Regeringen har prövat vattendirektivets åtgärdsprogram

Vattenmyndigheterna kommer fatta beslut om de nya åtgärdsprogrammen i v 34.

Ett drygt fyrtiotal kommuner och Havs och vattenmyndigheten begärde att regeringen skulle överpröva Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Regeringen är nu klar med denna prövning och meddelar att inga förändringar kommer att ske. Vattenmyndigheterna reviderade åtgärdsprogrammet efter samrådet under hösten -21 vilket bland annat innebar att man började sänka kvalitetskraven i jordbruksbygd där målen är omöjliga att nå. Det är ett arbete Vattenmyndigheterna kommer fortsätta med. Den kritik som riktades mot åtgärdsprogrammet rörde Vattenmyndigheternas restriktivitet att göra intresseavvägningar mellan olika samhällsintressen, samt bristande konsekvensanalyser. För att komma åt det första problemet så behöver vattenförvaltningen i Sverige ändras i grunden. Det är därför intressant att regeringen i sitt beslut skriver att en ny vattenförvaltningen är under beredning. Den svenska vattenförvaltningen utreddes 2019, och det finns ett förslag till ny förvaltning som innebär att politiken får större inflytande i besluten och en satsning på lokal delaktighet. Regeringen betonar i sitt beslut att kraft ska läggas på att få en tryggad livsmedels- och råvaruförsörjning. Regeringen menar också att hur myndigheten hanterat undantagen inte har varit föremål för denna prövning.

Gällande konsekvensanalyserna så betraktar regeringen dessa som scenarioanalyser då de åtgärder som föreslås bara är förslag. Detta resonemang gör det väldigt svårt att bedöma ett åtgärdsprograms konsekvenser.

Två utskottsinitiativ har under denna tid tagits i riksdagen kopplat till framför allt prövningen av vattenkraften, där politiken har efterfrågat en paus i prövningarna då man anser att vattenmyndigheternas bedömningar inte överensstämmer med de politiska besluten om att avvägningar ska göras mellan olika samhällsintressen och att undantagen i vattenförvaltningen ska nyttjas fullt ut. Regeringen avfärdar dessa initiativ, och menar bland annat att prövningen av vattenkraften är en egen process.

Christer Jansson