För att reglerna för ekologisk produktion ska tillämpas på ett enhetligt sätt och bli tydliga att följa har branschen, på uppdrag av Jordbruksverket, arbetat fram nationella riktlinjer för ekologisk produktion. Syftet har varit att göra EUs regler för ekologisk produktion mer användarvänliga och att de tillämpas lika.

Riktlinjerna ger en samlad och översiktlig beskrivning av EU-förordningarna 834/2007 och 889/2008 om ekologisk produktion, och kan användas av producenter som ett stöd för att uppfylla reglerna. De ekologiska producenterna är huvudmålgrupp, men även rådgivande organisationer, intresseorganisationer och certifieringsorgan med flera kan ha nytta av riktlinjerna.

Här hittar du den senaste myndighetsgranskade versionen av Nationella riktlinjer: version 5, publicerad 20190913. 

Här hittar du vilka ändringar som gjorts i version 5 av Nationella riktlinjer.

Nu pågår remiss av Nationella riktlinjer version 6, 2020

Ta chansen att lämna synpunkter på förslag om ändringar i Nationella riktlinjer för ekologisk produktion! Om du vill svara på remissen ska du göra det senast den 14 augusti i det här dokumentet, där du hittar de föreslagna ändringarna. För en helhetsbild så finns ändringarna införda i Nationella riktlinjer. Mejla dina synpunkter till Nationellariktlinjer@lrf.se. Ändringarna utgår ifrån nuvarande förordning för ekologisk produktion.

Nationella riktlinjer 2018-2020

KRAV, LRF och Ekologiska Lantbrukarna har sökt och fått medel från Jordbruksverket för att tillsammans med branschen utveckla och förbättra Nationella Riktlinjer för ekologisk produktion. Arbetet leds av en styrgrupp där KRAV, LRF, Ekologiska Lantbrukarna, Livsmedelsföretagen och Svensk dagligvaruhandel ingår. Sedan augusti 2019 är LRF projektledare för arbetet. Läs mer om projektet på KRAVs webbplats 

Inspel till Nationella riktlinjer

Om du vill bidra i arbetet och göra inspel till Tillämpningsrådet för nationella riktlinjer, använd mallen för inspel som finns här. Läs mer om instruktioner för inspel i mallen. Den ifyllda mallen mejlas till Nationellariktlinjer@lrf.se

Tillåtetbedömda insatsvaror i ekologisk produktion

Du hittar senaste listan på tillåtetbedömda gödsel- och jordförbättringsmedel, ansökningsmall och beskrivning av arbetsprocessen kring bedömningar här.

Kontakta oss
Vid frågor, kontakta projektledare Elvira Forsström (Nationellariktlinjer@lrf.se, 072-141 55 88)