Det är genom bondens dagliga skötsel och omsorg om sina djur som god djuromsorg säkras. Det är viktigt att det finns tillit till att svenska lantbruksföretagare vill och kan leverera god djuromsorg av egen och marknadsstyrd vilja.

Vår övergripande policy

LRF har en hög ambition vad gäller djuromsorg, som är ett av de mervärden svensk djurhållning har och som det finns ett stort engagemang och intresse för hos LRFs medlemmar. 

LRF står bakom den nationella livsmedelsstrategins mål att det ska ske en tillväxt i den svenska livsmedelsproduktionen och att fortsatt höga ambit­ioner inom djuromsorg ska förenas med stärkt konkurrenskraft* och lön­samhet. 

LRFs mål är en funktionell, förenklad, mer flexibel och målstyrd lagstift­ning med korrekt, rättssäker och rimlig tillämpning anpassad till lagstift­ningens struktur. Kontroll ska ske med ett helhetsperspektiv, gott bemö­tande och hög kompetens. Detta gagnar såväl djuromsorgen som företagens utveckling, konkurrenskraft och lönsamhet. I lagstiftning och tillämpning ska även avvägning göras med andra frågor som till exempel miljö- och arbetsmil­jöfrågor. 

Den generella nivån på den svenska lagstiftningen ska inte ensidigt höjas. Ökade ambitioner i Sverige ska i första hand utformas som branschkrav baserat på marknadens efterfrågan och/eller genom offentliga ersättningar. 

Sveriges arbete för att EUs lagstiftning ska efterlevas i alla medlemsstater måste fortsätta.