– En bra skogsbruksplan är skogsägarens viktigaste verktyg för att sköta sin skog. I skogsbruksplanen samlas kunskapen om skogsfastigheten, om produktionen, om naturvärdena och om hur fastigheten ska skötas, säger Paul Christensson ordförande i Skogsägarnas forskningsfond.

Miljonsatsningen till utveckling av skogsbruksplanen görs av skogsägarföreningarnas gemensamma forskningsfond. Utvecklingen av skogsbruksplanen görs av SkogForsk och ledas av Erik Willén. En central del i projektet handlar om att åstadkomma en digitaliserad ajourhållning av planen.

– Idag gör skogsägaren en ny skogsbruksplan vart tionde år. Om vi kan använda moderna fjärranalysmetoder och kombinera detta med uppgifter från maskinerna som arbetar i skogen så kommer det att underlätta ordentligt. Då får vi en mycket bättre plan, med bättre noggrannhet och som är betydligt mer aktuell, säger Karin Perers, ordförande i Mellanskog.

Med en digitaliserad ajourhållning blir det även möjligt att enklare dokumentera naturvårdsinsatserna i skogen. Skördardata kan användas för att positionera
och kvantifiera den generella hänsynen i skogen. Detta kan användas för att visa hur habitaten i skogen förbättras över tid.

– Naturvården blir en allt viktigare del i skogsbruket. Det är viktigt att skogsbruksplanen utvecklas så att naturvården och de naturvårdande insatser som skogsägarna gör kan dokumenteras och finns med i planen, säger Torgny Hardselius, ordförande i Norra Skog.