Växtskyddsmedel med så kallade pyralider har idag stor betydelse för möjligheten att bekämpa ogräs i spannmål och trädgårdsgrödor. Men rester av dem kan skada känsliga grödor och det är därför angeläget att noggrant följa både krav och rekommendationer för produkterna.

Nya villkor för pyralider

LRF har tidigare rapporterat om vikten av att följa både krav och rekommendationer för växtskyddsmedel som innehåller så kallade pyralider – ett samlingsnamn för de verksamma ämnena klopyralid, aminopyralid och pikloram. Växtskyddsmedel med pyralider har stor betydelse för möjligheterna att bekämpa ogräs inom växtodling och trädgårdsproduktion men de kan också orsaka skador på känsliga trädgårdsgrödor och det är därför angeläget att dessa inte kommer i kontakt med behandlade plantdelar i till exempel halm och gödsel.

I samband med att växtskyddsmedlet Ariane S, som används i spannmål, omregistrerades i slutet av juli 2023 fick det nya villkor. Villkoren innebär att halm och grovfoder från en behandlad gröda får användas som foder eller strö i det egna jordbruket men får endast bortföras från det egna jordbruket till förbränning. Det är alltså inte tillåtet att sälja eller ge bort halm och grovfoder från en behandlad gröda till någon annan. Halm, grovfoder och gödsel (förutom flytgödsel) får inte heller bortföras från det egna lantbruket till biogasproduktion eller kompostering. Växtrester från en behandlad gröda får inte användas i växthus, svampproduktion eller som täckmaterial för växter.

EU-kommissionen har uppmanat medlemsländerna att ta särskilt hänsyn till risken för att gödsel och växtrester som innehåller växtmaterial behandlat med klopyralid kan skada efterföljande gröda.

Om pyralider

LRF uppmanar dig som handlar med växter, foder eller gödsel från gårdar där växtskyddsmedel med pyralider har använts i växtodlingen, att noggrant följa villkor och rekommendationer, samt att bidra till det viktiga informationsflöde mellan köpare och säljare, som är avgörande för att känsliga grödor inte ska förstöras.

Det har tidigare rapporterats om att bland annat tomatplantor har tagit skada av så kallade pyralider, en grupp verksamma ämnen som ingår i vissa ogräsmedel. Pyralider är ett samlingsnamn för flera olika ämnen (klopyralid, aminopyralid och pikloram) där klopyralid är den som används mest. Användningen av dessa ämnen generellt är dock mycket liten. Jordbruksverket uppger att rester av pyralider har påträffats i halm, jord och organiska gödselmedel som har använts i trädgårdar eller växthus.

KRAV och Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, har rapporterat om problem. Det är känt att även mycket små mängder pyralider kan skada känsliga grödor som tomat, potatis, ärter, bönor, lupin och andra baljväxter, morötter, och sallat. Växtskyddsmedel som innehåller pyralider har därför ett antal villkor och rekommendationer för användningen, villkor som ska skydda efterföljande grödor. För dig som hanterar halm eller andra plantdelar som behandlats med aminopyralid, pikloram eller klopyralid, eller gödsel som innehåller sådana växtmaterial, är det mycket viktigt att alltid noga tillämpa alla gällande villkor för växtskyddsmedlen. De behandlade plantdelarna utgör emellertid ingen fara för djur som äter dem. Men eftersom delarna främst bryts ned när de brukas ned i jorden bör djurens gödsel absolut inte förmedlas till odling av känsliga grönsaker. 

Vilka växtskyddsmedel innehåller pyralider?

Det verksamma ämnet aminopyralid finns i ogräsmedlen Lancelot, Mustang Forte och Tombo. Klopyralid finns i produkterna Ariane S, Galera, Matrigon, Cliophar 600 SL, Korvetto och Kinvara. Pikloram finns i produkterna Galera och Belkar.

Villkor ska skydda efterföljande grödor

I villkoren för Lancelot, Mustang Forte och Tombo (aminopyralid) står det att halm från en behandlad gröda får användas som foder eller strö i det egna jordbruket, men att halm från en behandlad gröda och gödsel (ej flytgödsel) som innehåller behandlad halm endast får bortföras från det egna jordbruket till förbränning eller industriellt bruk.

För Lancelot och Tombo gäller att behandlad halm inte får användas i växthus, svampproduktion, kompost, biogasanläggning eller som täckmaterial (frostskydd) för tvåhjärtbladiga växter. Halm från en behandlad gröda och gödsel som innehåller behandlad halm ska nedplöjas i jorden en viss tid före etablering av känsliga grödor. Mustang Forte omfattas i princip av motsvarande rekommendationer. Växtmaterial som behandlats med Matrigon (klopyralid) bör inte användas i växthus eller till kompost. 

För Ariane S (klopyralid) gäller samma villkor för användning av halm och grovfoder som för produkterna innehållande aminopyralid. Däremot finns inga tidsbestämda villkor för nedplöjning som det gör för aminopyralid-produkterna.

I samband med att växtskyddsmedelet Galera (klopyralid och pikloram ) fick ett nytt godkännande ändrades användningsvillkoren och behandlade växtrester får inte längre användas i växthus, svampproduktion eller som täckmaterial. Sådana rester får inte heller transporteras från den egna gården för kompostering eller biogasproduktion

Företaget bakom Kinvara rekommenderar bland annat att halm från behandlad gröda inte ska användas i växthus som gröngödsling. Inte heller växtmaterial behandlat med Cliophar 600 SL ska enligt företaget användas för kompostering eller förmultning, och gödsel från djur som utfodrats med grödor behandlade med produkten ska inte komposteras. För Belkar finns rekommendationer om att inte så ärter, bönor eller baljväxter om man skulle behöva så om med annan gröda efter behandling.

Vad tycker LRF?

  • Det är mycket angeläget att halm, jord och gödsel som innehåller pyralider inte hamnar på känsliga grödor och skadar dessa. Krav och rekommendationer som gäller för respektive produkt med aminopyralid, klopyralid eller pikloram behöver därför noggrant följas.
  • Halm som behandlats med aminopyralid eller klopyralid (i form av Ariane S) eller gödsel som innehåller sådan behandlad halm får inte förmedlas till andra lantbruk – halmen och gödseln får endast brännas eller användas för tekniska ändamål om du inte använder den i ditt eget lantbruk. Den ska således inte förmedlas till någon annan odling, som trädgårdar och kolonilotter. För övriga produkter innehållande klopyralid finns och rekommendationer för att skydda efterföljande grödor. Du som köper eller transporterar/förmedlar växtmaterial, jord och gödsel bör fråga säljaren om klopyralid har använts. Du som säljer bör, utöver att följa villkoren, informera köpare och transportör.
  • Både aminopyralid, klopyralid och pikloram är viktiga för att inte skapa resistens mot ogräsbehandlingar då de har en egen verkningsmekanism. Det råder brist på verksamma ämnen och varje växtskyddsmedel som finns att tillgå på den svenska marknaden har betydelse för odlingen och produktionen. Det är mycket viktigt att alla villkor följs så att de produkter som finns används på ett säkert sätt.