För att reglerna för ekologisk produktion ska tillämpas på ett enhetligt sätt och bli tydliga att följa har branschen, på uppdrag av Jordbruksverket, arbetat fram nationella riktlinjer för ekologisk produktion. Syftet har varit att göra EUs regler för ekologisk produktion mer användarvänliga och att de tillämpas lika.

Riktlinjerna ger en samlad och översiktlig beskrivning av EU-förordningarna 834/2007 och 889/2008 om ekologisk produktion, och kan användas av producenter som ett stöd för att uppfylla reglerna. De ekologiska producenterna är huvudmålgrupp, men även rådgivande organisationer, intresseorganisationer och certifieringsorgan med flera kan ha nytta av riktlinjerna.

De nationella riktlinjerna är nu digitala och du hittar dem här

Nationella riktlinjer 2018-2021

KRAV, LRF och Ekologiska Lantbrukarna har sökt och fått medel från Jordbruksverket för att tillsammans med branschen utveckla och förbättra Nationella Riktlinjer för ekologisk produktion. Arbetet leds av en styrgrupp där KRAV, LRF, Ekologiska Lantbrukarna, Livsmedelsföretagen och Svensk dagligvaruhandel ingår. Ekologiska Lantbrukarna är projektledare för arbetet. 

Inspel till Nationella riktlinjer

Om du vill bidra i arbetet och göra inspel till Tillämpningsrådet för nationella riktlinjer, använd mallen för inspel som finns här. Läs mer om instruktioner för inspel i mallen. Den ifyllda mallen mejlas till Nationellariktlinjer@ekolantbruk.se

Tillåtetbedömda insatsvaror i ekologisk produktion

Du hittar senaste listan på tillåtetbedömda gödsel- och jordförbättringsmedel, ansökningsmall och beskrivning av arbetsprocessen kring bedömningar här.

Kontakta oss
Vid frågor, kontakta projektledare Josefine Johansson Zuazu (Nationellariktlinjer@ekolantbruk.se,  070-931 47 73)