LRF skogsägarna har besvarat två aktuella EU remisser, så kallade public consultations, tillsammans med den Europeiska skogsägarorganisationen CEPF.  Så här tycker LRF Skogsägarna i sina förslag. 

Förnyelsebartdirektivet (RED II)

Grunden i LRF skogsägarnas svar är att bioenergin är mycket viktig i energimixen för att uppnå fossilfrihet i energisektorn. Några ytterligare punkter:

  • Hållbarhetskriterierna för skoglig biomassa eller vilka råvaror som anses hållbara för bioenergi ska inte ändras. Nuvarande REDII är så pass ny att den knappt har hunnit börja användas.  
  • Det som används till bioenergi till allra största del är restprodukter från skogsbruk, sågverk och massaindustri.
  • Man kan inte ha dimensionsgränser för vad som får användas till skoglig bioenergi. Normalt är det grenar och toppar, sågspån, tallolja men det kan också vara större stammar som är så skadade av insektsangrepp att de inte går att använda i sågverk eller massaindustrin.

LULUCF

I stora drag har LRF Skogsägarna skickat in följande:

Klimatnyttan ligger i brukandet. LULUCF har idag ett olyckligt fokus på att avverkade träd ger ett utsläpp av CO2. Man borde ta till sig den verkliga klimatnyttan av skogsbruket som ger möjlighet att bygga och leva utan fossilbaserade produkter, lagra CO2 i träbyggnader och samtidigt låta planterad och växande skog ta upp stora mängder CO2.

Skogens upptag av CO2 ska bidra till fossilfrihet, inte till att täcka utsläpp i andra sektorer. Det är kortsiktigt fel att skärpa reglerna för den skogliga referensnivån som anger hur stor nettoinlagring (skillnad tillväxt och avgångar) som ett land ska uppfylla. Man borde räkna hela det verkliga nettoupptaget och inte använda den skogliga referensnivån.

LULUCF är förordningen om landbaserade användning och förändringar avseende skog.