Här kan du uppdatera dig om hur det går med kraftledningsfrågan mellan Oskarshamn och Hemsjö.

Till sidomenyn

Kraftledning Nybro-Hemsjö

Koncessionsbeslutet för kraftledningen Nybro-Hemsjö överklagades men innan sommaren 2023 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att fastställa Regeringens beslut om koncession.

I oktober 2023 tog Lantmäteriet ledningsbeslut samt beslut om förtida tillträde. Detta innebär att Svenska kraftnät får tillträde till berörda fastigheter. 

Enligt Svenska kraftnäts hemsida är den fortsatta planeringen såhär:

  • Hösten 2024 – röjning och avverkning av ledningens skogsgata
  • 2025–2026 – anläggning av byggvägar och stolpfundament, resning av stolpar och lindragning
  • 2027 – planerad drifttagning av ledningen
Till sidomenyn

Kraftledning Ekhyddan-Nybro

(Uppdaterad 2023-11-29)

Regeringen beslutade 23 november 2023 att upphäva Energimarknadsinspektionens beslut att bevilja Svenska kraftnät koncession för kraftledningen Ekhyddan-Nybro. Processen behöver nu tas om. LRF fortsätter att bevaka frågan. 

https://www.svk.se/utveckling-av-kraftsystemet/transmissionsnatet/transmissionsnatsprojekt/ekhyddan-nybro/utredning/regeringen-upphaver-overklagat-beslut-fran-energimarknadsinspektionen/ 

Koncessionsbeslutet för kraftledningen Ekhyddan-Nybro kom i december 2022 men har överklagats. 

I augusti 2023 gick det ut ett informationsbrev till berörda fastighetsägare. I brevet står det att inventering och stämpling av träden kommer att ske. Detta arbete påbörjas nu i november. Även markundersökningar för stolptagen inleds i november. Dessa undersökningar görs med skogsgående borrbandvagn. 

Svenska kraftnät har rätt att tillträda er fastighet för att göra såväl markundersökning som stämpling av träden. Tillträdet är beviljat genom endera överenskommelse eller tillstånd från länsstyrelsen eller Energimarknadsinspektionen. 

Till sidomenyn

Kortfattad sammanfattning

2017 lämnade Svenska kraftnät in ansökan om att få bygga en luftledning på sträckorna Ekhyddan-Nybro och Nybro-Hemsjö till Energimarknadsinspektionen (Ei). LRF Sydost har tillsammans med Södra varit engagerade i frågan sedan 2014.

I september 2019 kom beslutet att Ei avslår ansökan. Den 16 september 2021 beslutade regeringen att meddela nätkoncession för 420 kV luftledning mellan Nybro och Hemsjö.

Den 6 maj 2022 fattade Energimarknadsinspektionen beslut avseende villkor som gäller för byggnation och underhåll av den nya 400 kV- ledningen mellan Nybro och Hemsjö. Med de villkoren har Svk tagit beslutet att succesivt starta med att skicka ut markupplåtelseavtal och ersättningserbjudande till berörda fastighetsägare. Under hösten 2022 bjöd Svenska kraftnät (Svk) in till informationsmöten.

Till sidomenyn

September 2022

Under vecka 34 bjöd Svenska kraftnät (Svk) in till tre informationsmöten gällande den föreslagna 400 Kv- ledningen mellan Nybro och Hemsjö. Mötena var måndagen den 22 aug i Emmaboda, 23 aug i Nybro och den 24 aug i Konga.

Tyvärr blev inte markägarorganisationer informerade eller inbjudna till dessa träffar. LRF fick först reda på mötena någon timme innan det första mötet startade, men vi lyckades att få representanter från våra kommungrupper under de andra två mötena.

LRF har självklart påtalat vikten av att markägareorganisationerna ska bli inbjudna och informerade till kommande möten, vilket vi hoppas att Svenska Kraftnät förhåller sig till fram över. Däremot fick vi även svaret att man inte just nu planerar för några kommande informationsmöten.  
Men om du som berörd markägare bli inbjuden till möten i framtiden får du gärna ta kontakt och informera oss på LRF om att nya möten är inplanerade så att vi får chans till att delta.

Under informationsmötena ville Svk informera om att de nu kommer att skicka ut markupplåtelseavtal (MUA). Detta är något som berörda medlemmar kommer att få till sig efter hand under hösten.

