Skogen och klimatet

Skogen har en nyckelroll i omställningen till en biobaserad samhällsekonomi. Forskning och innovationer ger nya klimatsmarta produkter och lösningar för allas vår vardag – fossil råvara byts mot förnybar.  

  • I skogens kolcykel binder och lagrar skogen och dess produkter kol. Och ersätter ändliga och fossila råvaror.  

  • Skogen och skogsprodukterna tar upp drygt 45 miljoner ton koldioxid per år. Sveriges totala utsläpp är 48 miljoner ton koldioxid.  

  • Träd är som tonåringar. Växande skog tar upp mest koldioxid.  

  • Skogen binder in koldioxid både i träden och skogsmarken. Den svenska skogen har under en lång tid varit en stabil kolsänka.  

  • I skogsmarken finns ett stort kolförråd. De växande träden binder kol, ju mer grönmassa de har desto mer binder de in.  

En brukad och växande skog ger störst klimatnytta genom att både lagra in kol men även ge produkter som kan användas för att ersätta fossila material. LRF anser att skogens långsiktiga klimatnytta bör framgå i såväl Miljöbalkens som skogsvårdslagens portalparagrafer.  

  • Öka skogens klimatnytta genom ökad tillväxt. Genomför därför Skogsstyrelsens förslag om hur skogsproduktionen kan ökas. 

  • Genomför en riktad satsning på forskning för framtida hållbar skogsskötsel och föryngring i ett föränderligt klimat. 

  • Gynna trähusbyggande i offentlig upphandling, strategier och hållbarhetsplaner.  

  • Satsa medel på det strategiska forskningsprogrammet Bioinnovation. Fortsatt satsning på bioenergi inom ramen för Energimyndighetens forskningsprogram.