Regelbliz på Ostfestivalen

Ostfestival 2023

LRF Lokal mat & dryck och LRF Mjölk bjöd riksdagspolitiker till Ostfestivalen på Münchenbryggeriet i Stockholm att delta på en Regelbliz där de fick diskutera regler och företagande med medverkande hantverksmejerier och lantbrukare.

Om Ostfestivalen

Ostfestivalen är ett bra tillfälle för politiker att möta matföretagare från hela Sverige för att få syn på variationen av företagande och vad ett diversifierat landsbygdsföretagande bidrar med i form av matkultur, besöksnäring, biologisk mångfald och arbetstillfällen.

Vad är Bliz? 

Bliz är ett lånat begrepp som används av biologer när de gör artinventeringar på en begränsad yta, s.k. Biobliz. En Regelbliz kan beskrivas som ett kortare möte för att göra en regelinventering och för att få en överblick över den mängd regler och kontroller som en lantbrukare eller matföretagares verksamhet består i. Tre av företagen som ställde ut på Ostfestivalen deltog i LRFs regelbliz. 
Här kan du läsa hur de anser att den nya riskklassningsmodell i livsmedelstillsynen kommer att inverka på deras företagande.

Ny riskklassningsmodell 2024

Företagen ombads beskriva vilka myndigheter och kontroller som mest påverkar deras verksamhet, och vad detta kostar per år. De ombads också beskriva hur de ser att den nya riskklassningsmodell som Livsmedelsverket inför i livsmedelstillsynen från 2024 kommer inverka på deras företagande.

Företagarna beskrev att nya modellen:

  • är extremt detaljerad och svår att förstå
  • straffar mindre verksamheter med många olika produkter och försäljningskanaler
  • riskerar öka företagens kontrollkostnader med 200-300 % eller mer (!).

Inbjudna politiker visade på stort intresse, och hade fram till nu ganska liten insikt om de kommande förändringarna i livsmedelskontrollen eller vilka konsekvenser de kan bära med sig.

I flera av diskussionerna lyftes de långsiktiga effekterna för företagen där det finns en uppenbar risk att företagen kommer att avstå från investeringar och utvecklingssteg. Ett inte helt otroligt scenario är att ett antal mindre verksamheter måste välja att lägga ned sin verksamhet.

Möjlighet till nedjustering

Livsmedelsverket har fått ta emot synpunkter och kritik angående hur mindre verksamheter drabbas. Myndigheten har därför öppnat upp för möjligheten till nedjustering i riskklass för företag med liten produktion som drabbas av orimligt hög kontrollfrekvens.

I de vägledningar som finns att läsa på kontrollwiki på Livsmedelsverkets hemsida finns exempel på undantagsfall där kontrollfrekvensen kan behöva justeras ned.

Riskklassningsmodellen - så räknas mängden kontroll ut

LRF har till Livsmedelsverket framfört att den nya riskklassningsmodellen är för komplicerad och riskerar medföra att företagares konkurrenskraft hämmas, vilket i sin tur kan motverka målsättningen i den nationella livsmedelsstrategin och en robustare livsmedelsproduktion med en mångfald av brukningsinriktningar i hela Sverige.