Avgiften för att ansöka om virkesavlägg vid allmän väg fanns fram till 2012, men togs då bort för att förenkla för aktörerna. Trafikverket införde samtidigt en e-tjänst för ansökan. Vid en internrevision kom man nu fram till att nuvarande arbetssätt inte följer lagen och därmed återinförde Trafikverket avgifterna vid årsskiftet. Uppskattningsvis finns det runt 200 000 avlägg vid allmän och enskild väg. De förändrade reglerna avser bara allmän väg.

Sofia Backéus, skogsbruks- och klimatexpert på LRF Skogsägarna, du har jobbat intensivt med denna fråga. Vad är det senaste kring avgiften för virkesavlägg?

- Den 19 mars beslutade en majoritet (bestående av Kristdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna) i Riksdagens Trafikutskott att de anser att avgiften för virkesupplag ska avskaffas och att det ska hanteras i det kommande väg- och fordonsbetänkandet. Detta skedde efter att Kristdemokraterna hade lämnat in ett förslag till utskottsinitiativ i frågan. Dock är inte alla beslut tagna än. Förslaget ska diskuteras i riksdagen den 22 april och därefter sker beslut i kammaren. Men det är regeringen som i slutändan måste ta beslutet om att ändra vägförordningen, där avgiften regleras. Eftersom en majoritet av partierna vill avskaffa avgiften borde regeringen agera och det kommer vi också verka för att de gör.

Hur har LRF jobbat med frågan?

- LRF var tillsammans med Skogsindustrierna, Skogforsk och Trafikverket inbjudna till Riksdagens Trafikutskott för att ge våra synpunkter. Även Miljö- och jordbruksutskottet deltog. Där gav vi från skogsbruket ett mycket tydligt besked om att avgiften kan och bör tas bort. Vi presenterade ett konkret förslag på hur det kan göras, som utskottet tog till sig.

I samband med att Trafikverket återinförde avgiften för virkesavlägg påbörjade myndigheten också en översyn av de generella tillstånden för virkesavlägg, som exempelvis en skogsägarförening kan ha för ett större geografiskt område. Trafikverket utreder under året om de kan ha kvar de generella tillstånden och hur de annars kan utformas. Under utredningstiden finns de generella tillstånden kvar. Sofia, vad innebär detta och hur ser kontakterna med Trafikverket ut?

- Om skogsbruket inte kan jobba med generella tillstånd skulle det försvåra logistiken betydligt om det skulle ta lång tid att få tillstånd. Vid bärighetsproblem eller skador är det viktigt att snabbt kunna styra om virkesflödena. Och om alla generella tillstånd skulle ersättas med enskilda tillstånd för varje avlägg skulle Trafikverket få väldigt många tillståndsansökningar att hantera och det skulle öka både direkta kostnader och administrationen betydligt för myndigheten, skogsbruket och den enskilde skogsägaren. När vi träffar Trafikverket upplever vi att de har en förståelse för de problem vi ser och vill ha kontakt med näringen under utredningen om hur de generella tillstånden ska utformas framöver.

Vad är viktigt för skogsägare att tänka på nu gällande virkesavlägg?

- Det är viktigt att komma ihåg att virkesavlägg vid allmän väg kan vara en trafikfara om virket läggs upp på fel sätt. Skogsbruket, Skogforsk och Riksförbundet för enskilda vägar har därför tillsammans med Trafikverket utformat en broschyr med instruktioner om hur virke och skogsbränsle ska läggas upp på ett trafiksäkert sätt.