Men LRF vill se förenklingsuppdrag i fler myndigheters regleringsbrev. Det är nödvändigt för att nå målen i den nationella livsmedelsstrategin, för en levande landsbygd och för produktionen av förnybar råvara.

Minst 25 myndigheter styr bondens vardag

Det kommer aldrig att vara politiken som odlar tomater, sår vete, driver företag på landsbygden, gallrar skog eller vårdar naturbetesmarker. Men politikerna har ändå ett av landsbygdsföretagens viktigaste verktyg i sin hand, regleringsbreven.

Minst 25 myndigheter är en del av en landsbygdsföretagens vardag. Hur myndigheterna styrs och regleras påverkar landsbygdens förutsättningar och möjlighet till företagande.

Ökad konkurrenskraft och hållbar utveckling

LRF uppmanar skrivningar till regleringsbrev och förordningar som förbättrar konkurrenskraften och samtidigt leder till en hållbar utveckling i de gröna näringarna. Vi vill särskilt uppmärksamma Livsmedelsverket, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen som alla behöver förenklingsuppdrag i sina regleringsbrev och förordningar.

LRFs förslag till regleringsbrev för fyra centrala myndigheter

Livsmedelsverket ska bidra till målet för det strategiska området konsument och marknad i Sveriges livsmedelsstrategi genom att informera, upplysa om svenskproducerade livsmedel i fråga om livsmedelssäkerhet, miljöpåverkan, djurvälfärd, antibiotikaanvändning, samt vikten av svensk primärproduktion som samhällsviktig funktion.

Skogsstyrelsen ska åtnjuta förtroende och myndighetens verksamhet ska präglas av en hög rättssäkerhet. Som ett led i detta ska Skogsstyrelsen säkerställa att den nya förvaltningslagen (2017:900) som trädde i kraft i juli 2018, får fullt genomslag i myndighetens verksamhet.

Naturvårdsverket ska i nära samarbete med Statens jordbruksverk och de areella näringarna ta fram vilka konsekvenser som EU-kommissionens förslag till biodiversitetsstrategi kan få för den nationella livsmedelsstrategin men även för företagandet inom de areella näringarna generellt.

Länsstyrelsen ska gemensamt med Naturvårdsverket förbättra arbetet med älgförvaltningen så att uppsatta effektmål nås.