Den 6 maj 2022 fattade Energimarknadsinspektionen beslut avseende villkor som gäller för byggnation och underhåll av den nya 400 kV- ledningen mellan Nybro och Hemsjö. Med de villkoren har Svk tagit beslutet att succesivt starta med att skicka ut markupplåtelseavtal och ersättningserbjudande till berörda fastighetsägare.

Under hösten 2021 (16 sep) fattade regeringen beslut om Nybroledningen. Sträckan av den långa 400 kV-ledningen fick bakläxa och Svenska Kraftnät är tvungen att presentera ett mer genomarbetat förslag för sträckan Ekhyddan - Nybro. Det handlar bl.a om krav på nya fältundersökningar och bättre naturhänsyn. Detta arbete pågår hos SVK. När det gäller sträckan från Nybro- Hemsjö så har regeringen givit klartecken och meddelat nätkoncession för 420 kV luftledningen. Detta klartecken från regeringens sida ställde vi oss på LRF tillsammans med Södra och berörda kommuner väldigt frågande till och undersökte möjligheten för att kunna överklaga.

Till slut så erbjöd sig Advokaten Roland Armholt i Riksnätverket för kraftledningsmotståndare att ideellt ge hjälp och stöd gällande överklagan. Roland Armholt konstaterade att enskilda har rätt att ansöka om rättsprövning av slutliga beslut som inte är prövade i domstol och som rör enskildas civila rättigheter.
Berörda markägare erbjöds av advokaten Roland Armholts att använda sig av ett förslag till Ansökan om rättsprövning hos Högsta förvaltningsdomstolen. Vilket några markägare valde att göra. Utgången är ännu inte avgjord och vi får fortsatt vän in vad resultatet blir.

LRF gör den tolkningen att Svk känner sig så pass säkra att få rätt i slutändan att man väljer att fortgå med sin process, för att det sen ska gå snabbare när beslut kommer gällande Ansökan om rättsprövning.

Vad gäller för dig som markägare nu?

Om du är berörd markägare kommer du med största sannolikhet inom den närmsta framtiden få ett markupplåtelseavtal skickat till dig från Svk. Det kan känns osäkert vad detta markupplåtelseavtal innebär och hur man ska gå till väga. Om du känner att du vill koppla in ett ombud som hjälper dig att se över det markupplåtelseavtal som du erbjuds, ska du höra av dig till Svk om dina önskemål. Svk är inte skyldiga till att godkänna detta, men de ser många gånger nyttan med det för att i slutändan få komma fram. Svk säger att fastighetsägare under vissa förutsättningar kan få ta hjälp av ett ombud där Svk står för ombudets kostnader upp till ett visst rambelopp. Ombudet som ni önskar måste godkännas av Svk innan och ha goda kunskaper inom skogs- och åkernormerna.

LRF tycker att detta är positivt om man som markägare ber om att få anlita ett ombud. Det kan göra att man kan känna sig säkrare i processen och få förklarat för sig vad som gäller och vad man skulle kunna göra. Vi på LRF känner till möjliga ombud som vi rekommenderar. Hör gärna av er till oss om ni vill få tips på namn.

LRF anser också att det är viktigt att du som berörd ifrågasätter markupplåtelseavtalet och ber om att få förtydligande som ska skrivas in i avtalet. Oftast så är markupplåtelseavtalet ganska så fast. Men det finns som sagt möjlighet till att få till förtydliganden. Finner ni klara felaktigheter eller sneda ersättningsnivåer som kan strykas utifrån värderingsobjektet så ska ju detta självklart diskuteras med Svk om att det ska plockas bort.
Samma sak gäller med der erbjudna värderingen. Här ska du som berörd markägare se till att få värderingen förklarat för dig i detalj. Vilka delar som finns med osv.
Några delar som är viktiga att de finns med i värderingen är markvärde, ersättning för förtidig avverkning (även benämnt mervärde), kantträd, framtida storm- och torkskador samt övriga skador.
Om du som berörd markägare inte skulle vara nöjd med den värdering som görs så överlåter SVK ärendet till lantmätare för att avgöra ersättningsfrågan i ledningsförättningen. Lantmätaren kommer att utse en sakkunnig som ska göra en oberoende officialvärdering. Påslaget för särskild överenskommelse som SVK menar att de kommer erbjuda kommer dock i så fall utebli. Lantmäteribeslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen och då ska Svk stå för förrättningskostnaderna.

