Om CAP

CAP står för "Gemensamma jordbrukspolitiken" (Common Agricultural Policy) inom Europeiska unionen. Det är en av EUs viktigaste och äldsta politikområden, etablerad för att stödja jordbruket och främja landsbygdsutveckling.

LRF vill ha en långsiktig jordbrukspolitik som fortsatt ska vara gemensam för hela EU. För att möta framtidens utmaningar i form av konkurrenskraft, klimat, energiomställning och miljö måste det finnas en gemensam budget som möjliggör investeringar, jobb på landsbygden och svensk konkurrenskraft. En mycket viktig aspekt är att politiken har enkla och förutsägbara regler och en sammanhållen och tydlig struktur. 

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Till sidomenyn

LRFs övergripande positioner om den gemensamma jordbrukspolitiken:

  • CAP ska vara ett stöd för LRFs vision om att de gröna näringarna har en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället. CAP ska också bidra till att uppfylla målen i den nationella livsmedelsstrategin.

  • CAP-ersättningarna ska primärt bidra till en konkurrenskraftig, lönsam och växande primärproduktion i hela landet. Därutöver kan CAP vara ett verktyg för lantbrukets gröna omställning med utmaningar inom miljö- och energiområdet liksom såväl klimatpåverkan som anpassning till ett förändrat klimat. Därigenom bidrar CAP också till motståndskraftiga företag och stärkt försörjningsberedskap. Det nationella genomförandet av CAP ska säkerställa Sveriges konkurrensförhållanden mot andra EU-länder.

  • Budgeten för CAP behöver öka, inte minst på grund av skärpta villkor och högre kostnadsläge. Återflödet av budgetmedel till Sverige och den nationella medfinansieringen av CAP är därför avgörande. I det fall EU utvidgas kommer det också föranleda behov av en ökad CAP-budget.

  • CAP ska underlätta för utvecklingen av lantbruksföretag, ägarskiften av lantbruksfastigheter och föryngring av sektorn.

  • CAP-ersättningarna ska i första hand riktas till aktiva producenter och ersättningarna bör ge förutsättningar för långsiktig planering av lantbruksföretagandet. Regelverken ska vara enkla så att administration och utbetalningar underlättas. CAP ska inte störa prissättningen på lantbruksprodukter negativt.
Till sidomenyn

Det här gör LRF för att få en bra gemensam jordbrukspolitik, CAP

CAP är ett prioriterat område inom LRF som följer processerna kring jordbrukspolitiken noga och för dialog med politiken och tjänstepersoner vid myndigheter för att påverka CAP i rätt riktning. 

LRF anser att den strategiska planen för CAP 2023 – 2027 behöver kompletteras med ett ”Gräspaket” med vallstöd, höjningar i kompensationsstödet och djurvälfärdsersättningar för betande djur och kontaktade den förra regeringen om frågan våren 2022. Nu är det upp till nuvarande regering att realisera detta.

Till sidomenyn

Så påverkas du av CAP

Sedan CAP genomfördes har hushållens utgifter för maten i minskat med hälften. 1960 gick 30 procent av hushållsbudgeten till mat. I dag är samma siffra 15 procent.  

I dag dör drygt en halv miljon människor i världen på grund av antibiotikaresistens. År 2050 beräknas siffran vara 10 miljoner människor. Svensk djurhållning använder minst antibiotika i hela EU. Dessutom använder svensk växtodling absolut minst växtskyddsmedel av alla EU-länder. CAP bidrar till att svenska lantbrukare kan fortsätta producera livsmedel.  

Varje vecka slutar fem mjölkbönder i Sverige, och tusen bönder i EU. Det påverkar många andra arbetstillfällen, som underleverantörer och hantverkare. Lantbruk bidrar till en levande landsbygd och skapar arbetstillfällen i hela Sverige eftersom jordbruket kan leva vidare även i mindre produktiva områden.

Jordbruket skapar underlag för social infrastruktur som butiker, skolor och vårdcentraler. 

Sverige har ett globalt ansvar att producera så mycket mat som möjligt eftersom många länder inte har de samma goda förutsättningarna för matproduktion. Ett bra genomförande av CAP med en kraftfull budget leder till att Sverige, som är världsledande i hållbar matproduktion, kan öka sin matproduktion.  

Av den mat vi äter i Sverige är endast hälften producerad i Sverige. Det är en av de lägsta siffrorna i EU. Utan CAP skulle sannolikt EUs 27 medlemsländer skapa varsin nationell jordbrukspolitik vilket skulle ge olika förutsättningar för jordbruk inom EU. LRF ser att det i förlängningen skulle leda till billigare importerad mat, och ytterligare minskad försörjningstrygghet.  

En naturbeteshage i Sverige innehåller lika mycket liv som i regnskogen. Och det är lantbruksdjuren som håller landskapen öppna och ger liv åt de små djuren.  

Konsumenterna vill köpa svensk, hållbar mat. Torka, pandemi och krig i Ukraina har visat hur viktigt det är med en robust inhemsk livsmedelsproduktion.  

Till sidomenyn Till sidomenyn

Läs mer