Myndighetsutövning

Sveriges lantbrukare har ett av världens högsta tryck vad gäller regler, kontroller, myndighetsmöten och information. En bonde måste förhålla sig till ungefär 400 lagkrav. LRFs medlemmar upplever dessutom att reglerna blir fler och alltmer komplicerade och att krångel kopplat till regler och myndigheter utgör ett hinder för företagens utveckling, tillväxt och lönsamhet. Därför behöver företagen stöttning och hjälp att göra rätt och hitta efterfrågad information.  

Smidiga och väl fungerande myndighetskontakter är avgörande för en positiv företagsutveckling. Därför vill LRF prata om god myndighetsutövning. När kontakterna med myndigheter fungerar bra skapas tillväxt i det gröna näringslivet och förtroende för offentliga verksamheter.  

Till sidomenyn

God myndighetsutövning enligt LRF

LRF menar att god myndighetsutövning är:  

 • Gott bemötande 

 • God service 

 • Rättssäker 

 • Kompetent 

 • Effektiv 

Gott bemötande och en god kontakt mellan människor är en absolut förutsättning för att nå ett så bra resultat som möjligt.  

God service handlar om att myndigheterna utgår från enskildas och företags vilja att göra rätt och att myndighetens uppgift är att hjälpa till med det.  

Rättssäkerhet handlar om att myndigheter ska bedöma lika fall på liknande sätt, har lagstöd för sina krav, att krav är proportionerliga och handläggningen är enkel, snabb och kostnadseffektiv. 

Kompetens handlar om att personalen vid myndigheter har bransch- och verksamhetskunskap.  

Effektivitet handlar om att lägga resurserna där de gör mest nytta och att tillstånds- och andra prövningsförfaranden hanteras kostnadseffektivt.   

Till sidomenyn

Så här arbetar LRF för att förbättra myndighetsutövningen

 • Diskuterar myndighetsutövning med bland andra regeringskansliet, centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner.
 • Sammanställer material till LRFs kommungrupper, regioner med flera.
 • Deltar i debatt och opinion.
 • Följer upp målen om förenkling i den nationella Livsmedelsstrategin som riksdagen antog 2017 och arbetar för att en uppdaterad strategi med tydligare mål och effektivare uppföljning tas fram under 2023.
 • Arbetar för att regleringsbrev och instruktioner till myndigheter får ett tydligt uppdrag att underlätta för företag samt utveckla och modernisera sitt arbetssätt.
 • Driver principmål. 
Till sidomenyn

Regleringsbrev är viktiga för landsbygdsföretagen

Minst 25 myndigheter har regelverk som direkt eller indirekt påverkar en bondes vardag. Flera myndigheter har uppdrag i sitt regleringsbrev att förenkla för företag. Goda exempel på skrivningar som leder till förenklingar för de företag som kommer i kontakt med myndigheten är regleringsbreven till Jordbruksverket och Skatteverket. 

LRF vill se förenklingsuppdrag i fler myndigheters regleringsbrev. Det är nödvändigt för att nå målen i den nationella livsmedelsstrategin, för en levande landsbygd och för produktionen av förnybar råvara. 

LRF uppmanar till skrivningar i regleringsbrev och förordningar som förbättrar konkurrenskraften och samtidigt leder till en hållbar utveckling i de gröna näringarna. Livsmedelsverket, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen behöver alla tydliga förenklingsuppdrag i sina regleringsbrev och förordningar. Uppföljning av uppdragen behöver också stärkas för att se att resultaten verkligen kommer företagen till del. 

Till sidomenyn
Till sidomenyn