Palle Borgström

Palle Borgström valdes till förbundsordförande för LRF vid riksförbundsstämman i maj 2017. 

Har har lång erfarenhet av styrelsearbete och förtroendeuppdrag. 2010 började han som styrelseledamot i LRF. Han har bland annat suttit i Arlafoods styrelse 2008-2017 och haft olika uppdrag inom Lantmännen-koncernen 1989-2008.   

På den internationella arenan är Palle Borgström vice ordförande i COPA sedan 2020 och ledamot i Nordiska Bondeorganisationers Centralråd, NBC, sedan 2017.  

– En av mina allra första uppgifter som LRFs förbundsordförande blir att se till att den beslutade nationella livsmedelsstrategin verkligen genomförs i praktiken. Om landsbygdsföretagen ges rätt förutsättningar så är Sveriges framtid ljus. Den internationella konkurrenskraften inom det gröna näringslivet måste stärkas och livsmedelsexporten öka. En levande och fungerande landsbygd är helt avgörande för städernas försörjning och framtida tillväxt, säger Palle Borgström. 

Palle Borgström driver ett lantbruk med växtodling och mjölkproduktion tillsammans med sin bror sedan 1981. Gården heter Kilanda säteri och ligger i Västergötland. På gården finns en mjölkbesättning med 170 SRB och Holstein kor, 350 ha åker och 200 ha skog. 

Han har en Lantmästarexamen från Sveriges Lantbruksuniversitet.