Rapportera direkt till SVA om du hittar sjuka eller döda vildsvin

Det finns en potentiell risk att vildsvin fungerar som reservoar för sjukdomsframkallande smittämnen. Vildsvin är nära släkt med våra tamgrisar och utgör därför en risk vad gäller smittspridning till tamgrisbesättningar och kan utgöra ett allvarligt hot mot ekologiska tamgrisbesättningar. De ekologiska grisarna ska ha daglig utevistelse och möjlighet att böka och det händer att vildsvin försöker ta sig igenom stängsel in till utegrisar.

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest, AFS, är en virussjukdom som drabbar vildsvin och tamgrisar. Från Afrika har sjukdomen spridit sig och finns i flera länder i Europa. Sjukdomen är plågsamför djuren och dödligheten mycket hög. Symtom är bland annat hög feber, blåfärgad hud, ostadig gång, kräkningar, diarré och blödningar från mun och ändtarm. Infekterade djur dör oftast inom fem till tio dagar. Vaccin eller botemedel saknas.

Sjukdomen leder till stora ekonomiska förluster för tamgrisbesättningar som drabbas.

Människor kan inte smittas, men kan fungera som smittspridare när vi reser. Smitta kan överföras med kläder, bilar och köttprodukter. Viruset överlever även i fryst, torkat och saltat kött som inte är värmebehandlat.

Afrikansk svinpest räknas som en epizooti och lyder under epizootilagen. Våra myndigheter övervakar och förebygger att smitta ska komma in i Sverige bland annat genom att informera om hur man undviker att föra in smittan i landet.

Rapportera till SVA om du hittar döda eller sjuka vildsvin, https://rapporteravilt.sva.se

Vissa smittor kan även föras över till människor. Exempel på förekommande smittor som kan infektera både människor och djur är salmonellabakterier och hepatit E-virus.

Ett utbrott av salmonella på en grisgård i Skåne år 2020 visade sig orsakat av bakterien Salmonella Choleraesuis. I samband med utbrotten inleddes en övervakning med provtagning av frilevande vildsvin för att undersöka om smittan förekommer i vildsvinspopulationen.

Övervakningen kommer stegvis utökas över landet under 2022–2023 med målsättningen att omfatta samtliga län med betydande vildsvinsstam inkl. Värmland, Västra Götaland och Halland.

Salmonella Choleraesuis hade inte påvisats i Sverige sen 1970-talet, men har nu påvisats hos ett 40-tal fällda vildsvin från Skåne och Södermanland.