Jordbrukspolitik i EU

CAP står för "Gemensamma jordbrukspolitiken" (Common Agricultural Policy) inom Europeiska unionen. Det är en av EUs viktigaste och äldsta politikområden, etablerad för att stödja jordbruket och främja landsbygdsutveckling.

LRF vill ha en långsiktig jordbrukspolitik som fortsatt ska vara gemensam för hela EU. För att möta framtidens utmaningar i form av konkurrenskraft, klimat, energiomställning och miljö måste det finnas en gemensam budget som möjliggör investeringar, jobb på landsbygden och svensk konkurrenskraft. En mycket viktig aspekt är att politiken har enkla och förutsägbara regler och en sammanhållen och tydlig struktur. 

Till sidomenyn

LRFs övergripande positioner om den gemensamma jordbrukspolitiken:

CAP ska vara ett stöd för LRFs vision om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället och bidra till att uppfylla målen i den nationella livsmedelsstrategin. 

Det nationella genomförandet av CAP ska säkerställa Sveriges konkurrensförhållanden mot andra EU-länder och situationen för jordbruket inom landet. Återflödet av budgetmedel till Sverige och den nationella medfinansieringen är i detta sammanhang avgörande. CAP ska underlätta för utvecklingen av jordbruksföretag, ägarskiften av jordbruksfastigheter och föryngring av sektorn. 

CAP-ersättningarna ska i första hand riktas till aktiva producenter och ersättningarna bör ge förutsättningar för långsiktig planering av jordbruksföretagandet. Regelverken ska vara enkla så att administration och utbetalningar underlättas. CAP ska inte störa prissättningen på jordbruksprodukter negativt. 

Till sidomenyn

Det här gör LRF för att få en bra gemensam jordbrukspolitik, CAP

CAP är ett prioriterat område inom LRF som följer processerna kring jordbrukspolitiken noga och för dialog med politiken och tjänstepersoner vid myndigheter för att påverka CAP i rätt riktning. 

LRF anser att den strategiska planen för CAP 2023 – 2027 behöver kompletteras med ett ”Gräspaket” med vallstöd, höjningar i kompensationsstödet och djurvälfärdsersättningar för betande djur och kontaktade den förra regeringen om frågan våren 2022. Nu är det upp till nuvarande regering att realisera detta.

Till sidomenyn

En gemensam jordbrukspolitik

Ett bra genomförande av CAP med en kraftfull budget bidrar till att svenska lantbrukare kan fortsätta producera livsmedel. 

Därför behövs en gemensam jordbrukspolitik
Till sidomenyn Till sidomenyn