Öppet brev till Peter Hultqvist angående Försvarsberedningens delrapport

Vi har tagit del av Försvarsberedningens delrapport Kraftsamling och vi noterar att vi är överens om att utan en fungerande nationell livsmedelsberedskap så fungerar inte andra centrala delar av det civila försvaret.  

Vi i LRF uppskattar beredningens arbete och att ni i delrapporten tydligt beskriver att Sveriges livsmedelsförsörjning är avgörande för samhället motståndskraft. Förmågan att kunna producera mat i ett läge med marknadsstörningar eller när försörjningskedjor bryts är en central del i ett modernt civilt försvar.   

 

Vi är eniga med beredningen i att det nu är viktigt att riksdagen och regeringen snabbar upp arbetet med att återuppbygga det civila försvaret, där en robust livsmedelskedja och primärproduktion utgör en central del. För att möjliggöra detta behöver vi lösa en rad frågor, inte minst finansieringsfrågan. Våra medlemmar och andra företagare både kan och vill vara en del av det civila försvaret, men det bygger på att det finns tydliga ersättningar och modeller som bygger på frivillighet.  

 

Sveriges jord- och skogsbrukare har redan i dag stor erfarenhet att hantera t.ex. väderrelaterade katastrofer eller utbrott av smittsamma djursjukdomar, men det saknas ett sammanhållet system som skapar bred och stark robusthet för att säkerställa att produktionen på gårdsnivå kan fortgå, även i ett stört läge. Det är därför viktigt att politiken snabbt kan ge besked om hur det civila försvaret kommer att finansernas så att en sådan robusthet snabbt kan byggas upp.  

 

Vi i LRF Dalarna är förstås tillgängliga om du vill diskutera frågor rörande länets jord- och skogsbruk. 

 

Med det vill jag önska dig en riktigt god jul och ett gott nytt år. 

Anita Boman Daniels, ordförande LRF Dalarna