Vi får landet att växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

Till sidomenyn

Inledning

Som stöd för att nå LRFs vision finns Vägen mot visionen som beskriver LRFs principiella syn inom fyra områden:

  • För vilka LRF finns till och hur medlemmarnas engagemang tas till vara
  • Förutsättningar för det gröna näringslivets bidrag till ett hållbart samhälle
  • LRFs roll som företagarorganisation 
  • Förutsättningar för att leva och verka på landsbygden

Vägen mot visionen är vägledande för all verksamhet inom LRF och beslutas vart tredje år av riksförbundsstämman.

Med utgångspunkt i Vägen mot visionen fastställer riksförbundsstyrelsen en strategisk plan i vilken den operativa verksamhetens strategiska inriktning konkretiseras.

Till sidomenyn

Attraktiv och inflytelserik medlemsorganisation

LRF är sina medlemmar

LRF är en företagar- och intresseorganisation som drivs som en folkrörelse för och av sina medlemmar. LRF samlar företagare och företag inom det gröna näringslivet. LRF välkomnar även medlemmar som inte är företagare men som stödjer vårt allmänna syfte.

När LRF har många medlemmar och samlar det gröna näringslivet ger det LRF en stark röst. Utöver ett högt antal företagarmedlemmar i LRF är det även angeläget att de sammantaget representerar en stor andel enskilt brukad jordbruks- och skogsmark och en stor andel av omsättningen inom de gröna näringarna.  

Det är även en central målsättning för LRF att ha en bred anslutning av producentföreningar och företagsintressenter i det gröna näringslivet som organisationsmedlemmar och intressemedlemmar. LRF kan tillsammans med organisationsmedlemmar och lantbruksföretagen definiera och driva ett antal initiativ för en hållbar tillväxt inom till exempel innovationsförutsättningar, digitalisering, försörjningstrygghet och fossiloberoende.

En samlad och effektiv struktur för företagsnära och branschspecifika frågor inom LRF stärker den enskilda medlemmens inflytande och möjligheter på den kommersiella marknaden och den politiska spelplanen. 

För att behålla befintliga medlemmar och attrahera nya är det viktigt att ständigt utveckla medlemskapet utifrån medlemmarnas behov. 

Medlemsengagemang och kraften i folkrörelsen

LRF är en organisation som bygger på medlemmars och förtroendevaldas vilja och engagemang. Många aktiva och engagerade medlemmar skapar en kraftfull rörelse och en stark organisation. 

LRF som folkrörelse behöver finnas där medlemmarna befinner sig och erbjuda former för engagemang och påverkan som medlemmarna finner attraktiva. Det handlar både om att skapa meningsfulla uppdrag för förtroendevalda och vägar för den enskilda medlemmen att engagera sig i olika frågor. 

LRF är som starkast när vi arbetar samordnat; från gårdsplan via lokalavdelning, kommungrupp, region och riksförbund till Bryssel. Folkrörelsen stärker det näringspolitiska arbetet och därmed LRFs roll som företagarorganisation.

Inom ramen för utvecklingen av LRF som folkrörelse behöver ett inkluderande arbete att vitalisera värdegrunden genomföras. Det finns även skäl att stötta förtroendevalda med kunskap och fakta, vilket kan ske i ett utvecklat digitalt format eller i fysiska möten. Det finns också en potential att främja folkrörelsearbetet i hela kedjan från det lokala till riksnivå genom att utveckla och förenkla LRFs föreningsorganisation.

En nyckel till framgång är att förtroendevalda i LRF representerar olika medlemsgrupper och har en god spridning vad avser ålder, kön och näringsverksamhet. 

Som minsta gemensamma nämnare krävs att förtroendevalda visar ledarskap, står upp för värdegrunden och LRFs jämställdhetsmål, ser alla medlemsgrupper och agerar för LRFs gemensamma bästa.

Vikten av en stark ungdomsorganisation

I LRFs ungdomsorganisation fångas ungas engagemang upp och utvecklas. Det är en naturlig väg in i LRF och gör medlemskap i LRF mer attraktivt genom social gemenskap med fokus på aktiviteter som gynnar ett lärande om de gröna näringarna och föreningslivet.

I LRF Ungdomen kan ungas intressen tillvaratas och kanaliseras, som direkt och indirekt bidrar till att utveckla LRF. LRF Ungdomen är en självklar form för lärande om folkrörelsen och påverkansarbetet och stärker unga medlemmars röst i organisationen. Genom att bevaka och påverka frågorna som LRF driver ur ungas perspektiv säkras fortlevnaden för LRF och näringen, ett arbete som kännetecknas av påverkansarbete internt och externt.

