Tillsynen och avgifterna får inte hämma konkurrenskraften i svenskt lantbruk. Därför menar LRF att avgifterna bör avskaffas och att kvaliteten och rättssäkerheten i tillsynen garanteras. I den mån avgifter tas ut ska de baseras på nedlagd tid och inte vara fasta.

Tillsynen ska i möjligaste mån samordnas och det är myndigheterna som ska ta initiativet till denna effektivisering. Kontroller genom branschernas kvalitetsprogram och väl utvecklad egenkontroll är skäl för längre tillsynsintervall och lägre avgifter.

Effektivare med dialog

LRF menar att på alla områden utom rena stödfrågor bör den svenska modellen med tillsyn som också innefattar rådgivning och hjälp  värnas. Den svenska lagstiftningen på både miljö-, djurskydds- och livsmedelsområdet är tydlig med att myndigheternas regelkontroll ska kompletteras med råd och information

Tillsynen blir effektivare om den bygger på dialog och förtroende mellan enskilda och myndigheter. Därför måste inspektörerna ha god kompetens såväl inom den produktion de kontrollerar som god social kompetens. Tillsynsbesöken ska regelmässigt vara föranmälda och ge verksamhetsutövaren möjlighet att delta.

Tvärvillkorskontroller bör ske så att svenska jordbrukare inte missgynnas gentemot bönder i andra länder och med den lägsta frekvens som EU föreskrivit.

Många kontaktytor

LRF bedriver arbetet med tillsynsfrågor via bland annat kontakter med politiker, myndigheter och organisationer på såväl internationell, nationell, regional som kommunal nivå. LRF ger finansiellt stöd till juridiska principmål för att pröva orimliga villkor. LRF driver aktivt frågan om timavgifter för miljö- och livsmedelstillsynen samt frågor om bemötande och kompetens.

Kontakt

Åsa Hill, Näringspolitisk rådgivare/jurist
Telefon: 010-184 45 44
E-post: asa.hill@lrf.se