Varje företag ska, även när en avgift tas ut i förskott, på några års sikt ha fått den tillsyn det betalar för. För att veta att detta är fallet tas avgiften enligt LRF enklast ut efter utfört arbete.

LRF har fått stöd för rättvisande tillsynsavgifter

Kommunernas fördebitering av tillsynsavgifter är ett problem för många lantbrukare och LRF har länge brottats med frågan. Statskontoret som har utvärderat avgiftsfinansieringen i livsmedelskontrollen går på LRFs linje och rekommenderar istället att avgifter ska tas ut efter utförd tillsyn, inte före. Annars riskeras tilltron till myndigheternas arbete. LRF träffade Statskontoret under utredningsarbetet och har nu även lämnat ett svar till Näringsdepartementet som remitterat rapporten.

Statskontoret  konstaterar i sitt förslag att efterhandsbetalning bör bli möjlig eftersom förhandsbetalningen brister i legitimitet hos livsmedelsföretagarna. Något som också påverkar deras tilltro till kontrollen som sådan. Ett övergripande  mål för livsmedelskontrollen är att företagen har tilltro till den, skriver Statskontoret. Något som gäller för alla former av tillsyn och kontroll.

Statskontorets principiella uttalanden om avgifter och den mycket krångliga modellen för riskklassning av livsmedelsansläggningar är lika relevanta för miljötillsynen.

Kommungruppen kan påverka

Varje kommun bestämmer själv nivån på avgifterna. De bestämmer också om avgiften ska tas ut i form av fasta årliga avgifter som debiteras i förskott eller om de debiteras efter utfört arbete. När det gäller miljötillsynen väljer de också om de ska använda sig av SKL:s modell för riskklassning. LRFs kommungrupper är mycket viktiga i arbetet att få en bra tillsyn och ett avgiftssystem som är rimligt. Det handlar om att till exempel regelbundet träffa kommunen, att diskutera avgifternas konsekvenser för företagen, visa att avgifter som inte motsvaras av nedlagt arbete från kommunens sida skadar förtroendet för myndigheten och se till att kommunen baserar sina avgifter på en tillsynsplan och en resursutredning samt att den nedlagda tiden följs upp i de fall man tillämpar fasta årliga avgifter så att det inte uppstår en kontrollskuld.

Statskontorets rapport hittar du här