Rapport från LRF Jönköpings län 15 mars 2023

160 fullmäktige och övriga gäster samlades på Gummifabriken i Värnamo den 15 mars 2023 för att medverka på årets regionstämma för LRF Jönköpings län. Vargen och remissen om LRF:s framtida folkrörelse var stora ämnen i debatten under årets stämma, där sju motioner och ett övrigt ärende behandlades.

Till presidiet valdes stämmoordförande Torbjörn Egerhag, vice ordförande David Brogård, föredragande sekreterare Karin Eickhoff, och sekreterare Emma Fransson och Anita Persson. Gästtalare under stämman var Martin Moraeus från LRF:s riksförbundsstyrelse. 

Till sidomenyn

Styrelsen LRF Jönköpings län 2023

Regionstämman gick på valberedningens förslag och regionstyrelsen kommer att bestå av sex ledamöter. Nyinvald som ledamot i styrelsen blev Henrik Nyqvist från Fageräng, Stockaryd. Läs mer om Henrik här. Simon Jonegård avtackades för sina år i styrelsen. 

Karin Nalbin, Mullsjö, ordförande (omval)
Johan Nyman, Burseryd (omval)
Fredrik Karlsson, Eksjö (LRF Ungdomen, omval)
Henrik Nyqvist, Stockaryd (nyval)

Mandattiden kvarstår för ledamöter:
Ulrica Björnhag, Skillingaryd 
Christina Nyemad, Jönköping 

Regionstyrelsen 2023 består av: Ulrica Björnhag, Christina Nyemad, Karin Nalbin (ordförande), Henrik Nyqvist, Johan Nyman och Fredrik Karlsson.
Till sidomenyn

Så gick det för motionerna

Motion nr1 – Ändra naturvårdsverkets vägledning för dispens från biotopskydd (Landsbrobygdens LRF)

Stämman beslöt enligt regionstyrelsens förslag:
Att bifalla motionens första yrkande och uppdra åt Regionstyrelsen i Jönköping att verka för att vägledningen ändras, så den verkar för ett mer rationellt brukande av jordbruksmark.  
Att avslå motionens andra yrkande med hänvisning till det som ovan anförts.        

Motion nr2 – Återvinningsavgift (Anebyortens LRF)

Stämman beslöt enligt regionstyrelsens förslag samt att tillagd attsats ska ingå i styrelsens skrivelse:
Att motionen anses besvarad med vad regionstyrelsen i sitt yttrande anfört.
Att regionstyrelsen genom en skrivelse till riksförbundsstyrelsen lyfter frågan om översyn av kostnadseffektiviteten vid insamling och återvinning av plastförpackningar.
Tillägg: att alla plastförpackningar ska ingå i systemet

Motion nr3 – Stämpelskatt vid fastighetsbildning (LRF Ungdomen Jönköping)

Stämman beslöt enligt regionstyrelsens förslag:
Att motionen anses besvarad med vad regionstyrelsen i sitt yttrande anfört  

Motion nr4 – Ekonomiska fördelningar av krisstöd (Landsbrobygdens LRF)

Stämman beslöt enligt regionstyrelsens förslag:
Att motionen anses besvarad med vad regionstyrelsen i sitt yttrande anfört  

Motion nr5- Rätt till nyttjande av elproduktion av egen mark (Byarum-Bondstorp LRF)

Stämman beslöt enligt regionstyrelsens förslag:
Att motionen anses besvarad med vad regionstyrelsen i sitt yttrande anfört  

Motion nr6- Minskad vargstam (Hults LRF)

Stämman beslöt enligt regionstyrelsens förslag:
Att bifalla motionens första att-sats (att LRF ska driva frågan om rovdjur och speciellt vargen hårdare. Påverkansarbetet för en minskad vargstam bör förstärkas)
Att motionens andra att-sats anses vara besvarad med vad regionstyrelsen anfört. 