Dotterbolag och investeringar som skapar medlemsnytta

Dotterbolagen drivs på kommersiella grunder för att utveckla medlemsnytta, dels genom att tillhandahålla tjänster och erbjudanden av hög kvalitet till medlemmarna eller en bredare marknad, dels genom att leverera vinst och därigenom bidra till LRFs finansiering. Dotterbolagen ska dela LRFs värdegrund.  Relationen mellan moderbolag och dotterbolag liksom mellan dotterbolag och medlem ska vara marknadsmässig.

LRFs direktinvesteringar i delägda bolag är antingen av mer renodlad strategisk karaktär, där bolagen efter startfasen ska vara självförsörjande, eller av s.k. VC-karaktär (minoritetsägande i tillväxtbolag) där bolagen ska möta LRFs vid var tid gällande kriterier för strategisk, finansiell och ägarmässig passform och där konkurrens med LRFs medlemmars verksamhet ska undvikas. 

Till sidomenyn

Hållbar tillväxt

Tillsammans får vi landet att växa

LRFs medlemmar bedriver företag inom ett stort antal branscher som alla är viktiga för att nå visionen. 

Det gröna näringslivet är en förutsättning för omställningen till en biobaserad och fossilfri samhällsekonomi. Att utveckla det gröna näringslivet gynnar en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling och minskar risken för export av negativ miljöpåverkan. LRF står upp för rätten och nyttan av att på ett ansvarsfullt sätt hålla djur och bruka naturresurser.

Möjligheterna till företagande inom det gröna näringslivet är stora och genom marknadsdriven innovation och teknikutveckling skapas ständigt nya affärsmöjligheter. För att nå visionen krävs att både befintliga och nya verksamheter utvecklas i takt med ekonomiska förutsättningarna och förändringar i konsumenternas efterfrågan. LRF har en roll att identifiera nya attraktiva marknader för medlemmarna. Det är angeläget med behovsmotiverad forskning som stödjer branschens utveckling.

Tack vare LRF fastställde år 2017 Sveriges riksdag en nationell livsmedelsstrategi och år 2021 har en tredje handlingsplan presenterats av regeringen. Men för att kunna nå det övergripande målet med en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, måste mer hända. Framöver gäller det att samtliga myndigheterna nu omsätter sina uppdrag i konkreta resultat för att företagare ska fortsätta att våga satsa och utveckla sin verksamhet. Det är också avgörande att strategins mål får en större tyngd när samhället ska väga av olika intressen, tex beslut kring ny infrastruktur, ytterligare miljöåtgärder eller viltförvaltning. 

LRF välkomnar det nationella skogsprogrammet men det finns fortsatt en lång rad näringspolitiska frågor där LRF behöver påverka för att regelverket kring skogen ska utvecklas i en riktning som inte försvårar brukandet av skogen. Den skogliga miljöpolitiken måste tydligare kompletteras med en skoglig näringspolitik.

En stark ägande- och brukanderätt är fundamental för en hållbar tillväxt och långsiktig förvaltning. Det är också en av de viktigaste grundstenarna för att företagare ska våga investera för framtiden. Den som försörjer sig genom att aktivt äga och bruka skog och mark skapar ett värde åt sig själv men samtidigt betydande värden för oss alla – för samhället.

Till sidomenyn

Framgångsrikt företagande

En lönsam och viktig del av näringslivet

LRF arbetar för att fler företag i det gröna näringslivet ska bli stabila, visa lönsamhet, kunna öka sin produktion och ha kraft och vilja att anställa. Alla frågor som LRF arbetar med utgår från företagarens behov och nytta. LRF har sin viktigaste uppgift i att stödja, inspirera och påverka för att skapa de bästa förutsättningarna för företagen i de gröna näringarna att kunna skapa tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft. Det är också viktigt att LRF verkar för goda förutsättningar att starta nya företag och för ägarskiften i sektorn.

Som företagare blir det allt viktigare att förstå och möta den ständigt föränderliga marknaden, oavsett om den är lokal eller global. Genom samarbeten med marknadsaktörer kan LRF bidra till att påverka sortiment samt konsumenters och kunders inställning till produkter och tjänster från det gröna näringslivet och därigenom öppna nya nationella och internationella marknadsmöjligheter för medlemmarna. 