Om du som markägare skulle avvisa markupplåtelseavtalet hela vägen så har Svk rätt att i slutändan överlåta det hela till lantmäteriet och be dem om att besluta om tillträde för att kunna uppföra ledningen och ersättning för markupplåtelsen. Då blir man som markägare än mer ”överkörd” och har inte samma rätt till att ifrågasätta och förhandla ersättning osv.

LRF ställningstagande och arbete nationellt gällande kraftledningar:

Utöver att hjälpa er medlemmar i den process som ni finner i er just nu med tips och råd så pågår ständigt vårt påverkansarbete gentemot politiker.

LRFs ställningstagande gällande kraftledningar är fortsatt att när det är tekniskt möjligt bör markförlagd kabel väljas då det innebär fördelar såsom minskat markintrång, ökad driftsäkerhet och ingen trädsäkring eller landskapspåverkan.

LRF har under det senaste året deltagit i möten med Vattenfall och SSAB samt uppvaktat Energimarknadsinspektionen i syfte att påverka processerna. Vidare har LRF genomfört flertalet möten med representanter från Sveriges riksdag för att öka trycket mot regeringen om förslaget att samhällsekonomisk analys ska genomföras inför kraftledningsutbyggnad samt lämnat inspel till Klimaträttsutredningen som har i uppdrag att lämna förslag som ska påskynda utbyggnaden av det svenska elnätet. LRFs markanvändningsstrategi från 2007 är också under uppdatering. Det pågår således ett aktivt påverkansarbete i denna fråga på många olika vis och där de flesta aktörer är angelägna om snabba beslut och kortare processer. En viktig del att poängtera är att tyvärr är LRF i minoritet när det kommer till spörsmålet marksnål teknik varför det är utmanande att nå framgång, men LRF prioriterar fortsatt detta arbete.

Ett annat perspektiv på denna fråga är huruvida det överhuvudtaget är långsiktigt klokt att flytta el från norr till söder. Med dagens konsumtionsmönster framstår detta som självklart men med de investeringar inom elintensiv industri som planeras i norra halvan av landet borde fördelningen förändras inom en inte allt för avlägsen framtid. Den brist som i dag finns i södra delen borde kanske snarare stärkas upp med utökad produktion i närheten av förbrukaren. Det kan inte vara samhällsekonomiskt försvarbart att bygga ett system som inom bara något decennium inte längre är funktionellt utifrån då rådande balans av produktion och konsumtion. Det finns potential för LRFs medlemmar att producera el på alla håll i Sverige och här anser LRF att vi behöver kraftsamla och tydligt agera näringspolitiskt för att skapa och nyttja affärsmöjligheter för de gröna näringarna.

Gällande intrångsersättningar så är LRFs uppdrag att undersöka hur begränsningar i kap 4 2 § expropriationslagen tillämpas och att LRF ska arbeta frö att dessa ska minskas. Just nu så inväntar LRF rättsfall där begränsningar tillämpas för att sen kunna göra en sammanställning av rättsläget och sedan påverka politiken utifrån det.

Vid intrång i skogsmark idag tillämpas värdering enligt skogsnormen vilken Lantmäteriet tillhandahåller. I normen ingår följande ersättningsposter; markvärde, ersättning för förtidig avverkning (även benämnt mervärde), kantträd, framtida storm- och torkskador samt övriga skador. Vid skogliga intrång läggs vanligen den största vikten på den del av skogsmarken som återfinns inne i skogsgatan, där i första hand ersättningsposterna markvärde samt förtidig avverkning är aktuella. Kantträd samt framtida storm- och torkskador avser däremot i båda fall träd som står utanför skogsgatan, det så kallade sidoområdet. Ersättningsposten övriga skador kan förekomma både inne i såväl som utanför själva skogsgatan. Övriga skador är vanligtvis en förhandlingsbar post från fall till fall och kan till exempel motsvaras av ökade kostnader för avverkning och tillvaratagande av virket, avverkning under olämplig årstid samt parcellering, det vill säga att det aktuella skogsskiftet kommer att delas upp av intrånget så att det blir svårare att sköta rationellt.