Motion nr7 – Vargfritt Jönköpings län (Frinnaryds LRF)

Stämman beslöt enligt regionstyrelsens förslag:
Att avslå motionen

20. Ärenden som riksförbundsstyrelsen eller regionstyrelsen hänskjutit till stämman

Under punkten 20, ärenden som riksförbundsstyrelsen eller regionstyrelsen hänskjutit till stämman behandlades skrivelsen Största förändringen i LRF:s historia, där stämman beslutade:

tt Regionstyrelsen får i uppdrag att skriva en motion till riksförbundsstämman 2023

Att uppmana riksförbundsstämman att inte fatta några beslut om framtidens folkrörelse innan 2024 års riksförbundstämma

Att på lokalavdelningarnas årsmöten 2023 skall det finnas en punkt på dagordning där det tydligt framgår information om framtida organisationsförändringen gärna flera alternativ, samt möjlighet att yttra sig i denna fråga

Till sidomenyn

Årets lokalavdelning

Mariannelund LRF

Lokalavdelningen har efter pandemiåren förstått att behovet av att träffas är stort. De har under året anordnat flera träffar med olika inriktningar, som passar för olika intressen. Aktiviteterna har haft deltagare bestående av både kvinnor och män, yngre och äldre. Lokalavdelningen samverkar även med andra föreningar för att kunna delta i större arrangemang. Lokalavdelningen präglas av glädje och stolthet över sin verksamhet. Den har ett inkluderande arbetssätt. Hit känner man sig alltid välkommen!

Till sidomenyn

Silvernålar

Lars-Olov Svensson (2023), Lena Ahnstedt (2021), Karin Lindström (2022), Lars-Ivan Fransson (2022), Jan-Olof Andersson (2021). År 2021 fick även Johan Brogård och Klas Samuelsson silvernål.

Lars-Olov Svensson, Hånger-Dannäs LRF

Lars-Olof har haft långa och olika förtroendeuppdrag genom åren, så som valberedningen i lokalavdelning. Varit med i Värnamos kommungrupp, där han var ordförande största delen av tiden. I över 10 år var han omsorgsansvarig i Värnamo kommun där han gjorde en stor insats. I flertalet år var han skolkontakt där han visade och lärde skolbarnen hur livet på en gård går till. Och trots att Lars-Olof har passerat 75års ålder så är han en trogen besökare på lrfs aktiviteter, och framförallt är han en stor hjälp vid aktiviteter, så som behjälplig me tex grillning, disk o andra logistiska ting.

Karin Lindström, Tenhultsortens LRF (utsågs 2022)

Karin deltar flitigt i debatter av olika slag, t.ex. om infrastruktur och järnvägar, som kan beröra verksamheter och boende. Hon är engagerad i både dåtid, nutid och framtid för bygden. Gården med fårproduktion, kött och skinn, håller markerna öppna. Hon skriver alltid utförliga verksamhetsrapporter och delar ut. Karin är en god representant för LRF.

Lars-Ivan Fransson, Bringetofta LRF (utsågs 2022)

Lars-Ivan är egenföretagare med jord- och skogsbruk som med sitt goda humör och förmåga att engagera andra genom åren bidragit till en levande landsbygd. Bland hans många föreningsengagemang märks bland annat, kassör i LRF-avdelningen sedan 1987, Centerpartiets ordf. i Bringetofta, medlem i kyrkofullmäktige samt ombud för vuxenskolan och suppleant i kommungruppen. 

Bild: Lars-Olov Svensson (2023), Lena Ahnstedt (2021), Karin Lindström (2022), Lars-Ivan Fransson (2022), Jan-Olof Andersson (2021). År 2021 fick även Johan Brogård och Klas Samuelsson silvernål.

Lars-Olov Svensson (2023), Lena Ahnstedt (2021), Karin Lindström (2022), Lars-Ivan Fransson (2022), Jan-Olof Andersson (2021). År 2021 fick även Johan Brogård och Klas Samuelsson silvernål.
Till sidomenyn

Årets kommun:

Jönköpings kommun

Jönköpings kommun har ett helhetsperspektiv kring arbetet med sitt hållbarhetsprogram. Flera av målen man vill uppnå hänger ihop med varandra och måste därför ses tillsammans, istället för att som vanligt är, se en fråga som en isolerad händelse.

Kommunen har förstått att animalisk livsmedelsproduktion har en viktig och avgörande roll i miljö och klimatanpassningen. Inte minst för att behålla och öka den biologiska mångfalden.

Till sidomenyn

Styrelsens pris: 

Ulf Andersson, Säby-Linderås LRF

Till sidomenyn

Säker bonde:

Per och Roy Johansson, Korsberga. 

Priset delas ut av Länsförsäkringar i Jönköping.

Till sidomenyn

Årets Unga Förtroendevald:

Johan Nyman, LRF Jönköpings läns regionstyrelse

Delas ut av LRF Ungdomen Jönköping.

Till sidomenyn

Årets Arbetsgivare:

Anders Johansson, Landsbrobygden

Delas ut av LRF Ungdomen Jönköping

Till sidomenyn