Ta hem jordbrukspengarna från Bryssel, Elisabeth Svantesson!

Elisabeth Svantesson

Svenska lantbrukare riskerar att gå miste om 1,5 miljarder kronor i EU-stöd för att regeringen inte vill skjuta till pengar från den svenska statskassan. Nu kräver LRF i ett öppet brev att regeringen agerar.

LRF slår nu larm om att svenska lantbrukare under åren 2025–2027 riskerar att en halv miljard per år i ersättning från EU inte används. Anledningen är att EU-stödet är knutet till euron och svenska lantbrukare får sin ersättning i svenska kronor. 

– Det är ett stort belopp som Sverige inte utnyttjar, säger LRF:s ordförande Palle Borgström,  och kräver i ett öppet brev att regeringen agerar för att pengarna från EU inte ska bli kvar i Bryssel. 

Hälften av EU-stödet finansieras av svenska staten, och andra hälften av EU. Svenska staten måste vara beredd att betala för för sin del menar LRF.

LRF menar att det finns flera områden där EU-stödet har betydelse. Bland annat i djurvälfärd, miljöåtgärder och investeringar.

Läs hela det öppna brevet till finansminister Elisabeth Svantesson här:

Ta hem jordbrukspengarna från Bryssel

Svenskt jordbruk står inför stora utmaningar. Krig och oro i vår omvärld visar att livsmedelsberedskapen måste förstärkas och vi behöver en lönsam och robust produktion som även står emot effekterna av klimatförändringarna. 2017 års livsmedelsstrategiska beslut i Riksdagen säger att den inhemska produktionen ska öka och LRF har nu stora förväntningar på regeringens pågående uppdatering av strategin. Målen behöver bli tydligare och konkreta åtgärder behöver genomföras, exempelvis kring förstärkt livsmedelsberedskap, ökad tillgång till riskkapital och insatser för grön omställning. En annan synnerligen angelägen åtgärd är att hämta hem EU-medel till en relevant eurokurs och medfinansiera dessa. 

När EUs jordbrukspolitik (CAP) beslutades för några år sedan var den svenska kronan fortfarande ganska stark i förhållande till Euron. EU-kommissionen godkände i oktober 2022 regeringens förslag för hur politiken skulle tillämpas i Sverige under åren 2023-2027. Regeringen har i förordning (1997:10) om valuta-kurs vid stöd från EU-budgeten satt den svenska eurokursen till 9,30 SEK/Euro vilket därmed gäller för ersättningar inom den strategiska planen för genomförandet av CAP. Den kursen reglerar hur mycket jordbruksersättningar svenska bönder kan ansöka om varje år kopplat till bland annat miljöåtgärder, djurvälfärd, investeringar och förbättrad konkurrenskraft i skogsbygder inklusive norra Sverige. Det är alltså frågan om viktiga ersättningar för att sköta naturbetesmarker, hålla ett högt djurskydd, modernisera stallbyggnader, bygga bevattningsdammar och för ett aktivt jordbruk i hela landet. 

Eurokursen på 9,30 kr speglar inte att kronan har varit svag och legat runt 11,50 kr under 2023 och 2024. Skillnaden om drygt 2 kr på eurokursen innebär att svenska lantbrukare 2023 och 2024 har gått miste om cirka 500 miljoner kr per år från EU-budgeten. Avtalet med EU förutsätter dessutom att den svenska staten ska medfinansiera pengarna från EU med ungefär lika mycket nationella budget-medel. Det handlar alltså om cirka en miljard kr per år i uteblivna ersättningar. Till bilden hör även att inflationen i Sverige kraftigt urholkat befintliga ersättningar, vilket även Jordbruksverket har redovisat till regeringen.

LRF anser att det är mycket viktigt att regeringen snarast fattar beslut om att ändra valutakursen för den strategiska CAP-planen för resterande tre år, dvs 2025-2027. Förändringarna, som även gäller ökad svensk medfinansiering, behöver ingå i kommande höstbudget. Om kronan senare skulle förstärkas påtagligt är det möjligt för regeringen att göra en ny anpassning av valutakursen. Men sker det ingen snabb justering till en realistisk kronkurs urholkas jordbrukets ekonomi och det politiska målet om en konkurrenskraftig och växande livsmedelsproduktion blir mycket svårt att uppnå.

Det skulle gå stick i stäv med regeringens ambitioner i samband med den pågående uppdateringen av den nationella livsmedelsstrategin som ska presenteras senare i höst. LRF uppmanar alltså finansministern att omgående genomföra en uppdatering av den svenska eurokursen i förordningen om EU-ersättningar till jordbruket.

Med vänlig hälsning
LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

Palle Borgström
Förbundsordförande