Stadgar och styrdokument

Här hittar du dokument som styr LRFs olika delar i organisationen.

Stadgar för riksförbundet

Nationellt finns stadgar för Lantbrukarnas Riksförbund förening, u p a och Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening.
Stadgarna är likalydande för föreningarna om inte annat anges.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är samlingsnamn för LRF förening u p a och LRF ideell förening. Till u p a-föreningen är knutet ett servicebolag, Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag.

Ladda ner stadgarna här (antagna vid Riksförbundsstämman 2022)

Stadgar för LRFs regioner

Varje region/länsförbund har sina egna stadgar. Beslut om ändring av stadgarna fattas av ordinarie regionstämma/länsförbundsstämma.
För att beslutet ska vara giltigt ska det godkännas av riksförbundsstyrelsen.

Stadgar för LRFs regioner hittar du här

Stadgar för LRFs kommungrupper

LRFs kommungrupper är stadgebundna endast i Västra Götaland. För övriga landet finns en arbetsordning som ger riktlinjer.

Arbetsordning för LRFs kommungrupper i Södermanland, Östergötland och Örebro hittar du här. LRF Jönköping har regional arbetsordning som du hittar på deras regionssida.

Stadgar för LRFs lokalavdelningar

Stadgar för LRFs lokalavdelningar finns i tre olika versioner; en för lokalavdelningar där räkenskapsåret är kalenderår 1 januari - 31 december, en för lokalavdelningar där räkenskapsåret är brutet 1 oktober - 30 september och en för lokalavdelningar i Västra Götaland.

Arbetsordning för LRF Ungdomen

LRF Ungdomen styrs av en Arbetsordning som kan revideras varje år vid LRF Ungdomens riksstämma. Vid stämman kan också det Sakpolitiska programmet, dvs vad LRF Ungdomen tycker, revideras.