Stort behov av ny vattenförvalting i Sverige

LRF i Västra Sverige genomförde under onsdagen ett lunchseminarie i riksdagen där vi mötte upp med intresserade riksdagspolitiker. Ämnet för dagen vattenförvaltningen och den kommande miljöanpassningen av markavvattningsföretagen.

Markus Hoffman, LRF, inledde med att beskriva betydelsen av markavvattningen för Sveriges livsmedelsförsörjning. Lantbrukets markavvattning har ett stort värde, återanskaffningsvärdet av dränering, diken mm beräknas till ca 100-150 miljarder. Motsvarande siffra för kommunernas vatteninfrastruktur är ca 500 miljarder.

Många vattendrag är fysiskt påverkade genom bl a fördjupning och rätning. Vattendirektivet ställer krav på viss återställelse. För att få ett rimligt åtgärdsbeting, behöver det i stor omfattning utpekas vattendrag som kraftigt modifierade vatten (KMV). Om inte, finns risk att mycket åkermark inte kan användas till livsmedelsproduktion. Även om ett vattendrag blir utpekat som KMV så kommer det fortfarande krävas miljöåtgärder, men inte i samma omfattning.

På uppdrag av LRF har advokat Viktor Falkenström, gjort en jämförande studie med Sverige, Tyskland och Danmark för att titta på likheter och olikheter för utpekande av KMV. Slutsatserna från studien är att det finns likheter mellan länderna med en lagstiftning som bygger på ordalydelserna i direktivet och en ambitiös miljöpolitik.

Där vi ser Sverige sticker ut, är mer detaljstyrning i lagstiftning och vägledningar som sannolikt gör det svårare att peka ut KMV. Vi ser också skillnad i lokal delaktighet i att peka ut KMV i länderna. I Danmark och delstaten Schleswig Holstein är det lokala grupper som representerar olika intressen som bedömer och pekar ut KMV. I Sverige är det en mindre grupp tjänstemän på 5 länsstyrelser som gör det jobbet.

Vårt medskick till riksdagspolitikerna var att en ny regering efter hösten val, genast måste förändra och demokratisera den svenska vattenförvaltningen. Det finns ett färdigt förslag, vattenförvaltningsutredningen (SOU2019:66). Regering och riksdag har tydliggjort att det ska ske en avvägning mot olika intressen när förutsättningarna är uppfyllda. Detta görs genom att nyttja undantagsmöjligheterna fullt ut inom ramen för EU rätten. Men ska lagändring som gjordes 2019 få effekt, måste denna avvägning bli politiskt styrd. Detta uppnås genom att genomföra vattenförvaltningsutredningens förslag.

Christer Jansson
Verksamhetsutvecklare vattenfrågor LRF Västra Sverige, christer.jansson@lrf.se