En förutsättning för den skogliga normen är att all ersättning för intrånget sker vid ett enda tillfälle, det vill säga vid tidpunkten för intrånget (ett undantag utgör så kallat kantträd som via återkommande förhandlingar kan ersättas i takt med att de växer upp och därmed utgör en risk över tiden). För att nivån för de framtida inkomster och utgifter som kan uppkomma vid olika framtida tidpunkter ska kunna relateras till dagens värde omräknas dessa enligt gängse metodik till ett så kallat nuvärde. Detta förutsätter att de framtida inkomsterna och utgifterna belastas med en räntefaktor, vilket innebär att ju högre räntenivå och ju längre bort i tiden som inkomsterna och utgifterna uppkommer desto mindre blir dessa när de räknas om till dagens nivå. 

Påslaget om 25 procent tillkom efter mer än tio års idogt påverkansarbete från LRF. Att på nytt arbeta för en ytterligare höjning av intrångsersättningen från 25 till ett 50-procentigt påslag ser ut att vara svårt att nå fram med inom politiken just nu, men det ska dock nämnas att det mot bakgrund av rådande elbrist och behovet av utbyggnad av elnätet finns indikationer på att även elnätsföretagen vill se över ersättningsnivån till markägarna. Att LRF är aktiva i dessa diskussioner och eventuella utredningar anser styrelsen är givet.

Riksförbundsstyrelsen fick även i uppdrag under Riksförbundsstämma 2022 att utreda om en ”arrendeersättning” kan vara ett alternativ till den ersättning markägaren får vid intrångsersättning samt att undersöka hur intrångsersättning kan göras mer heltäckande.

Till sidomenyn

2020-2021

Hänt under 2021

Den 16 september 2021 beslutade regeringen att meddela nätkoncession för 420 kV luftledning mellan Nybro och Hemsjö. En ledning som LRF har arbetat intensivt med från start, med önskemål att kabeln ska markförläggas. Efter regeringens beslut har berörda fastighetsägare, LRF, Södra och kommuner har ställt sig frågan om det finns några möjligheter att överklaga regeringsbeslutet. Representanterna Helge Torstensen och Roland Armholt i Riksnätverket för kraftledningsmotståndare har erbjudit sin hjälp och stöd inom detta ämnesområde. 

Sammanfattning av våren 2020

I februari 2020 anordnade LRF och Södra en träff i Tingsryd med berörda kommuner. Dagen inleddes med att riksdagsledamöterna Anders Åkesson och Monica Haider redovisade en rapport från riksdagens utredningsinstitut som de beställt. "Hur man bygger stomnät för el överföring i andra länder." Dessutom höll Kjell Olofsson ett föredrag om "Kabel är ett alternativ".

LRF och Södra informerade om brev som organisationerna skickar till regeringen angående samhällsekonomiska analyser. Under våren planerades ytterligare aktiviteter men Covid-19 förhindrade dessa.

Svenska kraftnät har den 27 maj skickat in kompletterande yttranden i överklagan av Energimarknadsinspektionens (Ei) beslut om att avslå koncessionsansökningarna för Ekhyddan-Nybro och Nybro-Hemsjö. 

Till sidomenyn

2017-2019

En delseger är vunnen! 2019-09-09

2017 lämnade Svenska kraftnät in ansökan om att få bygga en luftledning på sträckorna Ekhyddan-Nybro och Nybro-Hemsjö till Energimarknadsinspektionen (Ei). LRF Sydost har tillsammans med Södra varit engagerade i frågan sedan 2014. Idag kom beslutet att Ei avslår ansökan!

- Vilken seger! Vi har jobbat med denna kraftledning sedan 2014 och vi har envist kämpat för marksnål teknik. Vi har tillsammans LRF, Södra och berörda kommuner tagit fram en samhällsekonomisk konsekvensanalys för att påvisa vilka konsekvenser en 400kV ledning ger markägare, boende och kommuner. Det har varit total uppslutning av folket utmed den planerade sträckningen av 400kV ledningen, de har bildat nätverk och vi har tillsammans stöttat varandra i kampen mot Svenska Kraftnäts luftledningsplaner, sa verksamhetsutvecklare Helene Lantz.

Sammanfattning av arbetet 2018

Här kan du läsa hela nyhetsbrevet om hur vi har arbetat med den planerade kraftledningen på olika sätt. 

