LRF Syd arbetar för att sprida kunskap! Som en del i detta anordnar LRF Syds sakkunniga webbinarier inom olika ämnen. En del av webbinarierna är öppna även för icke medlemmar, tipsa gärna någon du känner om de vill lära sig mer. Det är kostnadsfritt att delta och du anmäler dig till det eller de webbinarier du vill delta på, anmälan öppnar omkring tre veckor innan respektive webbinarie. Om inget annat anges är webbinariet en timma. Aktuella webbinarier uppdateras löpande.

Till sidomenyn

Avtal och ersättningar vid byggnation av allmänna vägar

Sker Trafikverkets utbyggnad av infrastruktur på bekostnad av jord- och skogsägare? Lyssna till information från intrångsspecialister från Ludvig & Co vad gäller avtal och ersättningar vid byggnation av allmänna vägar.

Frågestund i slutet av kvällen.


Medverkande;
Sara Andersson, näringspolitiskt sakkunnig LRF
Maria Nilsson, civ ing lantmäteri, aukt. fastighetsvärderare Ludvig & Co
Dan Neland, civ ing lantmäteri, aukt. fastighetsvärderare Ludvig & Co
Teresa Nordling, skogsmästare, aukt. lantbruksvärderare Ludvig & Co

Tisdag den 2 juli kl. 19.00 - ca. 20.30

Webbinariet är öppet även för den som inte är medlem i LRF. Tipsa gärna intresserade! Länk till webbinariet skickas ut till anmälda dagen innan. 

Anmälan vägwebbinarium 2 juliTill sidomenyn

Tidigare webbinarium

Många av våra webbinarier spelas in, och du som medlem har möjlighet att se dem i efterhand genom din inlogg. Här nedan ser du en lista över de webbinarier som ingått i vår senaste webbinarieserie

Fastighetsgränser & arkivforskning

Funderar du på var din fastighets gräns egentligen går? Och hur du ska kunna ta reda på det? Vi går igenom teorin bakom fastighetsgränser och dess tillkomst samt ger konkreta tips kring arkivforskning!

Medverkande: Sara Andersson, lantmätare och näringspolitiskt sakkunnig LRF

11 januari och 12 januari (Samma innehåll båda tillfällena)

Det här webbinariet var öppet även för dig som inte är medlem i LRF!

Vargfrågan - Vad är paragraf 28?

Dan Sandberg och Anna Irani, sakkunniga på LRF Syd, går igenom rovdjurspolitiken och LRF:s arbete med vargfrågan i Jönköpings län, Skåne och Sydost. De går även igenom vad paragraf 28 innebär för den enskilde djurägaren. Webbinariet sändes den 25 januari 2024 och var endast öppet för medlemmar. 

LRF:s exportstrategi

För att vi ska ha en robust livsmedelsproduktion i kristid så behöver vi ha en hög självförsörjningsgrad och bra förutsättningar för livsmedelsproducenterna i fredstid. Här kan export spela en viktig roll! 

LRF håller på att ta fram en exportstrategi för första gången och där syftet är att öka svensk livsmedelsexport.

Parallellt med detta så har det drivits ett gemensamt utvecklingsprojekt med export i fokus, tillsammans med Livsmedelsföretagen och Lantmännen. Ta del av den tänkta Exportstrategin och det arbete som drivs och satsningen som görs framåt!

Medverkande: LRFs expert Axel Hansson

Webbinariet sändes den 7 februari och var öppet även för dig som inte är medlem i LRF.  

Regelförenkling

När ett fyrtiotal deltagare från en rad myndigheter deltog i en regelsafari på en mjölkgård räknade de ut att en lantbrukare kommer i kontakt med någonstans runt 600-700 regler, som ska rapporteras till en rad olika instanser. De flesta är överens om att något måste göras.

Regelförenkling, Regelsafari, Metodutvecking, Regelblitz är ett antal av de olika delar av regelförenklingsarbetet som har pågått och där LRF varit en av parterna. Suzanne Céwe kommer att berätta om möten med myndigheter och företagare – och ge oss en bild av vad det är som görs och pågår! 

Webbinariet sändes 14 februari och var öppet även för dig som inte är medlem i LRF.

Ny utlysning inom Klimatklivet

Här får du tips och praktiska exempel på hur du tar del av Klimatklivs-pengarna på bästa sätt, bland annat med exempel från lantbrukare som tidigare har fått pengar. Nästa ansökningsomgång är 4-15 mars, det kommer att vara fler utlysningar senare under året. Mer information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets hemsida och från din länsstyrelse.

Webbinariet sändes den 29 februari och var öppet endast för medlemmar i LRF.

AI och internet of things i de gröna näringarna

AI är något vi läser och hör om nästan dagligen, men kan det vara till nytta i företaget och i din verksamhet – hur blir det mer begripligt? Tekniska lösningar och möjligheter som vi inte har en aning om – kan det vara så? Två forskare från Linnéuniversitetet ger oss ett antal förklaringar, du kan också ställa frågor.

