LRFs svar till utredningen om livsmedelsberedskap

Köttbullar

LRF har fått möjlighet att lämna remissyttrande på utredningen Livsmedelsberedskap för en ny tid.

LRF anser att utredningen och dess förslag ger en bra beskrivning av hela livsmedelskedjans förutsättningar för att leverera i fall av allvarliga störningar och rimliga förslag på hur dessa leveranser kan säkras. Vi instämmer i utredningens nulägesbeskrivning som visar på betydande sårbarheter i livsmedelskedjan. Utredningen levererar ett stort antal förslag och bedömningar för hur sårbarheterna ska kunna minska. LRF tycker att åtgärdspaketet i stort adresserar de problem som bakgrundskapitlet pekar på. 

Utredningen beskriver också en utgångspunkt för det offentliga och näringslivet med en oklar roll- och ansvarsfördelning och lämnar förslag på regleringar för hur detta ska kunna tydliggöras. LRF välkomnar tanken om förtydligande av ansvar och roll men menar att regleringar behöver göras utifrån ett helhetsperspektiv. När man rullar ut nya strukturer och datainsamlingar måste det säkerställas att inte antalet kontaktpunkter eller administration för enskilda företag ökar.

Vi behöver börja nu!

Många åtgärder, som att bygga upp beredskapslager, genomföra beredskapsinvesteringar och nya utredningar tar lång tid. Det är viktigt att förslagen i denna utredning kan genomföras redan till 2025 vilket innebär att finansiering och förarbeten måste bli klara under 2024.

En ökad inhemsk produktion är en del av lösningen 

Ju mer livsmedel vi producerar i fredstid, desto bättre förberedda är vi. Lönsamma och konkurrenskraftiga företag i fredstid är en förutsättning för en god försörjning i krigstid och det finns potential att öka produktionen av mat och insatsvaror inom landets gränser. Att utnyttja potentialen innebär att samhället blir mindre sårbart och ett steg mot detta är tydliga mål för vår försörjningsförmåga i en uppdaterad Livsmedelsstrategi.