I mars 2020 startades projektet ”Skogens Kraft - för mångbrukare i Småland, på Öland och Gotland. Projektet har syftat till att stärka det småskaliga småföretagandet med skogen som bas.

Skogens Kraft för Mångbrukare

Vad är Skogens Kraft?

”Skogens Kraft” är ett initiativ till samarbete mellan Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Gotlands län som syftar till att stärka utvecklingen av det småskaliga företagandet med skogen som bas. Projektet finansieras med medel från EU:s regionala utvecklingsfond, LRF, Region Gotland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg. Budgeten är på totalt 9,2 miljoner för perioden 2020 - 2022 och ska generera långsiktig utveckling för mångbruksföretag inom fokusområdena organisering, kompetensutveckling och innovation.

Läs mer om projektet på: www.skogenskraft.se 

Vad är mångbruk och vem är mångbrukare?

Skogen som en gång försörjde en familj är idag ofta en bisyssla för skogsägaren. Det finns stora möjligheter att förädla mer av skogens resurser lokalt och på så sätt skapa ett betydligt större underlag för försörjning vilket gör det möjligt att bo, leva och verka i skogen. Skogen har många andra ekonomiska, biologiska och sociala värden och dessa utgör en viktig bas för det vi kallar för skogens mångbruk. En skogens mångbrukare är oftast en småföretagare som kombinerar olika verksamheter med traditionellt skogsbruk. Det kan handla om småskalig träförädling, naturturism, livsmedelsproduktion och olika ekosystemstjänster.

Mångbruksföretagen saknar idag stöd och strukturer för långsiktig utveckling, kompetensutveckling och innovation. Mångbrukarna identifieras inte som en egen bransch.

Vad har Skogens Kraft uppnått?

Projektet har genomfört en mängd olika aktiviteter såväl fysiska som digitala under projektperioden. Det har varit ett starkt fokus på nätverkande som på olika sätt har bidragit till att stärka det småskaliga företagandet med skogen som bas dels för den enskilda företagaren (mångbrukaren), dels för mångbrukare som grupp. Projektet har fått stor uppmärksamhet nationellt från mångbrukare, offentlig sektor och andra intressenter.

Projektet har arbetet utifrån tre fokusområden; organisering, kunskapsöverföring och innovation.

  • Inom organisering undersökte projektet behovet av just organisering utifrån ett affärsmässigt perspektiv, inom vad och hur kan mångbrukarna samverka tillsammans. Utifrån det arbetet visade det sig att det behövs ett förnyat projekt där erfarenheterna från Skogens Kraft tas tillvara genom en vidareutveckling och i en större geografi. Just nu pågår ett arbete kring detta.
  • Inom kunskapsöverföring har projektet fokuserat på kunskapsöverföring mellan mångbrukare och det har gjorts bland annat genom att arbeta med demogårdar. En demogård är en mångbrukare som med sin kunskap och erfarenhet delar med sig av detta till andra. Exempel på aktiviteter som genomförts inom kunskapsöverföring är demogårdskurser, ERFA-träffar, studieresor, rådgivning/coachning och kunskapsseminarier.
  • Inom innovation har projektet genomfört årliga mångbrukskonvent där mångbrukare har träffats för att inspireras, träffa andra mångbrukare, få ny kunskap och motivation att utveckla sin/a verksamhet/er. Vidare har också ett uppdrag genomförts där fokus har varit på att bygga bron mellan mångbrukare och det offentliga främjarsystemet, för att skapa förutsättningar för innovation och utveckling i mångbruksföretagen på längre sikt. Arbetet har mynnat ut i en handlingsplan med förslag på insatser för mångbrukare, främjarsystemet och regional förvaltning.

Aktiviteter och insatser inom projektet Skogens Kraft avslutas under hösten/vintern 2022 och projektet avslutas formellt februari 2023.

För mer information

Kontakta projektledaren för övergripande frågeställningar;

Jenny Fröberg, projektledare

E-post: jenny.froberg@lrf.se

Mobil: 070-560 02 43

Kontakta projektsamordnarna/branschexperterna för mer operativa frågeställningar och för att anmäla intresse till projektets kommande aktiviteter;

Sven-Erik Larsson, branschexpert skogens mat

E-post: sven-erik.larsson@lrf.se

Mobil: 072-231 46 88

Lotta Löwhagen Lundberg, projektsamordnare Gotland

E-post: lotta.lowhagen.lundberg@lrf.se

Mobil: 070-654 13 44

Ellen Nystedt, Projektsamordnare Småland och Öland samt specialist naturturism och upplevelsenäring.

E-post: ellen.nystedt@lrf.se

Mobil: 070-696 00 58

Senast uppdaterad: 2023-01-25