1. Vi får mer och mer skog

De senaste 100 åren har volymen skog fördubblats, från 1,5 miljarder kubikmeter till 3 miljarder. Samtidigt har vi använt 6 miljarder kubikmeter till förnyelsebara produkter och bioenergi. 

2021 finns det till exempel 25 miljoner barrträd i Sverige som är över 200 år gamla. Källa: Riksskogstaxeringen

I dag finns det mer än 3 miljarder kubikmeter skog i Sverige.

2. 27 procent av skogen brukas inte

Hela 27 procent av skogsmarken brukas inte, till förmån för andra ekosystemtjänster. Av den obrukade marken består en tredjedel av formella avsättningar där skogsägaren får ersättning. Övriga består av frivilliga avsättningar, hänsynsytor och lågproduktiv skogsmark. Läs mer här

3. Positiva trender för biologisk mångfald

Sedan början av 1990-talet ser vi positiva trender för miljöer som är viktiga för biologisk mångfald.
Hård död ved: +100 procent. Äldre lövrik skog: +50 procent
Gammal skog: +70 procent. Grova lövträd: +100%
Läs mer här

4. Fler arter i dagens skogar

Sedan mitten av 1800-talet har det blivit 600 fler arter i Sverige. Det har skett genom att 200 arter har försvunnit och 800 arter har tillkommit, enligt Naturvårdsverket. Ingen art har försvunnit på grund av skogsbruk i Sverige de senaste 50 åren. 

Ungefär hälften av Sveriges skogar ägs av 320 000 privata skogsägare, alla med olika arbetssätt. Det bidrar positivt till att skapa mångfald i skogarna.  

Det har bland annat blivit 8 miljoner fler fågelpar i skogarna sedan 1998. 

5. Skogsnäringen sysselsätter 120 000 personer

Skogsindustrins förädlingsvärde: 220 miljarder per år.
Skogsnäringen sysselsätter, direkt och indirekt: 120 000 personer.
Skatteintäkterna från anställda i skogsnäringen motsvarar: 35 000 jobb.

Läs mer här

6. Aktivt brukad skog ger störst klimatnytta

En skog som sköts om växer och binder mycket koldioxid. När träden avverkas gör de nytta genom att ersätta fossila råvaror som betong, stål och olja. Det kallas substitutionseffekt. En skogsfastighet på 50 hektar i Sydsverige klimatkompenserar för 40 svenskars årliga utsläpp genom att skogen ständigt förnyas.

Träd avverkas när de är cirka 80 år.

Läs mer om substitutionseffekten här

 

År 2020 tog den svenska skogen upp 83 procent av Sveriges koldioxidutsläpp.

Källa: Naturvårdsverket

7. Planterar 200 träd per svensk

Med rätt förutsättningar kan familjeskogsbruket bidra med att plantera
2,4 miljarder nya träd tills 2032 för att säkerställa framtidens skogar. Det innebär över 200 träd per person i Sverige.