I de gröna näringarna har den kooperativa affärsmodellen en central roll och producenternas erfarenhet, kunskap och utvecklingsarbete är värdefullt även för LRF. När den globala marknaden får en allt större betydelse för den enskilda medlemmen har LRFs organisationsmedlemmar en strategisk och viktig roll som affärspartners och kontaktytor till den internationella och nationella marknaden.

En god och uthållig lönsamhet är helt avgörande för att företagen i de gröna näringarna ska kunna utvecklas och vara konkurrenskraftiga. Det är viktigt att nationella villkor inte medför konkurrensnackdelar gentemot företag utanför Sveriges gränser.  

Med utvecklingen mot ökande belåning men låg lönsamhet i många verksamheter, svag position i delar av livsmedelskedjan samt förändringar i produktionsförhållanden finns utmaningar för segment i sektorn. Samtidigt kan till exempel fortsatt digitalisering/automatisering och eventuellt helt nya affärsmodeller skapa nya möjligheter för företagen i de gröna näringarna. LRF har här en roll att fortsatt identifiera vad som på sikt kan förbättra sektorns lönsamhet. 

Vikten av attraktionskraft och ett aktivt företagande

För att säkerställa ett livskraftigt företagande är det nödvändigt att det gröna näringslivet upplevs attraktivt. Viljan att studera, arbeta och driva företag i det gröna näringslivet är avgörande för att branschen ska kunna locka rätt kompetens och utveckla nya produkter och tjänster.

LRF har en viktig uppgift att visa att sektorn är en framtidsbransch genom att lyfta förebilder samt utvecklings- och karriärmöjligheter i det gröna näringslivet. LRF har också en viktig uppgift i att bidra till att näringarnas kompetensbehov tillgodoses; dels genom främjande av kompetenshöjande insatser, dels genom att påverka innehållet i utbildningar riktade mot det gröna näringslivet. LRF har en viktig roll i att säkerställa att det finns möjligheter för kompetensutveckling på hög nivå.

Politiska förutsättningar för ett aktivt företagande

Det politiska landskapet har förändrats. Ett effektivt näringspolitiskt arbete förutsätter inte bara att LRFs förslag är tydliga och väl motiverade utan också att vi har svaret på samhällsutmaningar och bedöms kunna leverera på dem. LRFs näringspolitiska arbete utgår från att förbättra förutsättningarna för företagare och företag. Näringspolitik och opinionsbildning som bidrar till en stark äganderätt, krisberedskap, konkurrenskraft och regelförenkling är prioriterade områden. 

Det är tydligt att många centrala frågor för LRFs medlemmar avgörs på EU-nivå där de gröna näringarna alltför ofta utmålas som problem snarare än en del av lösningen. LRFs näringspolitiska arbete i EU kommer därför att vara av än större vikt framöver.

LRFs kommunikativa näringspolitiska uppdrag är omfattande både vad gäller målgrupper och budskap. I en föränderlig medielogik måste LRF balansera behovet av att spegla medlemmarnas perspektiv med ett ökande behov av att också nå ut till allmänhet och beslutfattare som saknar en djupare kunskap om LRFs fokusfrågor eller som helt enkelt inte delar LRFs uppfattning.

Till sidomenyn

Aktiv landsbygd

En stark framtidstro bland landsbygdens företagare

Det är på landsbygden som ägandet, förädlingen och utvecklingen av Sveriges naturkapital sker. En smart symbios mellan stad och land - som möjliggör nya affärer och marknader, nya jobb och ett livskraftigt företagande - är nyckeln till en aktiv landsbygd.

För en stark framtidstro hos landsbygdens företagare krävs en social kontext. Företagandet i det gröna näringslivet är platsbundet och en förutsättning för att det ska kunna utvecklas är att det är attraktivt och tryggt att leva och bo på platsen. Här har LRF liksom annat föreningsliv en viktig roll att fylla.

LRF anser att förbättrade och förenklade villkor för byggande och boende på landsbygden är en strategisk fråga.

Infrastruktur och landsbygdsservice

Fungerande bredband, vägar, tåg, el, post och telefoni samt en god infrastruktur i övrigt gör landsbygden attraktiv och stimulerar utveckling, tillväxt och sysselsättning.

Inte sällan fattas beslut i samhället ur ett storstadsperspektiv. LRF anser därför att det ska göras en konsekvensanalys inför beslut och deras genomförande och att förslag med negativ påverkan för möjligheten att driva företag på landsbygden revideras.