Vi behöver en annan vattenförvaltning

Vatten, en av våra viktigaste resurser inom de gröna näringarna. Rätt mängd vid rätt tillfälle är avgörande för vad vi kan producera.

Att vattnet har god kvalitet är livsviktigt och vi gör många frivilliga åtgärder i landskapet och i våra brukningssätt för att skapa ett bättre vatten. Det är grunden i mitt engagemang för vattenfrågorna.

Jag skulle vilja se en annan vattenförvaltning än den vi har i dag, där de vi valt politiskt, det vill säga riksdag och regering, inkluderas i beslutsprocessen, samt att de som berörs av besluten lokalt känner sig mer inkluderade och därmed motiverade att genomföra de åtgärder som beslutas om. Det har gjorts en utredning (SOU 2019:66) som föreslår just dessa saker.

I dag är det vi i de fem vattendelegationerna som fattar beslut om miljökvalitetsnormer, åtgärdsplaner (ÅP) och förvaltningsplaner (FP).

Materialet, som vi och de som vill lämna synpunkter när det går på remiss, är mycket omfattande och svårt att förstå om man inte är expert.

Avvägning mellan olika samhällsintressen är en viktig del av bedömningen av hur åtgärder bör fördelas mellan olika typer av verksamheter och den anser jag inte fungerar som vi jobbar i dag.

Dessutom används undantagsmöjligheterna i allt för liten utsträckning.

Det var en stor anledning till att jag i dag på vårt delegationsmöte precis som i december reserverade mig mot att fatta beslut om ÅP och FP.

Sofia Karlsson
regionordförande LRF Västra Götaland