Ordna en aktivitet om arbetsmiljö och säkerhet!

Just nu pågår LRFs projekt med fokus på arbetsmiljöfrågor. Inom det finns det möjlighet att ordna aktiviteter för att förbättra lantbrukets arbetsmiljö, öka trivseln samt förebygga risker och olyckor. Projektet vänder sig till lantbrukare och arbetstagare i lantbruket, samt lärare och studenter på naturbruksskolor.

Som deltagare får man med dig tips hur man med enkla steg kan öka riskmedvetenheten och förebygga olyckor genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljön.

Om ni som lokalavdelning eller kommungrupp vill ordna en aktivitet gäller följande:

- Antalet deltagare bör vara minst 20 personer, så gå gärna ihop flera avdelningar eller erbjud aktiviteten på kommungruppsnivå

-  Använd inbjudningsmall från projektet (erhålles från Petra Wirtberg)

- Samla in namn på alla deltagare för redovisning.

- Projektet står för kostnaden för lokal och fika

- Ni väljer själva om ni vill använda er av färdigt material (se länk nedan) i form av filmer och diskussionsfrågor eller anlita en kursledare från

Säker Arbetsmiljö Sverige. www.sakerarbetsmiljo.se

Vill du ordna en aktivitet eller veta mer? Kontakta:
Petra Wirtberg, Regional samordnare 
petra.wirtberg@lrf.se
0727-440652