Motion från Knivstaortens LRF-avdelning får svar från länsstyrelser

Mobiltelefon med appar

En motion från Knivstaortens LRF-avdelning till regionstämman 2023 har nu resulterat ett svar från berörda länsstyrelser.

Ursprunget till skrivelsen var en motion från Knivstaortens LRF-avdelning till LRF Mälardalens regionstämma i mars 2023. Motionen lyder:

Lokalavdelningen önskar att den varning som länsstyrelsen skickar ut i samband med rovdjursangrepp ska i möjligaste mån skickas ut redan vid kända observationer så man som djurägare har en möjlighet att skydda sina djur innan ett angrepp har inträffat och inte som idag efter ett angrepp har skett i närområdet.

Stämmans beslut blev (i enlighet med regionstyrelsens förslag): att regionstyrelsen ges i uppdrag att genom skrivelser till berörda myndigheter verka för att tamdjurshållare kan få kännedom om observationer eller angrepp av stora rovdjur inom önskat geografiskt område.

Skrivelsen: Önskemål om att rovdjurstjänster utökas

Vid årets regionstämma i LRF Mälardalen beslutade stämman att ge regionstyrelsen i uppdrag att genom skrivelser till berörda myndigheter verka för att tamdjurshållare kan få kännedom om observationer eller angrepp av stora rovdjur inom önskat geografiskt område.

I syfte att skapa bättre förutsättning för tamdjurshållare att vidta förebyggande åtgärder och därmed förhoppningsvis minska risken för angrepp av stora rovdjur uppmuntrar regionstyrelsen med denna skrivelse:

  • Länsstyrelserna i Stockholm, Uppsala och Västmanland att dels se över möjligheten att erbjuda tamdjurshållare en SMS-tjänst (utifall SMS-tjänst inte redan erbjuds), dels se över möjligheten att utöka tjänsten från bekräftade observationer/angrepp av stora rovdjur till kända observationer/angrepp.
  • Naturvårdsverket med eventuellt andra berörda aktörer att undersöka möjligheten att utöka tjänsten Skandobs genom att för användaren möjliggöra prenumeration av notiser av rapporteringar i tjänsten inom önskat geografiskt område.

Svar gällande önskemål om utökad tjänst

Länsstyrelserna i Uppsala, Västmanlands och Stockholms län mottog den 7 juli 2023 en skrivelse från Lantbrukarnas riksförbund. Skrivelsen syftar till att skapa bättre förutsättning för tamdjurshållare att vidta åtgärder och därmed förhoppningsvis minska risken för angrepp orsakade av stora rovdjur. Lantbrukarnas riksförbund önskar därför att länsstyrelserna ska dels se över möjligheten att erbjuda tamdjurshållare en SMS-tjänst, dels se över möjligheten att utöka tjänsten från bekräftade observationer/angrepp av stora rovdjur till kända observationer/angrepp.

På skandobs.se kan allmänheten rapportera samt ta del av andra användares observationer av stora rovdjur. Via rovbase.se kan allmänheten se observationer av stora rovdjur som kvalitetssäkrats av länsstyrelsen. Sidorna är det bästa verktyget för att se Länsstyrelsernas dokumentation av stora rovdjur.

Samtliga länsstyrelser i Mälardalen erbjuder i dagsläget tamdjurshållare en tjänst där de kan få mejlutskick/SMS när det förekommit angrepp på tamdjur orsakade av rovdjur. Tjänsten erbjuds för att tamdjurshållare i det drabbade området ska ges möjligheten att vidta snabba förebyggande åtgärder och på så vis minska risken för ytterligare angrepp samt att skapa trygghet hos tamdjurshållare. Länsstyrelserna har fått god återkoppling på utskicken i samband med angrepp på tamdjur orsakade av rovdjur. Information om hur tamdjurshållare kan registrera sig på sådant utskick finns på respektive länsstyrelses hemsida.

Allmänheten kan hålla sig uppdaterade via skandobs.se och rovbase.se för att följa Länsstyrelsernas dokumentation av stora rovdjur. Vid bekräftade angrepp på tamdjur finns redan tjänst i alla län i form av meddelande via SMS/e-post. Länsstyrelserna i Stockholms, Västmanlands och Uppsala län gör därför bedömningen att det i dagsläget finns flera verktyg för tamdjurshållare att hålla sig uppdaterade och informerade om angrepp orsakade av stora rovdjur, och att en utökad tjänst i form av ytterligare SMS-aviseringar inte är aktuell.