Under föreläsningen kommer Alexander Gustafsson och Fredrik Ahlgren från projekten ”HPC för SMF” och ”IoT-lab för SMF 2.0” som finns på Linnéuniversitet ge inspiration och tips på hur du kan använda tekniska lösningar i din verksamhet med särskilt fokus på Internet of Things och datadriven utveckling med stöd av Artificiell Intelligens (AI) och High Performance Computing (HPC). 

Om HPC för SMF
Projektet HPC för SMF ger små och medelstora företag (SMF) i Linnéregionen möjlighet att öka sin datadrivna förmåga med stöd av AI och HPC. 
 
Om IoT-lab för SMF 2.0
Projektet IoT-lab för SMF 2.0 arbetar för att utveckla ett väl etablerat nätverk med företag i Linnéregionen som kan dra nytta av varandras kompetens och produkter inom IoT. 

Projekten finansieras av Tillväxtverket (Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF), Region Kronoberg och Region Kalmar län

Medverkande: Alexander Gustafsson och Fredrik Ahlgren, Linnéuniversitetet

Det här webbinariet sändes den 5 mars och var öppet även för dig som inte är medlem i LRF.

Gör kris till ett avstamp för framtiden!

Året som gått har inneburit stora utmaningar för vår näring. Väder och andra omvärldsfaktorer har stressat både lantbruket och människan. Vi bjuder nu in till ett webbinarium där vi pratar om människan och hur man kan ta ledarskap över sin egen situation när det krisar. Vi kommer bland annat att lyfta:

  • Vanliga reaktioner vid kris och stress
  • Hur tar man hand om sig själv och hur kan man hjälpa andra
  • Konkreta verktyg för bättre ledarskap
  • När ska man söka professionell hjälp

Seminariet leds av Elisabeth Andersson Brinckmann som är leg sjukgymnast, ledarutvecklare och organisationskonsult. Elisabeth äger och driver företaget ViljaLysa AB tillsammans med Folke Brinckmann. De genomför utbildningar och utvecklingsinsatser för företag i den gröna näringen i hela Sverige.  

Webbinariet sändes den 26 mars och var endast öppet för medlemmar i LRF.

Eu-valet, viktigare än man tror!

Den 9 juni går vi till val för EU-parlamentets nya femårsperiod. Det kan kännas långt bort men är närmare än man kan tro. Mycket av det som beslutas i Bryssel och Strasbourg är stora frågor som påverkar dig som markägare direkt eller indirekt. Därför är det viktigt att parlamentkandidaterna som väljs så långt det är möjligt företräder det du tycker är viktigt.  

Vi bjuder in till det här webbinariet för att berätta mer om EUs arbete och hur EU-valet går till. Vi har också bjudit in Mia Crawford, ansvarig för EU- och internationella frågor vid LRF Skogsägarna. Mia kommer berätta om LRFs påverkansarbete i Bryssel och om några av de stora viktiga frågor inom skog och miljö där LRF s medverkan fått betydelse för utformningen av de beslut som fattats. 

Webbinariet sändes den 15 april kl 18.30 – 20.00 och var endast öppet för medlemmar i LRF.

Lagar & regler kring vattenuttag

Vad gäller vid uttag av vatten? Får jag ta vatten ur ån för att bevattna mina åkrar? Välkomna på ett lunchwebbinarium där vi kommer att ta upp vilka lagar och regler som gäller vid uttag av vatten ur yt- och grundvattenförekomster.

Webbinariet sändes den 25 april kl 12-13 och var endast öppet för medlemmar i LRF. 

Elnätets uppbyggnad i Skåne

E.ON medverkade vid detta lunchwebbinarium och berättade om elnätets utbyggnad de närmaste åren. Det medverkade experter från E.ON som berättad om såväl kommande projekt som hur det går till när de väljer teknik och sträckning. Webbinariet tog också upp hur ni som fastighetsägare kan inkomma med synpunkter på projekt. 

Webbinariet sändes den 14 maj kl. 12-13 vände sig till LRFs medlemmar i Skåne samt till dig som är medlem i annan LRF-region men äger mark i Skåne.

EU, LRF och din röst som växtodlare

Ett webbinarium om LRF:s arbete i EU och valet till europaparlamentet med ett särskilt fokus på växtodling. Medverkande är bland andra Anna Redner, Branschexpert LRF Växtodling, Maria Hofvendahl Svensson, ordförande LRF Skåne och Carin Hoflund, sakkunnig LRF Syd. Moderator Helena Elmquist.

Webbinariet var öppet för medlemmar i LRF och sändes den 4 juni. 

Energilagring med batterier

Just nu är det mycket diskussioner kring energilagring via batterier. Många av våra medlemmar vittnar om att de får regelbundna samtal från olika säljare. Ta del av information på vårt webbinarium som sändes den 12 juni!

Hur funkar energilagring med batterier egentligen? Får man verkligen de utlovade 10kr/kW och dag. Många säljarna lovar dessutom att investeringen ska vara återbetald på 2-4 år.

Seminariet var ett samarbete mellan LRF Väst, LRF Syd, LRF Mitt, LRF Norr, LRF Öst och finansierades av Jordbruksverket och EU genom projektet ”Minskad klimatpåverkan hos lantbruksföretag”.

Senast uppdaterad: 2024-06-13