Stor enighet om inriktningen för Framtidens folkrörelse

Stämma 2023

Styrelsens förslag till inriktningsbeslutet gällande Framtidens folkrörelse klubbades igenom med stor enighet under riksförbundsstämman.

Styrelsen antog även tilläggsförslaget från Tomas Olsson, ordförande LRF Mälardalen, om att ortsförbund i likhet med lokalavdelningar ska kunna erbjudas att bedriva sin verksamhet.

LRFs förbundsordförande Palle Borgström tackade för det omfattande engagemang som förtroendevalda och medlemmar visat under processen fram till nu. Styrelsen har nu fått ett tydligt uppdrag att arbeta fram förslag om gemensamma stadgar för LRF till riksförbundsstämman 2024.

Bakgrund

Vid riksförbundsstämman 2018 fick riksförbundsstyrelsen i uppdrag att genomföra en dialog i organisationen gällande utvecklingen av LRF som folkrörelse. Detta gjordes i form av en bred medlemsdialog 2019. Därefter inleddes bland annat en period av kunskapsinhämtning och analys av möjliga förändringar.

Detta arbete ledde fram till att under perioden 16 januari-31 mars 2023 remittera förslaget "Framtidens folkrörelse: LRF framtidssäkrar folkrörelsen och stärker det näringspolitiska arbetet, en strategisk inriktning för åren 2024-2026". 636 remissyttrande inkom från hela landet. Utifrån dessa yttranden förbättrades förslaget ytterligare till det som nu beslutades av riksförbundsstämman 2023

Framtidens folkrörelse - Lantbrukarnas Riksförbund (lrf.se)