1. Skogsbruk är dåligt för klimatet och miljön

Nej, tvärtom. Sverige ska bli fossilfritt, binda mer och släppa ut mindre koldioxid och värna den biologiska mångfalden. Den brukade och den obrukade skogen tillsammans bidrar till det. De förnybara källorna skog, sol, vind och vatten behövs för att vi ska klara våra miljö- och klimatmål.

2. De som äger och brukar skogen bryr sig inte om klimat och miljö

Skogsägare jobbar hela tiden med skogs- och naturvård och gör både reglerat och frivilligt miljöarbete i sina skogar. Men allt kan bli bättre och därför arbetar vi hela tiden med att förbättra bland annat skogsbrukets metoder, med skonsammare maskiner och utbildning för att minska körskador.

3. Om vi helt slutar avverka träd så blir det maximal nytta för klimatet

Kortsiktigt eller om man ser på enskilda träd är det bättre för klimatet att lämna skogen orörd så att kolet som binds in ökar. Men till sist kommer skogens tillväxt avta och lika mycket koldioxid tas upp av träd som avges av döda och förmultnande träd och växter. Därmed fås ingen ytterligare klimatnytta. Det finns också en risk att kollagret går förlorat vid skador av till exempel brand och insekter.

4. Läget för den biologiska mångfalden är akut och skogsbruket är en bidragande orsak

Det är tveklöst så att skogsbruk påverkar miljön och det måste vi som brukar skogen ha respekt för. Vi jobbar med att förbättra metoder och teknik för att skogsbruket ska bli mer skonsamt och vi lär oss hela tiden. Vi jobbar också aktivt med miljöhänsyn i den brukade skogen, till exempel att lämna träd vid vattendrag och spara lövträd. Det börjar ge avtryck i form av positiva trender för miljöer som är viktiga för biologisk mångfald, några exempel:

• Sverige får mer och mer gammal skog. Idag är 20 % av skogen över 120 år gammal. Det finns 250 miljoner träd över 200 år och antalet 200-åriga träd ökar med 3 miljoner träd per år. Mängden gammal skog har ökat markant sedan mitten av 1990-talet och i södra Sverige har vi idag mer gammal skog än när Riksskogstaxeringens mätningar började för snart 100 år sedan.

• Grova lövträd, som är särskilt viktiga för biologisk mångfald, har ökat dramatisk och vi har idag mångfalt fler grova träd än vi hade för ett sekel sedan. Vi har nästan tre gånger fler gamla grova träd (>45 cm, > 160 år) än vad som fanns för 100 år sedan.

• Hälften av de rödlistade skogsarterna är knutna till döda träd – idag finns mer än dubbelt så mycket död ved i våra skogar än vad som fanns för 100 år sedan.

5. Träd avverkas för att bli biodrivmedel och engångsprodukter 

Nej, träd avverkas för att bli virke att bygga med. Det som hänt är att vi blivit så mycket bättre på att ta vara på hela trädet, men det avverkas fortfarande i första hand för virkets skull. De delar som inte kan bli plankor och virke men som kan bli pappersmassa blir toalettpapper, förpackningar, bindor och blöjor. Resten, som inte kan bli varken virke eller papper, blir till bioenergi och biodrivmedel. Fördelningen är ungefär 20-25 procent av trädet blir virke, 25 procent blir pappersprodukter och 50 procent blir bioenergi. En del av spillet lämnas också på marken av miljöskäl.