LRFs kommungrupp i Östhammar arrangerade sopplunch för de gröna näringarna

LRF östhammar sopplunch

LRFs kommungrupp i Östhammar bjöd nyligen in till sopplunch i Hökhuvuds bygdegård för de gröna näringarna, ett arrangemang som de haft i flera år.

Till sopplunchen är alls som är intresserade av de gröna näringarnas frågor, såväl allmänhet som LRF-medlemmar och med särskild inbjudan till kommunpolitikern, välkomna. Vi samarbetar med kommunen och sätter ihop ett program där olika kommunala tjänstepersoner går igenom aktuella frågor som särskilt berör de gröna näringarna och företagare på landsbygden. I år handlade det om bland annat viktiga infrastrukturfrågor som ombyggnad av väg 288 Gimo-Börstil, utbyggnad av Alunda reningsverk och även VA-utbyggnad i andra delar av kommunen. Vi fick också information om att det ska tas fram en ny skogsbruksplan för kommunens skogsinnehav, som är ca. 830 ha, en fråga som kan beröra privata markägare med gränser till kommunens mark.

Vi har också en kommunanställd vattensamordnare, en tjänst som vi i LRF var med och drev fram. Här fortsätter vårt samarbete med kommunen och vi har t ex. ordnat studiebesök vid vårmarker/dammar och medverkan vid vattenstudiecirklar. På sopplunchen berättades bland annat att Frösåkers LRF-avdelning nu är medsökande till ett projekt för framtagande av en vattenplan runt Kilbyån, där roligt nog även SLU är med som partner.

Andra intressanta ämnen som behandlades var kommunens arbete för bättre service till företagare, upphandlingsfrågor och införande av efterdebitering i livsmedelstillsynen enligt ”Rättviksmodellen”. Och kanske allra viktigast: Kommunpolitiker och tjänster män får höra om LRF:s arbete och alla våra duktiga medlemmar som finns med lite överallt i lokalsamhället och ser till att saker fungerar. Här har vi givetvis klassiska entreprenadarbeten som snöröjning men nu är vi också på tårna när det gäller räddningsvärn och krisberedskapsfrågor. 

Det är också väldigt bra att få veta vem man ska kontakta i olika frågor, hur vägarna in i kommunbyråkratin ska hanteras på bästa sätt. Alltid lättare när man får ansikten på personer för kommande kontakter. Sopplunch med några timmar mitt på dagen, tycker vi är en bra mötesform som ger möjlighet till trevliga samtal runt borden och inte kräver att man drar ut på sen kvällstid. Särskilt bra är att vi genom annonseringen bjuder in brett och visar upp LRF:s breda samhällsengagemang. Vi var drygt 40 deltagare och vår kommungruppsordförande Thomas Jöngren, Alunda, modererade mötet på ett trevligt sätt så att alla som ville kunde komma till tals.

Östhammars kommungrupp genom Camilla Strandman, sekreterare