LRFs valpraktika 2022 del 5 – Nationellt självbestämmande i skogen

En av LRFs tolv punkter i vår valplattform handlar om nationellt självbestämmande av skogen.

Den svenska skogen är unik, både när det kommer till klimat men även de olika traditioner som format skogen genom århundraden. Därför är det viktigt att beslut som rör den svenska skogen fattas i Sverige, med hänsyn till nationella förutsättningar.

Medlemsländernas rapportering av skyddad natur till EU har stor påverkan för utformningen av förslag. Det måste därför säkerställas att Sveriges rapportering överensstämmer med övriga medlemsländer. Störst upptag av koldioxid från atmosfären sker när träden har störst tillväxt, dvs i sina tonår. Styrmedel från EU som leder till mindre aktivt skogsbruk riskerar att minska tillväxten i de svenska skogarna och därmed också inlagringstakten.

Att bygga stora kollager i gamla skogar (exempelvis genom reservat) är riskabelt i ett förändrat klimat där skador av storm, brand och skadegörare snabbt kan förstöra ett kollager. Dessutom minskar möjligheterna att ersätta fossila produkter med biobaserade produkter.

LRF föreslår att Sveriges internationella rapportering av skyddad natur och bevarandestatus för arter förändras i syfte att uppnå likvärdighet med övriga EU-länder och att en ny regering står upp för det nationella självbestämmandet inom EU i frågor som rör skogen.  

Exempel på vad vi kan bidra med kommande tio år:

Familjeskogsbruket vill bidra med att binda in 220 miljoner ton koldioxid tills 2032. Det innebär att vi lagrar mer koldioxid än vad alla transporter i Sverige beräknas släppa ut under tidsperioden. Samtidigt kan produkter från familjeskogsbrukets skogar ersätta fossila varor motsvarande 252 miljoner ton koldioxid tills 2032. Bara de sågade trävarorna skulle kunna användas för att bygga över 55 000 trähus med åtta våningar och därmed minska utsläppen från byggindustrin.

Familjeskogsbruket vill bidra med att planera 2,2 miljarder nya träd tills 2032 för att säkerställa framtidens skogar. Det innebär över 200 träd per person i Sverige. Familjeskogsbruket vill bidra genom att frivilligt undanta drygt 200 000 hektar skogsmark genom generell hänsyn vid avverkning, vilket motsvarar 400 000 fotbollsplaner.

https://www.lrf.se/globalassets/dokument/politik--paverkan/val-2022/lrf_valpraktika.pptx 

Robert Larsson