I år har Jordbruksverket börjat följa upp jordbruksmark med hjälp av satelliter. Detta är en nyhet i CAP från och med 2023 och ska göras i alla medlemsländer i EU. Satellituppföljningen kommer på sikt att ersätta en stor del av länsstyrelsernas fältkontroller av CAP-ersättningarna. Om man får ett brev från länsstyrelsen med uppmaning om att vidta en åtgärd är det viktigt att man gör det, annars riskerar man avdrag på gårdsstödet och andra CAP-ersättningar.

Till sidomenyn

Så fungerar det

Satellitbilderna tas kontinuerligt under sommaren och granskas automatiskt av datorer. I de fall som en åtgärd krävs av lantbrukaren så skickar myndigheten ett brev.

I vissa fall räcker det med att lantbrukaren skickar in ett geotaggat foto via appen ”Geofoto” för att visa vad som är gjort på marken, i andra fall kanske lantbrukaren drar tillbaka sin ansökan på skiftet. I de flesta fall går det att dra tillbaka skiften till och med den 31 oktober. 

Läs gärna informationen på Jordbruksverkets webbplats Uppföljning av jordbruksmark med satellitbilder - Jordbruksverket.se 

Till sidomenyn

Nuläge

Ett antal lantbrukare fick tidigare under sommaren brev från länsstyrelsen om att de inte hade godkänd markanvändning på delar av sin mark som var anmäld som jordbruksmark i SAM internet. Det handlade till exempel om att det var en byggnad eller en permanent väg på marken eller att det var mer än en gröda på samma skifte. De som fått dessa brev behöver reagera på något sätt, t.ex. genom att skicka in ett geotaggat foto i appen Geofoto för att visa att marken är jordbruksmark eller att dra tillbaka berörd mark från ansökan. Sedan 1 september går det dock inte att dra tillbaka eller ändra en del av ett skifte, bara ta bort hela skiften från sin ansökan  

I början av oktober kommer länsstyrelsen skicka ut brev till de lantbrukare som ännu inte uppfyllt ”aktivitetskravet”, eller där satellitbilderna inte har kunnat styrka att aktivitetskravet är uppfyllt. 

Aktivitetskravet innebär att lantbrukaren ska ha låtit beta, odlat, putsat, slagit av eller jordbearbetat sin jordbruksmark. Lantbrukaren har till den 31 oktober på sig att uppfylla aktivitetskravet och kan t.o.m. den 31 oktober skicka in geotaggat foto att det är gjort eller dra tillbaka skiftet från ansökan.   

Det är sannolikt att ett antal lantbrukare kommer få brev trots att de utfört aktivitet på skiftet. Moln kan ha stört satelliten, men det är också vissa aktiviteter som är svårare än andra för datorer att analysera. Generellt är det enklare att analysera plötsliga förändringar jämfört med gradvisa. Det är till exempel lättare för datorerna att se att en skörd skett än att en höstgröda börjar växa till på våren. De stora nederbördsmängder som kommit i slutet av sommaren kan också påverka analyserna. I och med att lantbrukaren har till den 31 oktober på sig kan också de som skördar först i september/oktober få brev om att de behöver skicka in geofoton.  

Det är viktigt att man som lantbrukare agerar så man inte riskerar avdrag på gårdsstödet och andra CAP-ersättningar. Är man osäker på vad man ska göra så kan det vara bra att kontakta sin länsstyrelse.  

Till sidomenyn

Fördelar och nackdelar med metoden

En fördel är att satellitavläsningen görs automatiskt och att det inte kräver något engagemang från lantbrukaren (till exempel att följa med en fältkontrollant) om allt stämmer. En nackdel är att de som tänkt utföra aktiviteter på sin mark först sent under odlingssäsongen kommer behöva skicka in bevis för att inte få avdrag på sina ersättningar.  

Det nya systemet innebär en ansvarsförskjutning på så sätt att det blir lantbrukaren som ska visa att hen gjort rätt genom att skicka in geofoton, i stället för att myndigheten ska kontrollera. Systemet innebär också att alla lantbrukare omfattas, inte enbart den andel som tidigare år blivit uttagen till fältkontroll.  

Satelitavläsningen kan uppfattas som en del i ett övervakningssamhälle, men i det sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att satelliterna inte kan läsa av detaljer som till exempel registreringsskyltar. Satelliterna läser av om någon aktivitet skett och det syns som färgförändringar i foton som analyseras automatiskt.   

På sikt kommer systemet att leda till förenklingar för såväl företag som myndigheter. Men det blir sannolikt en del barnsjukdomar på vägen dit.  

LRF arbetar för att systemet ska vara rättssäkert för enskilda. Vi har läst utkast till informationsmaterial och gett feedback till Jordbruksverket och länsstyrelserna.  

Senast uppdaterad: 2023-09-15