Viltförvaltning i tiden

Länsstyrelsen har bjudit in till en träff, och kommer att bjuda in till ytterligare en träff, för markägare, lantbrukare och jägare om samförvaltning av klövvilt. Den 21 september samlades cirka 30 personer i Närkes Kil. Den 28 september kommer ett annat gäng till Hallsberg. Både landskapet och viltstammarna har förändrats i länet över tid. Det ställer särskilda krav på att ha en aktiv och anpassad förvaltning av alla arter och med hänsyn till produktion av livsmedel och skog.

Att anlägga skog eller gröda är en investering som behöver värnas. I skogsbruket finns mål för skador som mäts via ÄBIN och nu har LRF även tagit fram ett underlag för toleransnivåer i lantbruket. Det är viktigt att både mäta och värdera skadorna ekonomiskt. Lokal kunskap om både skador, betestryck och viltets sammansättning är bra grunder för att planera jakt och förvaltningsstrategier. Kanske behöver man prioritera en art före en annan.

Under träffen den 21 september berättade Jägareförbundets Johan Stedt mycket om kvalitet på viltet och vikten av att det finns tillräckligt med foder, både utifrån enskilda arters behov men även det samlade utbudet för det totala antalet vilt.

Hyggen har varit en viktig foderbas genom åren, men det är minst lika viktigt att planera för mer bärris och löv även i andra skogsbestånd.

I Örebro län är det fortfarande för mycket skador i planteringar enligt ÄBIN, men mycket går ändå åt rätt håll. Ståndortsanpassningen ökar med mer tall på både magra och mellangoda marker. Rönn, asp, sälg och ek har en svag uppåtgående trend som behöver fortsätta. Det är viktigt att spara dessa i röjning både i ungskog och inför avverkningar. Att gallra i tid kan också vara en bra åtgärd, både för skogen och för att få mer ljus till markvegetationen.

Anna Åman Sigbjörnsson, regionalt sakkunnig skog och vilt i LRF Öst, säger att en slutsats av mötet är vi behöver öka den lokala dialogen mellan markägare, lantbrukare och jägare ännu mer för att komma överens om strategier för att minska skador och samtidigt bidra med kvalitet i förvaltningen av viltet.

- Det är slående att LRF och Svenska Jägareförbundet har många samstämmiga budskap, exempelvis att inte utfodra med rotfrukter över huvudtaget samt att vi behöver hjälpas åt att nå balans i landskapet. Som en klok person sa : ”…om markägare frågar vad kan jag göra för er och vad kan ni göra för mig för att minimera skadorna? ”

Länkar https://www.lrf.se/politikochpaverkan/jakt-och-vilt/sa-upplater-du-din-mark-for-jakt/

https://www.lrf.se/politikochpaverkan/jakt-och-vilt/ovre-grans-for-viltskador-skulle-oka-livsmedelsproduktionen/

https://skobi.skogsstyrelsen.se/AbinRapport/#/abin-rapport?landsdel=3&lan=18&afo=alla&delomrade=alla