Till sidomenyn

Växande möten

Växande möten arrangeras av Innovationscenter för landsbygden tillsammans med LRF Skåne samt SLU Alnarp Partnerskap samt Region Skåne och verkar för att du som lantbruksföretagare eller aktör inom gröna näringar får veta mer om effektiv resurshantering, cirkulär ekonomi och innovativa sätt att lösa exempelvis energifrågor. 

I år är det fyra gårdsbesök inplanerade. Läs mer här för mer information och anmälan.

Här kan du se filmer från de möten som varit tidigare som till exempel: 

 • Vattencirkulation och hur det kan nyttjas inom gröna näringar på olika sätt.
 • Hur kan AI och cybersäkerhet bli avgörande för gröna näringar framåt?

Här kan du se en film om vad Växande möten handlar om

Till sidomenyn

Greppa näringen

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel.
Till Greppa Näringens hemsida

Till sidomenyn

Plan B - elektroniskt verktyg för planering av ägarskifte

Projektet Plan B  är ett projekt finansierat av eip-agri och har som mål att utveckla ett webbaserat verktyg för den personliga planen, i ett generationsperspektiv. Med hjälp av fyra olika moduler gör man sin personliga plan för:

 • Generationsskiftet (ekonomi, skatter och juridik)
 • Pensionen (hushållsbudget och personligt sparande)
 • Företagets Miljö- och hållbarhetsarbete
 • De personliga värderingarna, attityder och spelregler
 • Med kalkyler, checklistor, regelverk och formulär

Läs mer om Plan B

Till sidomenyn

Nätverk

Vi har ett aktivt nätverk med myndigheter, organisationer och intressenter, för att bygga förtroende för vår verksamhet och visa värdet av kontakt och dialog med LRF Skåne.

Sverige lantbruk är ett av de bästa i världen. För att bevisa det genomförs kontroller och tillsyn av olika slag. Nedan finner du information som kan hjälpa dig att förbereda dig inför kontroller.

Tillsynsvägledning för miljöinspektören

Vägledningar och checklistor, djurskydd

Egenkontroll enligt miljöbalken

Tvärvillkor

Miljöhusesynen

Effektiv dialog - tips som bidrar till att underlätta och effektivisera det personliga mötet mellan företagare och myndigheter.

Myndighetskontakter

Länsstyrelsens djurskyddskontroll

Till sidomenyn

Hänt under 2023

 • LRF regionerna inom området Syd har haft möjligheten att skicka in synpunkter till ett Remissyttrande avseende utredningen om bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård (SOU 2022:58)  sk “veterinärutredningen” LRF s gemensamma svar kan du läsa här. Här i Syd trycker vi på att jourverksamhet är nödvändig för att upprätthålla den djurvälfärd vi har och att det är statens ansvar. Här kan du läsa LRFs inskickade remissyttrande. (medlem)

 • Gårdsbesök med Växande möten

  Inspirerande och praktiska exempel – i anslutning till årets Växande möten arrangeras gårdsbesök där olika aktörer visar upp sin verksamhet med fokus på effektiv resurshantering inom olika teman kopplat till det cirkulära.

  Växande möten är för dig som är verksam inom lantbruk eller gröna näringar och vill bli än mer redo för vad framtiden kräver.

  Den 9/11 Framtidens lantbruk – med eller utan AI? Är AI ett självskrivet verktyg i framtidens jordbruk? Hur skulle det kunna hjälpa jordbruket att bli mer hållbart?

  Gårdbesök: Högalid i Smedstorp med Mikael Palm: En anläggning fylld av teknikanvändning som underlättar och optimerar arbetet och strävar efter att vara en intressant arbetsgivare. Vi fick ta del av  studenterna Carl Cedergren & Hugo Olofssons studie Variabel giva – som visar att användandet förblir lågt trots att optimerade resurser ger minskad klimatpåverkan och ökad lönsamhet. Oleksiy Guzhva från SLU Alnarp: Digitala lantbruk Vilka möjligheter finns med den digitala utvecklingen och sensorteknik? Vad kan man få ut kontra vad det kostar att driva exempelvis utifrån perspektiv som energieffektivitet, cirkularitet och smart utnyttjande av resurser. Peter Kaarle Hushållningssällskapet Skåne delade med sig av praktiska exempel kring hur de digitala verktygen i den befintliga maskinparken kan användas bättre och mer effektivt.

