Föreningarna ägs och styrs av sina medlemmar enligt principen en medlem en röst. Solidaritet och likabehandling är grundläggande värderingar i skogsägarföreningarna.

Skogsägarföreningarna
- förmedlar medlemmarnas virke till den svenska skogsindustrin
- erbjuder sina medlemmar heltäckande skogsbruksservice, rådgivning och utbildning
- verkar för ett aktivt och miljömedvetet skogsbruk
- bevakar de enskilda skogsägarnas näringspolitiska intressen.

Skogsägarföreningarna 31/12 2013

  Antal medlemmar Medlemsareal, 1 000 ha

Södra

50813

2360

Mellanskog

31938

1677

Norrskog

12623

1013

Norra

15915

1102

Totalt

111289

6152