Sammanfattning av arbetet 2027

Här kan du läsa hela nyhetsbrevet om hur vi har arbetat med den planerade kraftledningen på olika sätt. 

Hätsk stämning när kommuner mötte Svenska kraftnät. 
2017-10-26
Det var stundtals hätsk stämning när Nybro och ytterligare tre kommuner träffade företrädare för Svenska Kraftnät på onsdagen. 

Hearing i riksdagen
2017-09-21
Den 21 september, hölls en hearing i riksdagen på tema teknikval vid införande av ny infrastruktur. Två frågor låg i fokus under mötet; marksnål teknik och ersättning till markägare. Nu är bollen i rullning! Hearingen har kommit till tack vare det påverkansarbete som görs kring den 400 kV kraftledningen som planeras genom Kalmar, Kronobergs och Blekinge län. LRF, Södra, berörda kommuner och olika nätverk har varit drivande i arbetet, liksom flera politiker och hearingen hölls av Monica Haider (S) och Anders Åkesson (C).

Nytt om kraftledningen
I slutet på januari hade vi; LRF, Södra och berörda kommuner ett möte där vi tillsammans planerade arbetet för våren. I planen finns en träff med den nya generaldirektören för Svenska Kraftnät, Lena Sandborgh och en hearing i riksdagen med mm, men i skrivande stund är inga datum för dessa spikade.

Tre eniga kommuner i möte - kraftledningen ska inte byggas
Fredagen den 27 januari träffades den arbetsgrupp som samordnar det gemensamma arbetet mot Svenska kraftsnäts planerade högspänningsledning. Södra, LRF och Emmaboda kommun hade sammankallat träffen och på plats fanns grannkommunernas företrädare. Även riksdagsledamoten Anders Åkesson (C) från Kalmar slöt upp.

Till sidomenyn

2015-2016

Sammanfattning av arbetet under 2016

Sydostlänken: Öppning för kabel under jord på delsträckor
2016-10-21
Under ett frukostseminarium i riksdagen 19 oktober om dragningen av den 20 mil långa 400 kV-ledningen, Sydostlänken, kom positivare signaler från Svenska Kraftnät. 

Nyhetsbrev juli 2016
Regeringen har efterhand gett tillstånd till att göra förundersökningar av marken utmed den planerade sträckningen. Observera att detta är ett tillstånd som ger dem rätt att beträda marken för undersökningar men att minsta skada som uppkommer ska ersättas. Fotografera vägar, platser som de avser att göra undersökningar på för att påvisa eventuell skada.
Läs hela nyhetsbrevet

Olyckligt regeringsbeslut att bevilja förundersökningstillstånd för Svenska Kraftnät inom Tingsryds kommun
2016-01-29 Pressmeddelande från LRF Sydos

Regeringen har beslutat att bevilja Svenska Kraftnät förundersökningstillstånd för markägare som överklagat Länsstyrelsens beslut om förundersökning inom Tingsryds kommun. Många markägare, 90 stycken, överklagade länsstyrelsens beslut i höstas.

Svenska Kraftnät försökte få medgivande från markägarna för markundersökningar. Flertalet motsade sig detta och enligt regelverket vände man sig därför till länsstyrelsen
vilket sedan markägare i Tingsryds kommun överklagade till regeringen.

Den planerade 400 kV-ledningen mellan Ekhyddan i Oskarshamn till Hemsjö vid Olofström berör närmare 1000 markägare. Från Södra, LRF, berörda kommuner och markägare har protesterna varit omfattande mot en luftledning. Istället har man förordat marksnål teknik som nedgrävd kabel eller samordning av olika alternativ för att undvika stora markintrång.

Södra, LRF och kommunerna har gemensamt beställt en samhällsekonomisk konsekvens-analys av konsultföretaget Pöyry då inte staten själv gör en sådan. Resultatet av den kommer att presenteras under februari. En stor del av kritiken bottnar i att markägare och boende utmed planerade sträckningar inte tycker att deras oro och förslag tagits på allvar, särskilt när det finns andra alternativ.

