Rapport från möte om de långvariga översvämningarna runt Tämnaren

Möte om översvämning runt Tämnaren

LRFs regionkontor och kommungrupper deltog den tredje maj i ett möte om de långvariga översvämningarna runt Tämnaren.

Heby kommun var sammankallande till mötet, där representanter från Länsstyrelsen Uppsala län, Uppsala Vatten, Nilsson kraft, Tierps kommun, Trafikverket och SMHI deltog. Mötet syftade till att ge en lägesbeskrivning från respektive part för en gemensam bild av situationen samt möjlighet att diskutera åtgärder på kort och lång sikt. 

Situationen runt Tämnaren beskrivs som en katastrof av Heby kommungrupp och vattennivåerna i området är fortfarande långt över det normala. Uppsala Vatten har inte mätt så höga nivåer i Tämnaren sedan 1979 - detta trots att sjöns utlopp via dämmet i Ubblixbo har varit fullt öppet sedan augusti 2023.
 
Tomas Olsson, regionordförande i LRF Mälardalen, sammanfattar läget runt Tämnaren som akut, med förödande effekter på markägare, både på kort och lång sikt.

– För många markägare är det ett akut läge och det måste till kraftfulla insatser nu. För lantbrukare och skogsägare med mark under vatten drabbas deras produktion i år, men kanske också kommande år. Det måste vi förstå och stötta på alla sätt vi kan, nu och framöver, säger Tomas Olsson.

1 300 hektar jordbruksmark och 500 hektar skog står under vatten

LRF redogjorde för den senaste uppskattningen att 1300 hektar jordbruksmark och 500 hektar skog står under vatten, vilket medför ett oerhört allvarligt ekonomiskt läge för berörda markägare. Man kan inte bedriva delar av sin verksamhet i området (vårbruk, betessläpp, skogsåtgärder osv), marken dör, packningsskador uppstår och näring läcker vidare i vattensystemen.

Trafikverket redogjorde för vägar som står under vatten, där skadorna inte har kunnat uppskattas än. I vissa delar av området har vägavsnitt varit avstängda och postgången ändrad sedan den 7 mars. SMHI redovisade att Tämnarens avrinningsområde är mycket flackt och att avsänkningen tyvärr går långsamt. Nedströms liggande vattenområden har också höga nivåer och håller emot vattennivåerna runt Tämnaren. Uppsala Vattens mätningar visar att vattnet har sjunkit ca 10 cm på 10 dygn, vilket vid mötet medförde uppskattningen att det kanske kan gå att börja pumpa undan vatten om en månad med fortsatt uppehållsväder.

Akuta åtgärder diskuterades

Akuta åtgärder i form av att öppna dammluckan i Ullfors diskuterades, där det kan gå att sänka något men troligen inte gör så stor skillnad för nivåerna runt Tämnaren. Det finns mycket annat som dämmer uppströms Ullfors. Utloppet från sjön och delar av ån nedströms kommer att rensas i år av sjösänkningsföretaget. Det är ett omfattande arbete, men styrelsen har planerat en fältvandring med skogsbolaget för att hitta platser för akuta punktinsatser. Länsstyrelsen diskuterar med Jordbruksverket om jordbrukarstöden och information kommer att delges via ett webbinarie som LRF kallar till. Mötesdeltagarna enades om uppföljande möten för att fortsätta att dela lägesbild, diskutera åtgärder och kartera vad som har drabbats. Det diskuterades att det finns möjlighet för kommuner att söka pengar för åtgärder mot naturolyckor.

Det finns en samsyn kring läget

LRF redovisade kort slutsatserna efter översvämningsrapporteringen i Västmanland. Mötet enades därefter om att ett forum för samverkan kring vattenförvaltningen inom avrinningsområdet vore bra. Länsstyrelsen konstaterade att liknande situationer tyvärr riskerar att uppstå oftare i ett förändrat klimat och att åtgärder på lång sikt behövs. Mötet diskuterade kort möjligheten att hålla vatten uppströms Tämnaren och att befintliga domar och regleringar kan behöva ses över.

– Det är bra att vi fått igång en bred dialog med berörda parter, det är enda vägen framåt, att vi tillsammans arbetar jobbar förebyggande, så det här inte händer igen, konstaterar Tomas Olsson.

LRF upplever att det finns samsyn kring att läget är akut och mycket besvärligt, och att det finns en vilja att hitta lösningar hos alla parter. LRF Mälardalen kommer att fortsätta att driva på för bättre samverkan kring vatten i alla våra län.

– Till LRF-medlemmar som är påverkade av detta vill jag säga att vi har en omsorgsgrupp som du kan vända dig till, tillägger Tomas Olsson.