar, där LRF fortsatt arbetar för en säker användning av växtskydd. Även om LRFs engagemang som projektägare upphör kommer de samlade erfarenheter som gjorts genom åren att förvaltas och vara en viktig del av LRFs arbete även framgent.

Förändrade förutsättningar

Kampanjen Säkert växtskydd har drivits av LRF sedan 1997 i samarbete med Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket, Lantmännen och Svenskt Växtskydd. Säkert växtskydd har finansierats av offentliga medel, som idag inte längre finns tillgängliga. Därmed saknas ekonomiska resurser att bedriva verksamheten. Det är heller inte lämpligt att bedriva ett så viktigt arbetet i projektform med en osäker finansiering.

Engagemang och fortsatt arbete

LRFs roll som projektägare upphör, men organisationen kommer även fortsättningsvis att inom egna ramar och genom olika samarbeten att fortsatt arbeta för en säker hantering och för att svensk odling ska ha tillgång till ett långsiktigt hållbart växtskydd. Det kommer att ske i enlighet med LRFs övergripande roll och uppdrag gentemot sina medlemmar. LRF strävar efter att säkerställa att allt material som genererats inom projektet tas om hand av lämpliga aktörer.