- Det är djupt olyckligt att regeringen tar beslut om förundersökning i ett skede där överklagandeprocesserna fortfarande pågår i övriga kommuner och län. Samtidigt är det viktigt att påtala att beslutet inte gäller byggnation utan tillträde för markundersökningar, understryker Lars-Ove Johansson, ordförande i LRF Sydost.
- Den pågående samhällsekonomiska analysen är väl känd i myndighetskretsar och det hade varit rimligt att regeringen avvaktat analysen med tanke på hur stora mänskliga och ekonomiska värden som står på spel för människor i bygden. Att från regeringen ge tillstånd länsvis skapar stor oro som inte underlättar vidare process, säger Lars-Ove Johansson.

Samhällsekonomisk analys
2015-11-18

Kommuner och markägare genom LRF och Södra i sydöstra Sverige tar nu saken i egna händer och genomför en samhällsekonomisk konsekvensanalys av den planerade 400 kV-ledningen mellan Oskarshamn och Olofström. Ett konsultföretag har anlitats för uppdraget.

En stor luftledning på 400 kV innebär omfattande intrång för boende, jord- och skogsbrukare och kommuner och oron för bland annat strålning är påtaglig. Sedan länge har kommuner och markägare krävt en samhällsekonomisk konsekvensanalys som utreder hur och i vilken omfattning en luftledning påverkar människor, miljö och företag. Finns det alternativ som ger mindre intrång och påverkan? Svenska Kraftnät, den statliga aktör som planerar ledningen, har inte gått med på att göra en konsekvensanalys av det slaget.

Därför har nu tio kommuner, LRF och Södra Skogsägarna tagit ett gemensamt beslut om att finansiera en sådan analys som ska vara klar 31 januari 2016. Uppdraget har gått till ett välkänt globalt konsultföretag med säte i Sverige och Finland. Tonvikt läggs vid bland annat socio-ekonomiska effekter som inte gjorts tidigare i Sverige kopplat till kraftledningar. Sverige behöver ha en säker elförsörjning men frågan är - var finns helhetssynen och strategin för hur marksnål teknik ska användas i framtiden?

Markägare har rätt att inte skriva på medgivande
2015-06-10

Svenska Kraftnät skjuter på processen kring 400 kV ledningen Ekhyddan-Nybro-Hemsjö i två år. Det ger andrum för arbete med argument och den planerade samhällsekonomiska konsekvensanalysen. Parallellt jobbar Svenska Kraftnät på att komma åt markerna för den tänkta sträckningen för en förundersökning. I dagarna har de skickat ut brev till de som inte skrivit på förbindelsen (där man ger SvK rätt att för 3000 kr beträda marken förundersökning). Man skriver enligt uppgift att om man inte skriver på mister man ersättningen om 3000 kr, vidare att man ska besiktiga vägar och lämna ärendet vidare till länsstyrelserna.

Markägaren har rätt att neka inträde och då är det länsstyrelsen som prövar saken vilket är naturligt. Det ska de göra och enligt vad länsstyrelserna yttrat sig vill man ha den samhällsekonomiska konsekvensanalysen gjord först. Ersättning måste SvK betala om de gör åverkan och skadar vägar och skog. Att inte skriva på i dagsläget påverkar inte den ersättning som senare förhandlas och betalas ut om man bygger ledningen, oavset om det blir kabel- eller luftledning.

Det får inte vara så att medlemmar och andra markägare skräms till tystnad eller känner sig tvingade att skriva på något som det egentligen inte vill.

Sedan yttrandetiden gick ut den 30 april har det inkommit yttranden från cirka 130 markägare söder om Nybro och 130 markägare norr om Nybro har skickat yttrande till SvK.

Klart vem som gör den samhällsekonomiska analysen
2015-06-08

En positiv nyhet är att vi fått klartecken från en av de större konsulterna i Sverige att åta sig att genomföra den samhällsekonomiska
analysen. Efter att ha fått nej från två aktörer med hänvisning till affärsrelationer med SvK känns det skönt att det verkar vara i hamn så långt.
Nu sätter sig LRF Sydost och Södra med två representanter från länsstyrelserna respektive kommunerna och arbeta med underlaget för det uppdraget.
I arbetsgruppen med länsstyrelser/kommuner ingår Helene Lantz, Mats Blomberg Södra, Johan Wedell, länsstyrelsen i Kalmar (repr. för de tre
Länsstyrelserna) samt Åsa Albertsson, Emmaboda (repr. för kommunerna).

