En tydlig rubrik

Namn på motionären
En kort brödtext som beskriver:
Bakgrunden till problematiken
En kort argumentation
Avslutning med förslag till beslut formulerat i en eller flera att-satser

Exempel:

Motion till XX lokalavdelning, LRF Mälardalen

Rubrik: Gör matkunskap till ett kärnämne i grundskolans läroplan

Motionär: Albert Andersson, medlem i XX lokalavdelning

Jag förstår inte varför matkunskap inte är ett kärnämne i dagens grundskola. Detta är för mig obegripligt, inte minst med tanke på att politiker ofta betonar vikten av kunskaper om mat och hälsa samt att djurskyddsfrågorna ständigt debatteras.
Barnfetman ökar, importen av mat ökar och allt mer halvfabrikat med lågt näringsinnhåll serveras sveriges barn. Allt färre unga har kunskap om matens ursprung, svensk och utländsk livsmedelsproduktion samt vilken påverkan deras egen konsumtion har på bland annat djurhälsa och miljö. Kunskapen om matens ursprung, produktionsmetoder och djurskyddslagstiftning borde vara en lika viktig del som kunskapen om hur man tillagar nyttig och god svensk mat.

Yrkande: Jag föreslår därför årsmötet att LRF ska verka för att matkunskap blir ett kärnämne i grundskolans läroplan att motionen skickas vidare till LRF Mälardalens regionstämma

En motions väg


Den enskilda medlemmen/ lokalavdelningen
”Jag tycker att…!” LRF-medlemmen väcker en fråga i lokalavdelningen. På årsmötet skrivs en motion som skickas till regionstyrelsen. (Årsmöten i lokalavdelningarna hålls i oktober/november i hälften av LRFs regioner och i januari/februari i den andra hälften.)

Regionstyrelsen
Regionstyrelsen behandlar alla inkomna motioner från lokalavdelningarna. Tjänstemän på kontoren hjälper vid behov till att bereda ärenden, berättar vad LRF kanske redan gör i frågan, hur det aktuella politiska läget ser ut, hur LRF kan och bör agera för en långsiktigt framgångsrik lösning på frågan. Regionstyrelsen beslutar hur de vill agera, skriver ett yttrande om hur frågan drivs eller ska drivas och om den anses besvarad. Yttrandet avslutas ofta med så kallade att-satser. Om de anser att motionen är av sådan karaktär att den ska skickas vidare till riksförbundsstämman föreslås det.

Regionstämman
Motionerna behandlas på regionstämman. Stämmoombuden från lokalavdelningarna röstar om hur frågan ska drivas vidare. Ibland är regionstyrelsens svar tillräckligt, ibland vill stämman tillägga mer information och att-satser. Beslut tas om motionen anses besvarad och hanteras regionalt eller om den ska skickas vidare till riksförbundsstämman. (Stämmor/årsmöten i LRFs regioner hålls i mars.)

Riksförbundsstämman
Riksförbundsstämman beslutar hur LRF ska agera i frågan. (Riksförundsstämman hålls i maj.)