Nu stärker vi kommungrupperna i LRF Jönköpings län, LRF Skåne och LRF Sydost med nytt projekt

Kommungruppskonferens

LRF sätter nu fokus på att stärka och utveckla stödet till kommungrupperna i våra tre regioner. Detta projekt, som sträcker sig fram till årsskiftet, syftar till att göra övergången till kommunavdelningar smidigare samtidigt som det näringspolitiska arbetet lokalt förstärks.

En avgörande start för detta projekt är att genomföra en omfattande enkätundersökning i slutet av april eller början av maj. Syftet är att få en djupare förståelse för hur kommungrupperna fungerar idag och vilket stöd de behöver framöver. Resultaten från enkäten kommer att ligga till grund för projektets fortsatta arbete och prioritering av insatser. 

Vi vill även underlätta för kommungrupperna att få ökad kännedom om stödet ifrån den operativa organisationen där våra sakkunniga, kommunikatörer och folkrörelseutvecklare ingår.

Projekt Kommungruppspaketet

Projektet leds av ett projektteam tillsammans med en referensgrupp bestående av sex kommungrupper. Referensgruppen kommer att fungera som ett bollplank att testa idéer på och ge värdefull input till projektet. Målet är att utforma ett kommungruppspaket som stärker deras förmåga att påverka beslutsfattande i sina respektive kommuner, samtidigt som vi ökar vår förståelse för deras behov och utmaningar.

Markus Asp, projektledare, understryker vikten av att engagera kommungrupperna i projektets utveckling.

- För oss är det viktigt att ta tillvara på kommungruppernas engagemang och lokala kompetens. Referensgruppen spelar en avgörande roll för att säkerställa att vi är på rätt väg och gör rätt saker. Vår ambition är att utveckla en verktygslåda som verkligen motsvarar deras behov och önskemål.

Varför genomför ni detta nu?

Vi har 71 kommungrupper i Sydregionen vilket ställer krav och förväntningar från båda sidor under den resan vi nu gör i vår organisation. Projektets mål är att kommungrupperna får ännu bättre förutsättningar att jobba med sitt näringspolitiska arbete. Underlaget ifrån enkäten som skickas ut under våren kommer ge oss ett värdefullt underlag för att för ännu bättre stödja våra förtroendevalda i deras arbete, säger Maria Lindsäth, regionchef på LRF Syd.

Projektets primära syfte:

  • Stärka det näringspolitiska påverkansarbetet på kommunnivå.
  • Utveckla en kunskapsplattform för ökad dialog med och mellan kommungrupperna.
  • Öka medvetenheten om det regionala stödet från LRF, tillgängliga resurser och verktyg.
  • Få ett underlag för att bättre kunna behovsanpassa vårt stöd och en hjälp för att hantera medelstilldelningen i det nya arvodessystemet.

Projektteamet består av:

  • Claes Kullman och Eva Söder, regionala folkrörelseutvecklare
  • Sara Andersson och Carin Hoflund, regionalt sakkunniga
  • Anna Irani, näringspolitisk expert
  • Markus Asp, projektledare

Har du frågor om projektet? Kontakta gärna:

Markus Asp, projektledare 010-184 43 86 markus.asp@lrf.se

Maria Lindsäth, regionchef 010-184 25 23 maria.lindsath@lrf.se