Utöver självklarheter som yttrandefrihet och offentlighetsprincip har många aktörer – bland andra LRF – formell rätt att yttra sig inför viktiga myndighetsbeslut, exempelvis bildande av naturreservat. Därefter har vissa en mer exklusiv rätt att överklaga besluten. Exempelvis berörda markägare.

Därför var det ganska odramatiskt för Sverige att 2005 börja införliva Århuskonventionen i svensk lag. Tillsammans med ett flertal andra länder förband vi oss till ett antal principer som ger allmänheten via större miljöorganisationer insyn i – och möjlighet att påverka utgången av – projekt som har stor påverkan på miljön. Bland exemplen fanns gruvor, hamnanläggningar och kärnkraftverk.
Inga orimliga krav, således.
Men så hände något.

Rätten för vem som kan överklaga beslut har ju i konventionen en undre gräns. Dock ingen övre. Därför har Sverige sedan dess sänkt kraven för vilka miljöorganisationer som har denna klagorätt.

2005 krävdes det 2 000 medlemmar. I dag räcker det med 100. Och det behöver inte längre vara en svensk organisation som ges rätten att överklaga myndighetsbeslut i domstol. Konsekvenserna av detta har vi framför allt sett i rovdjursförvaltningen, i frågor om avverkning av fjällnära skog och i tillståndsprövning av vattenkraft.

Men detta är bara början och det är här avverkningsanmälningarna kommer in i bilden. De är i dag inga beslut och Skogsvårdslagen innehåller ingen rätt för miljöorganisationer att överklaga. Detta skulle den skogspolitiska utredningen titta närmare på och i höstas kom förslaget om att det skulle bli möjligt att pröva avverkningsanmälningar i domstol.

Visserligen avsågs främst de fåtal ärenden där Skogsstyrelsen fattar någon form av beslut. Men utredningen öppnade en dörr som kan göra det möjligt att pröva betydligt fler ärenden än så och det skulle innebära en kraftigt ökad osäkerhet för skogsbruket.

Det kan vara pedagogiskt svårt att gå emot denna påstådda förstärkning av demokratin, men att tusentals vanliga skogsbruksåtgärder hamnar i domstol kommer inte att förbättra miljöarbetet. Tvärtom.

Domstolarna blir förlamade av mängder av småärenden och det kommer att trycka miljödebattens olika sidor ännu längre ifrån varandra.
När vi egentligen skulle behöva det rakt motsatta.

Erik Evestam
Äganderättsexpert, LRF