LRF Skogsägarna är en branschavdelning inom LRF som ansvarar för frågor om skogen.

Till sidomenyn

Om LRF Skogsägarna

LRF Skogsägarna är en branschavdelning inom LRF med ansvar för de skogliga frågorna. LRF Skogsägarna är också branschorganisation för de tre skogsägarföreningarna Södra, Mellanskog, och Norra skog. LRF Skogsägarna består av LRFs skogsägardelegation och ett kansli som svarar för den dagliga verksamheten. 

Till sidomenyn

LRF Skogsägarnas uppdrag

Det övergripande målet för LRF Skogsägarna är att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett fritt, lönsamt och hållbart skogsföretagande för LRFs och skogsägarföreningarnas medlemmar.  

Viktiga frågor att verka för är en stark äganderätt, en skogspolitik med ”frihet under ansvar” och en väl avvägd balans mellan produktions- och miljömål för skogsbruket. LRF skogsägarna bedriver skogligt nationellt och internationellt näringspolitiskt arbete, samordnar branschgemensamma angelägenheter för skogsägarföreningarna, driver nationella projekt samt arbetar med extern och intern kommunikation. 

LRF Skogsägarna arbetar också tillsammans med övriga avdelningar inom LRF med äganderätts-, miljö-, energi-, skatte-, infrastrukturs- och kommunikationsfrågor.

Till sidomenyn Till sidomenyn

Skogen och äganderätten

Äganderätten är en av LRFs viktigaste frågor. Skogsägarnas drivkrafter och initiativ ska tas tillvara. Då kan de leverera förnybara nyckelprodukter till samhället och samtidigt främja klimat, miljö och en rik natur. 

Traditionellt har skogen varit landsbygdens finansiella ryggrad. När väder och vind påverkat skörden och inkomsten för bonden har skogen funnits som en trygg reserv. Investeringar finansieras ofta av lån med skogen som säkerhet. Nu kommer allt fler signaler på att detta är på väg att förändras. Det beror på att skogsägare allt oftare drabbas av brukandeförbud av miljöskäl utan att få ersättning för förlusten. 

Skogsutredningen

I slutet av 2020 offentliggjordes regeringens skogsutredning. LRFs övergripande kritik mot utredningen var att den blev en naturvårdsutredning istället för en äganderättsutredning.  

LRFs modell för frivilligt skydd av skogsmark 

Som svar på hur LRF anser att myndigheterna istället bör jobba för att säkerställa att skogsägare inte förlorar rätten till sin mark när den bedöms ha höga naturvärden, lanserade LRF en modell för frivilligt formellt skydd av skogsmark i november 2022. 

Frivilligt skydd av skogsmark
Till sidomenyn

Kunskap om skogen

Sveriges skogar växer och tar upp mer och mer koldioxid från luften. Den största nyttan gör träet när det ersätter olja och betong i konstruktioner, material, vardagsprodukter och energi. Det är där den förnybara skogsråvaran verkligen bidrar till en fossilfri framtid. 

LRF står bakom Skogsägarnas Forskningsfond som under 2021 beslutade att bidra med 1,3 miljoner kronor till utveckling av metoder och säkerhet för självverksamma skogsägare. 

Självverksamheten är ett centralt inslag i familjeskogsbruket. Det här projektet kommer att fokusera hur skogsägaren själv kan arbeta för att säkert och rationellt kunna tillvarata enstaka, spridda träd. De metoder som tas fram kommer även att kunna användas för småskalig avverkning och hyggesfria brukningsalternativ.

Svenska skogsnätverket Wood be better 

Wood be better är ett samarbete mellan LRF Skogsägarna och Skogsindustrierna där seminarier (webbinarier) ordnas med svenska EU-parlamentariker som värdar och inbjudna talare från EU-kommissionen. Målet är att öka kunskapen om skogssektorn och dess roll för EU, till exempel som en lösning för klimatet. 

Här kan du läsa mer och se när nästa möte hålls

Skogskunskap.se 

LRF och skogsägarföreningarna vill att skogsägarna ska ha tillgång till kompetensutveckling oavsett var i landet man bor. Därför startade LRF Skogsägarna tillsammans med Skogforsk och Skogsstyrelsen ett kunskapssystem på webben om hur man sköter och brukar sin skog med namnet Skogskunskap.se. På sajten finns både kunskap, instruktioner och beräknings- och beslutsstöd. 

Skogskunskap.se

Till sidomenyn Till sidomenyn
Till sidomenyn

Kontakta oss

Har du frågor kring skogen i Sverige eller i världen? Då ska du kontakta oss. LRF Skogsägarna har specialkompetens inom allt från naturvård och forskning till rättspolitik och skogsbruk.

Magnus Kindbom

Skogsdirektör , LRF Skogsägarna 

Telefon:

010-184 43 96 

E-post:

magnus.kindbom@lrf.se

Paul Christensson 

LRFs skogsägardelegation, Ordförande LRF Skogsägarna och vice ordförande LRF  

Telefon:

070-659 97 05  

E-post:

paul.christensson@lrf.se 

Gunnar Lindén

Expert på naturvårdspolitik

Telefon:

072 742 68 71

E-post:

gunnar.linden@lrf.se

Sofia Backéus

Expert på skogsskötsel och klimat

Telefon:

076 69 65 336

E-post:

sofia.backeus@lrf.se

Mia Crawford

Ansvarig för EU- och internationella frågor

Telefon:

073 598 75 88

E-post:

mia.crawford@lrf.se

Cecilia Östback

Ansvarig för samhällskontakter (föräldraledig)

Telefon:

072 141 51 90

E-post:

cecilia.ostback@lrf.se

Elin Sunesdotter

Skogspolitisk expert

Telefon:

076 696 47 61

E-post:

elin.sunesdotter@lrf.se

Anders Karlsson

Näringspolitisk samordnare

Telefon:

072 716 60 37

E-post:

anders.karlsson@lrf.se