LRF Lokal mat & drycks hållbarhetsmål

Gastronomisk och biologisk mångfald hör ihop. LRF Lokal mat & dryck arbetar för att öka insikten om att matkultur är avgörande i hållbara livsmedelssystem. Med tradition, ny kunskap och innovation byggs företag som utöver sina produkter och tjänster också levererar ekosystemtjänster och biologisk mångfald.

Genom samverkan främjar LRF Lokal mat & dryck framväxt av attraktiva besöksmål kring måltidsturism.

Miljö och klimat

Öka den biologiska och gastronomiska mångfalden!

LRF Lokal mat & dryck arbetar för att:

 • Bygga affärer som tillvaratar regionala naturgivna förutsättningar genom lokal produktion och tillverkningsmetoder.
 • Hålla odlingslandskapet öppet, ha djur som betar, värna arter och biotoper.
 • Öka insikten om att matkultur är viktigt för miljömässig hållbarhet.
 • Minimera fossila växthusgaser i våra produktionskedjor.

För att vi ska lyckas måste samhället:

 • Ge tydliga regelverk och långsiktiga incitament inom områden såsom finansiering, innovationssystem och lagstiftning som gynnar lokal produktion.
 • Säkerställa att myndighetsutövningen har ett företagsfrämjande synsätt, i enlighet med den nationella livsmedelsstrategin, med rättssäker stödjande tillsyn, målstyrning, goda branschkunskaper, samordnade kontroller och korta handläggningstider.

Ekonomi

Öka lönsamheten och diversifieringen hos de gröna näringarna!

LRF Lokal mat & dryck arbetar för att:

 • Vidareutveckla våra verksamheter med god djur-och naturomsorg som utgångspunkt, för att bidra till en lönsam diversifiering för företag i primär- och förädlingsled.
 • Arbeta för att öka förståelsen för att lokala initiativ, med dess unika värden, bidrar till en robust försörjningstrygghet.

För att vi ska lyckas måste samhället:

 • Ge tydliga regelverk och långsiktiga incitament inom områden såsom finansiering, innovationssystem och lagstiftning som gynnar lokal produktion.
 • Säkerställa att myndighetsutövningen har ett företagsfrämjande synsätt, i enlighet med den nationella livsmedelsstrategin, med rättssäker stödjande tillsyn, målstyrning, goda branschkunskaper, samordnade kontroller och korta handläggningstider.

Socialt

Öka mat- och dryckesföretagandets attraktionskraft!

LRF Lokal mat & dryck arbetar för att:

 • Fler företag som bidrar med ökad sysselsättning och tillväxt i hela landet.
 • Stärka attraktionskraften för företag inom lokal mat och dryck så att människorna vill skapa starka lokala kluster där de bor och verkar.
 • Ta tillvara platsers specifika naturgivna förutsättningar.
 • Stärka landsbygdens konkurrenskraft inom måltidsturism.

För att vi ska lyckas måste samhället:

 • Förbättra förutsättningarna för att leva och driva företag på landsbygden.
 • Erbjuda landsbygds- och småföretagarsäkra lagar och regler som är proportionerliga, och som främjar en långsiktig tillväxt och stärkt lönsamhet, i linje med den nationella livsmedelsstrategin och den nationella besöksnäringsstrategin.
 • Säkra god samhällsservice i hela landet.
 • Öka digitaliseringen i tillsyn och myndighetsutövning.