  Den 15/6 Framtidens cirkulära lantbruk - Hur du kan tänka annorlunda och ta vara på resurser

  Inspirerande odlingsmetoder, var finns möjligheterna i ett cirkulärt tänk, resurseffektivitet och hur du kan ta tillvara på restprodukter – Växande Möten #6 ringade in flera cirkulära teman med forskning och konkreta exempel från Skåne.

  Gårdsbesöket var förlagt till Martin Krokstorp Jorden är vårt kapital – en välmående och välfungerande jord en grundförutsättning för att kunna driva jordbruk i generationer framöver. Konceptet Conservation Agriculture, ett så kallat bevarande jordbruk. Niclas Östlund, Green Park Innovation, SLU - Hur definieras egentligen begreppet cirkularitet? Olof Nyström, Packbridge - Livsmedelsnäringens rester kan öppna för nya affärsområden och minska avtrycket på miljö & klimat. Spill kan förvandlas till en skatt,. Olof bjöd på spaningar om grödor och restprodukter som kan bli intressanta i framtiden samt ingångar till hur du som lantbrukare kan arbeta praktiskt med restprodukter.

   

  Den 28/3 Gårdsbaserad biogas & bioenergi som framtida energikälla

  Hur kan jag säkra min egen energiförsörjning? Låt din rest bli din nya resurs!

  Gårdsbesöket var förlagt på Böketofta Gård. Vad är viktigt att tänka på när det gäller biogas på gården? Sven Norup från Norups Gård bidrog med sin kunskap och gav tips.  Vi tog avstamp i årets cirkulära tema Sven-Erik Svensson från SLU Alnarp. Sven-Erik föreläste om hållbar samhällsutveckling, cirkulära strömmar som involverar lantbruket, spaningar om framtida drivmedel och biogasanläggningar av varierande storlek. Biogas och virtuellt kraftverk öppnar upp för nya affärsmöjligheter och sätt att ta till vara på resurser. Hur maximerar du användningen av egenproducerad el? Och hur exporterar du ut på elnätet? Nils Helmersson, energirådgivare på HIR Skåne hade svaren.
 • Energifrågorna är många och stora just nu och påverkar i allra högsta grad företagandet inom de gröna näringarna. Läs mer om det arbetet här!

 • I slutet av februari anordnades två digitala informationstillfällen på temat Regelförenklingar. Inbjudna var företagare inom LRF Skåne, LRF Jönköpings län och LRF Sydost. En av träffarna var särskilt riktad till mjölkföretagare.  
 • Den 8 mars anordnades en digital träff för riksdags-, region- och kommunpolitiker ifrån de fem länen inom LRF Skåne, LRF Jönköpings län och LRF Sydost. Totalt deltog 33 politiker. Diskussionen handlade bland annat om att det ska vara lätt att göra rätt, och att vi behöver minska på reglerna speciellt nu när vi ska öka livsmedelsförsörjningen.

 • Det har även arrangerats träffar om ägarskiften med Rebecka Källström från LRF riks. Ägarskiftesfrågan kan indirekt sägas genomsyra allt LRF jobbar med och LRF bevakar ägarskiftesfrågan i olika forum och sammanhang. LRF Ungdomen är också aktiva och driver frågan. Läs mer om LRFs arbete inom detta område här 
Till sidomenyn

Kontaka oss

Anita Persson

Anita Persson

Regional sakkunnig. Företagande, Livsmedelsstrategi Skåne, Upphandling, FoI, CAP, Kompetensråd

Rose-Marie Winqvist

Rose-Marie Winqvist

Regional sakkunnig. Företagande, Barn & Ungdom, Konsumentaktiviteter, Livsmedelsstrategi Jönköping/Sydost