Vi får landet att växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

Som stöd för att nå LRFs vision finns Vägen mot visionen som lyfter fram de områden som bedöms vara mest prioriterade för att i förlängningen nå våra strategiska mål. 

Vägen mot visionen är vägledande för all verksamhet inom LRF och beslutas vart tredje år av riksförbundsstämman.

Med utgångspunkt i Vägen mot visionen fastställer riksförbundsstyrelsen en strategisk plan i vilken den operativa verksamhetens strategiska inriktning konkretiseras.

Till sidomenyn