Pyralider

LRF uppmanar dig som handlar med växter, foder eller gödsel från gårdar där växtskyddsmedel med pyralider har använts i växtodlingen, att noggrant följa villkor och rekommendationer, samt att bidra till det viktiga informationsflöde mellan köpare och säljare, som är avgörande för att känsliga grödor inte ska förstöras.

Det har rapporterats om att bland annat tomatplantor har tagit skada av så kallade pyralider, en grupp verksamma ämnen som ingår i vissa ogräsmedel. Pyralider är ett samlingsnamn för flera olika ämnen (klopyralid, aminopyralid och pikloram) där klopyralid är den som används mest.Användningen av dessa ämnen generellt är dock mycket liten. Jordbruksverket uppger att rester av pyralider har påträffats i halm, jord och organiska gödselmedel som har använts i trädgårdar eller växthus.

KRAV och Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, har rapporterat om problem. Det är känt att även mycket små mängder pyralider kan skada känsliga grödor som tomat, potatis, ärter, bönor, lupin och andra baljväxter, morötter, och sallat. Växtskyddsmedel som innehåller pyralider har därför ett antal villkor och rekommendationer för användningen, villkor som ska skydda efterföljande grödor.För dig som hanterar halm eller andra plantdelar som behandlats med aminopyralid, pikloram eller klopyralid, eller gödsel som innehåller sådana växtmaterial, är det mycket viktigt att alltid noga tillämpa alla gällande villkor för växtskyddsmedlen. De behandlade plantdelarna utgör emellertid ingen fara för djur som äter dem. Men eftersom delarna främst bryts ned när de brukas ned i jorden bör djurens gödsel absolut inte förmedlas till odling av känsliga grönsaker. 

Vilka växtskyddsmedel innehåller pyralider?

Det verksamma ämnet aminopyralid finns i ogräsmedlen Lancelot, Mustang Forte och Tombo. Klopyralid finns i produkterna Ariane S, Galera, Matrigon, Cliophar 600 SL och Kinvara. Pikloram finns i produkterna Galera och Belkar. 

Villkor ska skydda efterföljande grödor

I villkoren för Lancelot, Mustang Forte och Tombo (aminopyralid) står det att halm från en behandlad gröda får användas som foder eller strö i det egna jordbruket, men att halm från en behandlad gröda och gödsel (ej flytgödsel) som innehåller behandlad halm endast får bortföras från det egna jordbruket till förbränning eller industriellt bruk.

För Lancelot och Tombo gäller att behandlad halm inte får användas i växthus, svampproduktion, kompost, biogasanläggning eller som täckmantel (frostskydd) för tvåhjärtbladiga växter. Halm från en behandlad gröda och gödsel som innehåller behandlad halm ska nedplöjas i jorden en viss tid före etablering av känsliga grödor.Mustang Forte omfattas i princip av motsvarande rekommendationer.Växtmaterial som behandlats med Ariane S, Galera eller Matrigon (klopyralid) bör inte användas i växthus eller till kompost. 

Företaget bakom Kinvara rekommenderar bland annat att halm från behandlad gröda inte ska användas i växthus som gröngödsling.I nte heller växtmaterial behandlat med Cliophar 600 SL ska enligt företaget användas för kompostering eller förmultning, och gödsel från djur som utfodrats med grödor behandlade med produkten ska inte komposteras. För Belkar finns rekommendationer om att inte så ärter, bönor eller baljväxter om man skulle behöva så om med annan gröda efter behandling. För Galera finns rekommendationer om att behandlad gröda ska nerbrukas i marken innan man sår känslig gröda och att inte använda behandlat växtmaterial i växthus eller kompost. 

Vad tycker LRF?

  • Det är mycket angeläget att halm, jord och gödsel som innehåller pyralider inte hamnar på känsliga grödor och skadar dessa. Både de krav och rekommendationer som gäller för respektive produkt med aminopyralid, klopyralid eller pikloram behöver därför noggrant följas.
  • Halm som behandlats med aminopyralid eller gödsel som innehåller sådan behandlad halm får inte förmedlas till andra lantbruk – halmen och gödseln får endast brännas eller användas för tekniska ändamål om du inte använder den i ditt eget lantbruk. Den ska således inte förmedlas till någon annan odling, som trädgårdar och kolonilotter. För produkter med klopyralid gäller framförallt rekommendationer för att skydda efterföljande grödor. Du som köper eller transporterar/förmedlar växtmaterial, jord och gödsel bör fråga säljaren om klopyralid har använts. Du som säljer bör, utöver att följa villkoren, informera köpare och transportör.
  • Både aminopyralid, klopyralid och pikloram är viktiga för att inte skapa resistens mot ogräsbehandlingar då de har en egen verkningsmekanism. Det råder brist på verksamma ämnen och varje växtskyddsmedel som finns att tillgå på den svenska marknaden har betydelse för odlingen och produktionen. Det är mycket viktigt att alla villkor följs så att de produkter som finns används på ett säkert sätt.