Säkert växtskydd avslutas

LRF | Säkert växtskydd bildbank 2022

I vintras beslutade LRF att lämna projektägarskapet för Säkert växtskydd, en 25-årig kampanj för bättre växtskyddshantering inom svenskt lantbruk. Beslutet innebär en övergång till nya arbetsformer och en anpassning till dagens förutsättningar, där LRF fortsatt arbetar för en säker användning av växtskydd.

Förändrade förutsättningar  

Kampanjen Säkert växtskydd har drivits av LRF mellan 1997 och 2023 i samarbete med Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket, Lantmännen och Svenskt Växtskydd. Säkert växtskydd har finansierats av offentliga medel, som inte har funnits tillgängliga sedan 2022. Under 2023 finansierades projektet med Jordbruksverkets egna medel. Därmed saknas ekonomiska resurser att bedriva verksamheten. Det är heller inte lämpligt att bedriva ett så viktigt arbetet i projektform med en osäker finansiering. 

Projekt är ett lämpligt sätt att pröva olika metoder. Säkert växtskydd har bidragit till ett säkrare användande av växtskyddsmedel – men omvärld och förutsättningar förändras. Behovet av den funktionen i form av enskild projektverksamhet är inte detsamma idag som i slutet av 1990-talet. Därtill har delar av Säkert växtskydds material även myndighetskaraktär, något som LRF inte ska eller bör hantera. 

Avvecklingen 

LRF har strävat efter en ordnad avveckling av projektet. LRF Växtodling har bekostat de fasta kostnaderna under våren. LRFs odlingsgrupp är involverad i hur den information som tidigare har varit tillgänglig via Säkert växtskydd, kan tillgängliggöras via lämpliga myndigheter. LRF kommer inte tillhanda några av Säkert växtskydds tidigare material.  

Information om Hjälpredan 

Säkert växtskydd har tillhandahållit verktyget Hjälpredan (som används för att räkna ut anpassade skyddsavstånd som bör hållas till omgivande känsliga objekt, utifrån parametrarna dos, vindhastighet och temperatur) för bomspruta och för fläktspruta sedan tidigt 2000-tal och idag ingår krav på användning av Hjälpredan för att bestämma anpassade skyddsavstånd i användarvillkoren för ett stort antal växtskyddsmedel.  
 
Villkoren om användning av Hjälpredan kommer fortsatt att gälla, även efter att projektet Säkert växtskydd avslutas. Från och med 1 juli finns Hjälpredan för bomspruta såväl som för fläktspruta tillgänglig för nedladdning Kemikalieinspektionens webbplats. Kemikalieinspektionen har meddelat att det inte finns några planer på att sluta använda anpassade skyddsavstånd som riskhanteringsåtgärd.  

Kemikalieinspektionen – Hjälpredan (tillgängligt från 1 juli 2024)  

Utifrån Kemikalieinspektionens beslut att inte förvalta Hjälpredan som mobilapplikation, kommer appen att stängas ner efter 30 november 2024. 

Tillgång till informationsmaterial 

Från och med den 1 juli kommer det på Säkert växtskydds webbsida finnas länkar till relevanta webbsidor om säker växtskyddshantering hos de inom projektet tidigare ingående myndigheterna.  

Engagemang och fortsatt arbete 

Även om LRFs engagemang som projektägare upphör kommer de samlade erfarenheter som gjorts genom åren att förvaltas och vara en viktig del av LRFs arbete även framgent. 

LRF kommer även fortsättningsvis att inom egna ramar och genom olika samarbeten att fortsatt arbeta för en säker hantering och för att svensk odling ska ha tillgång till ett långsiktigt hållbart växtskydd. Exempel på samarbeten är Växtskyddsrådet och referensgruppen för Centrum för Kemisk bekämpning (CKB). Det kommer att ske i enlighet med LRFs övergripande roll och uppdrag gentemot sina medlemmar.