För att reglerna för ekologisk produktion ska tillämpas på ett enhetligt sätt och bli tydliga att följa har branschen, på uppdrag av Jordbruksverket, arbetat fram nationella riktlinjer för ekologisk produktion. Syftet har varit att göra EUs regler för ekologisk produktion mer användarvänliga och att de tillämpas lika.

Riktlinjerna ger en samlad och översiktlig beskrivning av EU-förordningarna 834/2007 och 889/2008 om ekologisk produktion, och kan användas av producenter som ett stöd för att uppfylla reglerna. De ekologiska producenterna är huvudmålgrupp, men även rådgivande organisationer, intresseorganisationer och certifieringsorgan med flera kan ha nytta av riktlinjerna.

Riktlinjerna är nu färdiga att användas. Under arbetets gång har projektet involverat näringen bland annat genom remissrundor. Innehållet har hanterats i projektgrupper med bred representation från primärproduktion, förädling, rådgivning och certifiering. Arbetet har letts av en styrgrupp med representanter från Jordbruksverket, LRF, Ekologiska Lantbrukarna och KRAV.