1. Vi får skogen att växa och ta upp 75 % av Sverige koldioxidutsläpp.

Genom att skogsägare brukar och sköter skogen växer den och tar upp koldioxid ur luften – varje år ger skogarna ett nettoupptag (när avverkningar räknats bort) som motsvarar 75 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Källa: Naturvårdsverket.

2. Vi får fram virke så vi kan bygga mer i trä och mindre i betong och stål.

Skogsägare levererar råvara, virke, så att företag och privatpersoner kan bygga mer i trä och därmed minska klimatbelastningen. Till exempel lagrar ett fyravåningshus i trä 150 ton koldioxid. Källa: Svenskt Trä.

3. Rester och spill från min skog används till munskydd, kläder, blöjor och bioenergi.

Grunden i skogsbruk är att träd avverkas för att bli virke. Cirka 20-25 procent blir virke, resten har "fel" form. Det ger oss pappersmassa som blir munskydd, toalettpapper, blöjor med mera. Dessutom tas spillet från både virkestillverkning och papperstillverkning om hand och blir bioenergi och biodrivmedel.

4. Våra hyggen är mindre än förr, och anpassade till landskapet.

Förr i tiden när man avverkade skog var hyggena större och kala. Idag är det genomsnittliga hygget som görs av en familjeskogsägare knappt större än Kungsträdgården och anpassat till landskapet. Källa: Riksskogstaxeringen.

5. Vi tar frivillig hänsyn när vi avverkar, spar 5 % av marken och är försiktiga där det är känslig natur.

Skogsägare sparar frivilligt 5 procent av sin mark och tar i genomsnitt 10 procent extra hänsyn vid avverkningar, till exempel för vattendrag eller värdefulla områden i skogen. Det är bra för den biologiska mångfalden. Källa: SCB och Riksskogstaxeringen.

6. Vi har sett till att mängden stora, grova, lövträd har ökat. Livsviktiga för den biologiska mångfalden.

Grova lövträd, som är särskilt viktiga för biologisk mångfald, har ökat dramatisk och vi har idag mångfalt fler grova träd än vi hade för ett sekel sedan. Källa: Riksskogstaxeringen.

7. I våra skogar finns dubbelt så mycket död ved till insekter, svampar och mossor som för 100 år sedan.

Hälften av de rödlistade skogsarterna är knutna till döda träd och trä som får förmultna. Den typen av trä har ökat i våra skogar. Utvecklingen av så kallad hård död ved kan följas sedan 1926. Sedan dess har mycket hänt och idag finns det mer än dubbelt så mycket död ved som det fanns för 100 år sedan. Källa: Riksskogstaxeringen.

8. Vi bidrar till Sveriges ekonomi och export av skogsprodukter.

Skogsnäringen är en av Sveriges viktigaste näringar och Sverige är världens femte största exportör av skogsprodukter. Källa: Skogsindustrierna.

9. Vårt skogsbruk skapar jobb och lokalt företagande.

Ett aktivt skogsbruk skapar sysselsättning och lokalt företagande på landsbygden där varje arbetstillfälle är viktigt.

10. Vi är den bransch som har flest egenföretagande kvinnor – 38 % av skogsägarna är kvinnor.

Av alla som äger skog i Sverige är 38 procent kvinnor. Det gör gruppen till den största gruppen företagare bland kvinnor.