I din roll som förtroendevald har du tillsammans med dina 11.500 kollegor fått ett alldeles unikt uppdrag, att företräda medlemmarna. Därför blir det extra betydelsefullt hur du som förtroendevald väljer att förvalta det förtroende som detta innebär. Målet med LRFs etiska riktlinjer är att de ska ge dig vägledning i ditt uppdrag i en allt komplexare samhällsutveckling.

Till sidomenyn

Varför har LRF etiska riktlinjer?

Kortfattat handlar det om att det ska vara lätt att göra rätt. Dessa etiska riktlinjer förväntas ge vägledning, en riktning. Effekten blir att vi agerar ansvarsfullt gentemot varandra och den omvärld vi arbetar i. Det är viktigt att du ska känna dig trygg i ditt uppdrag. Därför kan man också se de etiska riktlinjerna som ett tvåvägsansvar; både vilka förväntningar LRF har på dig som förtroendevald samt vilka förväntningar du kan ha på LRF.

Målet är ett tillåtande klimat där vi alla agerar ansvarsfullt, både i medgång och motgång.

Till sidomenyn

Vårt sätt att vara och arbeta tillsammans

VI HAR EN ÖPPEN OCH RESPEKTFULL KOMMUNIKATION

Vi är en organisation som präglas av öppenhet, tydlighet och respekt, där alla individer har lika värde och varje person känner sig betydelsefull och uppskattad. ​

Vi värderar den samarbetsanda som skapas genom konstruktiva dialoger, där olika perspektiv och åsikter välkomnas. Vår samtalskultur bidrar till att bygga en öppen, trygg och utvecklande miljö. ​

Den gyllene regeln om att vi ska behandla andra som vi själva vill bli behandlade gäller i allra högsta grad. Vi tillåter inte någon form av kränkande särbehandling eller trakasserier.

VI TAR ANSVAR OCH SKAPAR FÖRTROENDE

​Rollen som förtroendevald i LRF innehåller både ett vad och ett hur; att stå upp för visionen, verksamhetsidén, värdegrunden och våra gemensamma mål (vad) samt ett ledarskap som innebär att leda, styra, utveckla och företräda LRF utifrån gemensamma beslut (hur).​

Många av oss som är förtroendevalda i LRF är även företagare. I de fall vi skulle brista i ansvar i vårt företagande uppstår en risk att det även påverkar trovärdigheten som förtroendevald i LRF negativt. ​

Häri ligger ett viktigt personligt ansvar. Vi som är förtroendevalda har fått medlemmarnas förtroende att företräda dem, något som måste vårdas varsamt. Därför är det avgörande att vi lyckas agera ansvarsfullt och trovärdigt – både i rollen som förtroendevald, men även som företagare. ​

VI TAR VARA PÅ VÅR TID OCH VÅRA RESURSER​

​I LRF tror vi på att hushålla med resurserna och arbeta så effektfullt vi kan. Våra resurser såsom vår tid samt LRFs ekonomi, material, utrustning och information ska användas på ett hållbart och ansvarstagande sätt. Vi måste alla använda vårt sunda förnuft för att värna våra tillgångar så att de nyttjas på ett ändamålsenligt sätt utifrån verksamhetens behov. ​

Det ligger på oss alla att skydda LRFs egendomar från förlust, skada, förstörelse, felanvändning, stöld, bedrägeri eller förskingring.

​VI AGERAR MED GOTT OMDÖME​

När vi förtroendevalda deltar i exempelvis medlemsmöten, diskussioner i sociala medier, konferenser, träffar med politiker eller i samtal med media representerar vi LRF. Vi måste därför alltid agera i enlighet med vår värdegrund och tänka utifrån LRFs bästa.​

Privat har vi rätt att engagera oss i politiska, religiösa eller andra aktiviteter så länge vi ser till att våra ageranden och åsikter inte blandas ihop med uppdraget som förtroendevald inom LRF. Vi behöver dock vara medvetna om att omvärlden kommer att skapa sin egen tolkning av vem som är bärare av budskapen, även om vi tycker att vi gjort det tydligt att vi uttalat oss som privatperson och inte i rollen som förtroendevald. Det behöver du vara uppmärksam på som förtroendevald i LRF.

Till sidomenyn

Etiska riktlinjer och värdegrund

LRFs film om etiska riktlinjer och värdegrund:

LRF Ungdomens film om värdegrund och god etik:

 

Till sidomenyn

Handledning om problem uppstår

För dig som förtroendevald.

Läs mer här
Senast uppdaterad: 2023-08-23