LRFs kommungrupp i Vännäs gör skillnad i vattentäkt fråga

default

I Vännäs kommun utreds förutsättningarna för en ny vattentäkt med kapacitet att klara produktionen av 55 000 m3 dricksvatten per dag.

För att kunna ta ut den stora volymen är tanken att pumpa in vatten från älven som sedan infiltreras till grundvattnet, själva basen för vattentäkten. Kraftigt växande befolkning i närliggande Umeå och brist på reservvattentäkt ligger bakom planerna.

Ännu befinner man sig tidigt i undersöknings-stadiet och ett faktiskt beslut om vattenskyddsområde ligger längre fram i tiden. Vännäs är ett lysande exempel på hur kommungruppens arbete gör skillnad. Här finns ett etablerat gott samarbetsklimat och LRF är en självklar part i alla frågor som berör näringsliv och markanvändning.

I början av april bjöd LRF:s kommungrupp in till ett möte om undersökningarna för ett ett nytt vattenskyddsområde. Medverkande förutom LRF var politiker och tjänstepersoner från kommunen samt Vakin, det kommunala bolaget för vatten och avlopp. Planer framåt presenterades och det fanns gott om utrymme att ställa frågor.

I det tidiga skede som planerna för vattentäkten befinner sig nu så finns inga lagkrav för den här sortens samråd, men företrädare för kommunen uttryckte hur viktigt det var med tidig dialog och samverkan.” Vi har sett att det ger så mycket bättre process och faktiskt resultat”