Kraftledningen försenas två år
2015-06-02

Det står nu klart att den planerade kraftledningen mellan Oskarshamn och Hemsjö blir två år försenad. Detta på grund av att det tar längre tid än planerat att få tillträde att göra markundersökningar på alla fastigheter.

Markägarna är inte skyldiga att släppa in Svenska kraftnät på sin mark för undersökningar. Den nya kraftledningen skulle tas i drift 2021 men driftsättningen flyttas nu fram två år.

Ett nytt möte kring kraftleningen
2015-05-05

Ett nytt möte kring kraftledningen mellan Oskarshamn -Nybro - Hemsjö hålls den 4 maj. Denna gång står Nybro kommun som värd och bjuder, tillsammans med LRF Sydost och Södra Skogsägarna, in berörda län och kommuner till fortsatta diskussioner och samtal. Deltar gör även experter inom kraftindustrin.

Mötet hålls för fortsatt erfarenhetsutbyte och för att ta del av senaste nytt kring 400 kv ledningen mellan Ekhyddan – Hemsjö. Argument och strategier ska diskuteras för det fortsatta påverkansarbete, samt tekniska möjligheter då experter inom kraftindustrin medverkar.

Ibrahim Baylan har bjudits in till möte
2015-03-30

Efter tydliga signaler från SvK om att det är politiken som sätter spelreglerna för SvK som är ett statligt affärsverk. Vi har nu bjudit in energiminstern till sydost till ett besök i fält för att träffa de som berörs av ledningsförslaget, markägare, boende och kommuner. Vi hoppas att han kommer på besök i vår.

Träff med berörda kommuner och länsstyrelser
2015-03-10

Vecka ? träffar representanter för LRF och Södra berörda kommuner och länsstyrelser med dess högsta ledningar för att diskutera aktiviteter och strategier för att fortsätta arbetet för en nedgrävd markkabel mellan Oskarshamn-Nybro-Hemsjö. Avsikten är att fortsätta bygga under samarbetet och att stärka argumenten inte minst det tekniska alternativ som vi önskar ska byggas.

Teknikseminarium
2015-01-05

Ett mål är att under våren gemensamt arrangera ett teknikseminarium i trakterna av Kalmar/Nybro där alla aktörer ska få berätta om teknikval och infrastruktur för intresserade markägare, politiker, media och allmänhet. Inbjudna blir bland annat kabeltillverkare som ABB, Nexus, Trafikverket, SvK, EON, andra kraftbolag, Energimarknadsinspektionen, regering och riksdag, organisationer. Vi får anledning att återkomma med datum om hela arrangemanget går i lås. Vi tror att det är ett sätt att få upp tillverkarna av modern HVDC-teknik (likström) på banan.

Gör er röst hörd när Svensk kraftnät bjuder in till samrådsmöten 
2015-02-06
I mars kommer Svenska kraftnät att hålla möten med berörda markägare. Vi uppmanar er att gå och ställa frågor.

Svenska kraftnät står fast vid att en nedgrävd kabel inte är teknisk möjlig. Den 15 januari hade ordförandena i LRF Sydost och Södra Skogsägarna ett möte med Svenska kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg. De lade då fram bevis för att en likströmskabel är tekniskt möjligt. Denna fakta presenterades vid presskonferensen den 19 januari utanför Nybro.

Presskonferens där ett PM och erbjudande släpptes
Svenska kraftnät står fast vid att en nedgrävd kabel inte är teknisk möjlig. Den 15 januari hade ordförandena i LRF Sydost och Södra Skogsägarna ett möte med Svenska kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg. De lade då fram bevis för att en likströmskabel är tekniskt möjligt. Denna fakta presenterades vid en presskonferensen den 19 januari utanför Nybro. Då fick även Mikael Odenberg ett erbjudande från LRF Sydost och Södra om att i möjligaste mån underlätta arbetet med en nedgrävd kabel.

Många yttranden skrevs
Vår uppmaning att skriva yttrande resulterade i att ca 1200 yttranden skickades in till Svenska Kraftnät, vilket visar på ett stort engagemang. Gemensamt ville alla att resurser nyttjas för att använda tekniska alternativ som tar hänsyn till människors, byar och kommuners möjlighet att växa.

LRF och Södra bjöd in till markägarmöten
I augusti kom cirka 700 personer till de markägarmöten som LRF och Södra bjöd in till med anledning av den planerade kraftledningen.

Till sidomenyn